Vi skal ikke ødelægge kernefamilien

Som konservativ er familien er et af de bærende elementer i vores samfund. Jeg er selv et stort familiemenneske, der har fået fantastisk meget godt med i bagagen fra mine forældre, bedsteforældre og mine øvrige familiære relationer. Og efter, at jeg selv har fået børn, så er familien blot kommet til at fylde endnu mere i mit liv. Det er netop et stærkt familiebånd, der gjorde, at jeg i sin tid blev konservativ.

 
Af Rune Kristensen, spidskandidat for Det Konservative Folkeparti i Næstved, Ahornvej 6, 4700 Næstved
 
Det er i familien, vi henter ressourcerne, når tingene er svære. Det er i familien, børnene lærer de grundlæggende værdier og spilleregler. Det er i familien, børnene lærer at vise omsorg og tage ansvar for andre og sig selv. For mig handler det derfor om at skabe de bedste rammer for, at den enkelte familie kan skabe sammenhæng i en travl hverdag.
 
Jeg mener, at vi skal skabe gode og frie rammer for alle familier. Dette gælder også, hvis mor og far er skilt eller familien består af en enlig forsøger. Dog mener jeg ikke, at man skal stilles ringere, hvis man vælger at leve som et par. Der er i vores danske jungle af love og regler, samt tilskuds- og støtteordninger mange incitamenter, der er målrettet eksempelvis enlige. Der er altså i mange tilfælde ligefrem indbygget en økonomisk gevinst ved ikke at indgå ægteskab. Men i min bog skal det ikke være bedre at knytte sig til det offentlige end til sin partner.
 
Helt overordnet drejer det sig om, at man ofte nedsætter støtte til ægtepar eller hæver tilskuddet til enlige. Det drejer sig blandt andet om:
 
-          At enlige forsørgere har bedre muligheder for at få støtte til blandt andet tandbehandling, medicin, briller, transportudgifter, psykologbehandling og flytteudgifter.
 
-          At både børnecheck, børnepenge, særligt børnetilskud, ekstra børnetilskud og ordinært børnetilskud primært er målrettet enlige forsørgere.
 
-          At det er lettere at få friplads som enlig.
 
-          At der i SU-systemet er der indbygget en struktur, der gør, at børn af forældre, der ikke lever sammen, kan modtage flere penge end børn af forældre, der lever sammen. Hertil kan studerende, der selv er enlige forsørgere, få et forsørgertillæg.
 
-          At boligydelser, førtidspension og social pension vurderes på en samlet indkomst i husstanden, hvorfor den ene part eksempelvis modtager mindre grundet ægtefællens indkomst.
 
-          At kontanthjælpen nedsættes som en konsekvens af ægtefællers gensidige forsørgelsespligt, selv om kun den ene af ægtefællerne modtager hjælp.
 
Familiens rolle er ofte til debat og det kan godt være, at nogle mener, at man ikke skal favorisere bestemte leveformer, såsom ægteskab. Men man skal bestemt heller ikke diskriminere, som det sker i dag.
 
At familien har overlevet pres på trods af - og ikke på grund af – det offentliges til tider undergravende påvirkninger, vidner om, hvor stærk en institution familien er. Det skal vi som politikere have med, når der laves regler på familieområdet.

Foto: Shutterstock

Åbent brev til Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard: 'Myndighederne har fyldt mig med løgne om mine rettigheder.

Aldrig har jeg følt mig så magtesløs, som jeg gør nu. Ordet krænket dækker på ingen måde den følelse, som jeg sidder med. Overgreb er nok mere det rette ord.

Af Iben Røstbjærg Kullberg, PSYKIATRIVEJLEDER - MEDLEM AF SINDS BRUGERUDVALG

Jeg tror, at det ligger i de fleste menneskers retsbevidsthed, at vi tager det 100% for givet, at vi kan have  tillid til myndighederne. Og tillid til, at myndighederne følger og overholder de retlige regler og retsprincipper om borgernes rettigheder og retssikkerhed som de skal, når myndighederne sagsbehandler en borgers sag. 

