I Rebæk Kystskov får døde træer lov til at ligge til naturligt forfald i skovbunden. Det giver insekter og svampearter flere levesteder.

Biodiversitetsskove skal øge mangfoldigheden i Koldings natur

I almindelig skovdrift skover og fjerner man typisk træerne, inden de bliver rigtig gamle og går ud. Dermed fjerner man også vigtige levesteder for både dyr, svampe og planter. I Kolding har Kommunen nu omlagt to skove til biodiversitetsskove.

Løvtræerne var lige sprunget ud i Rebæk Kystskov i det sydøstlige Kolding, da en flok lokale børnehavebørn var med til at indvie kommunens første biodiversitetsskov tilbage i maj måned. Børnehavebørnenes største oplevelse var at lede efter små krible-krable-dyr og efterfølgende spise pizzasnegle. For kommunens Miljøafdeling var indvielsen af biodiversitetsskoven til gengæld en skelsættende dag.

- Det bliver spændende at følge udviklingen i biodiversitetsskoven, hvor vi forhåbentlig på sigt kommer til at se flere fugle som spætter og ugler, og en større mangfoldighed af insekter, planter og svampe, siger projektleder Julia Gram-Jensen fra Kolding Kommune.

Læs mere fra Kolding Kommune

Kolding Kommune deler viden og deler sine nyheder på DenOffentlige. Læs meget mere om og fra Kolding lige her.

Siden indvielsen i maj er der i efteråret kommet endnu en biodiversitetsskov til i Kolding. Denne gang er der tale om en skov i nærheden af bydelen Nørre Bjert. Her har Kommunen etableret en gangsti fra et villakvarter og hen til skoven, så det er blevet nemmere at benytte sig af skovarealerne og at opleve skovens udvikling imod mere naturindhold.

Flere naturoplevelser
To tredjedele af alle de plante- dyre- og svampearter vi har i Danmark, er knyttet til skov. Så selvom de to nye biodiversitetsskove er vidt forskellige, har de én ting til fælles, nemlig et stort potentiale for at øge og opleve biodiversiteten.

Helt konkret betyder udpegningen til biodiversitetsskov, at skovdriften ophører i de to skove, så døde træstammer får lov til at stå og at væltede træer bliver liggende i skovbunden til naturligt forfald. På den måde skabes der flere levesteder for arter, som lever i gamle og døde træer i skoven, f.eks. flagermus, hulrugende fugle og en række svampe, mosser og insekter.

Biodiversitetsskovene handler dog ikke kun om at give områdets dyr, svampe og planter bedre vilkår.

”Flere og flere undersøgelser peger efterhånden på, at adgang til en indholdsrig og artsrig natur er vigtig i forhold til borgernes livskvalitet. Det er ikke nok, at et område bare er grønt – variation og artsrigdom spiller også en stor rolle for oplevelsesværdien, og ”det vilde” efterspørges i stadig højere grad”, fortæller Julia Gram-Jensen.

- Vi vil rigtig gerne give borgerne mulighed for flere og bedre naturoplevelser, og med den øgede variation, der opstår i biodiversitetsskovene, vil borgerne kunne få en anden og rigere oplevelse af skoven, end den man får i en skov, hvor formålet er at producere tømmer. Skoven ved Rebæk har allerede et veludviklet naturskovs præg, og der er simpelthen mere at opleve for både børn og voksne, fastslår hun.

Mediefællesskabet DenOffentlige

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Biodiversitetsskovene er en del af Kolding Kommunes Vild Med Vilje-projekt, hvor naturen i ni kommunale områder får lov til at udvikle sig mere naturligt for at give bedre plads til flere dyr, svampe og planter. En vigtig del af projektet er desuden at give borgerne bedre muligheder for at opleve naturen, blandt andet ved at formidle områdernes naturværdier, stille borde og bænke op og lave nye stier.

Biodiversiteten er under pres
Forskning på området viser tydeligt, at der gennem årtier er sket et stort tab af biodiversitet i Danmark. Blandt andet beskriver en rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet i 2010, at biodiversiteten er i tilbagegang i halvdelen af de områder, der blev undersøgt. Ifølge rapporten skyldes det blandt andet intensive driftsformer, en stor tilførsel af næringsstoffer til naturen, og at marker, veje og byer har bredt sig på bekostning af naturen.

Tabet af biodiversitet i Danmark er da også en af de helt store grunde til, at Kolding Kommune prioriterer området højt.

- Som kommune er vi forpligtet til at arbejde for at stoppe tilbagegangen af biodiversitet i naturen, og derfor vil vi også gerne gøre en indsats på nogle af de grønne arealer, som kommunen selv ejer og plejer. Det er ikke altid det mest oplagte sted at starte ud fra et rent fagligt synspunkt, men det har vist sig, at vi med ret simple driftsændringer kan forbedre levestederne betydeligt og samtidig skabe visuelt og rekreativt spændende områder. Samtidig giver de oftest bynære arealer gode muligheder for at formidle om emnet til borgerne, siger afdelingsleder i Kolding Kommune Jakob Leonhard.

Fakta:

Biodiversitet er et begreb for naturens biologiske mangfoldighed og betegner variationen i dyr, planter, svampe og mikroorganismer, den genetiske variation samt arternes levesteder.

Kolding Kommune er med i foreningen Vild Med Vilje, hvor virksomheder, kommuner, institutioner og haveejere i fællesskab arbejder på at gøre en forskel for at gøre naturen mere mangfoldig i Danmark.

Kommunen har udvalgt ni områder til at afprøve metoder til hvordan man via en ændret drift kan øge mulighederne for oplevelser og forbedre biodiversiteten i ”den nære natur”, dvs. i parker, skove og andre lettilgængelige grønne områder. Læs mere her: www.kolding.dk/vildmedvilje

 

Emneord: Biodiversitet, Natur- og biodiversitetslov, Kolding Kommune, Rebæk Kystskov, Skovene, Naturoplevelser, Naturpolitik, 150118
Kolding Kommune på DenOffentlige.dk Kolding Kommune
Aktivitet: Artikler: 108 | Events: 1 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også