Derfor har tanken aldrig strejfet mig, at jeg ikke skulle kunne stole på, at myndighederne ikke ville gøre deres lovbestemte pligt til at sikre mine rettigheder og retssikkerhed i sagsbehandlingen af min psykiske arbejdsskade. 

Jeg ved nu, at jeg ikke kan stole på myndighederne. Og på den baggrund mener jeg, at jeg kan bevise, at myndigheder igennem mere end et årti har sagsbehandlet min arbejdsskade direkte ulovligt. 

Mine beviser for myndighedernes ulovlige sagsbehandling er en kombination af noget, som pludselig giver mening om hvorfor og hvordan. Og andet er oplysninger fra myndighederne selv. 

Jeg har altid undret mig over, hvordan myndighederne er kommet frem til deres bedømmelse og afgørelse i min arbejdsskadesag. Og aldrig kunne få et ordentligt svar herpå. 

Jeg ved nu, at myndighederne aldrig har undersøgt, eller indhentet oplysninger til belysning af min arbejdsskade. Hverken første gang de behandlede min arbejdsskade. Eller i forbindelse med alle de gange, jeg har bedt om at få sagen genoptaget. 

Hvordan jeg ved det kan bevises med oplysninger fra myndighederne selv, hvor myndighederne i stedet  for at fortælle sandheden, har snakket udenom, og direkte lyver om, hvad der er myndighedernes pligt og ansvar, når de sagsbehandler sager efter Arbejdsskadeloven. 

Det stærkeste bevis fra myndighederne er nok, at de aldrig har kunne forklare, hvordan de er kommet til  deres bedømmelse. Eller kunne henvise til de oplysninger, som understøtter deres afgørelse. 

Der er også alle de gange i forbindelse med at få min arbejdsskadesag genoptaget, hvor myndigheder ikke indhentet én eneste oplysning til belysning af sagen. 

Desuden er et stærkt bevis, at det grundlag, som myndighederne siger, er tilstrækkeligt til at belyse og bedømme min psykiske arbejdsskade. Og om bevisbyrden er løftet.

Det grundlag har myndighederne ikke været i stand til at identificere, eller oplyse om, hvad er. Eller sige ud fra, hvorfor bevisbyrden ikke skulle være løftet. 

Jeg har desuden undret mig over i forbindelse med genoptagelse af min sag, hvordan myndighederne altid kom frem til, at der ikke var nye oplysninger til sagen. 

Nu ved jeg, at ingen nye oplysninger, betyder, at myndighederne aldrig, som i aldrig, har behandlet eller inddraget de oplysninger - bevisbyrde -, som jeg i god tro har sendt til dem til sagsbehandlingen af min arbejdsskade. 

Myndighederne har ikke oplyst eller informeret mig om, at mine oplysninger aldrig er blevet behandlet og inddraget i min arbejdsskadesag. 

Jeg mener desuden, at det myndighederne har gjort her, er direkte ulovligt. 

På den baggrund giver de meget misvisende og modstridende udtalelser fra myndighedernes lægekonsulenter også pludselig mening. 

Det sætter tanker i gang og rejser tvivl om myndighedernes speciallægekonsulenter har den nødvendige ekspertise inden for deres område, når lægekonsulenten kommer frem til en udtalelse, som er i direkte strid med deres speciallægekollegaer. 

For når myndighederne ikke har behandlet bevisbyrden med de speciallægefaglige oplysninger, som understøtter min psykiske arbejdsskade, er det sandsynligt, at lægekonsulenterne heller ikke har fået oplysningerne til deres udtalelse. Det forklarer, hvorfor lægekonsulenternes udtalelser er i strid med de speciallægefaglige oplysninger fra deres speciallægekollegaer. 

Det understøttes af, at myndighederne er blevet bedt om at henvise til de faktiske lægefaglige oplysninger, som lægekonsulenten har haft til sin rådighed. Og er de oplysninger, som lægekonsulenten har lagt til grund for sin udtalelse. Det har myndighederne nægtet at oplyse om. 

Det understøttes desuden af, at jeg konkret har bedt myndighederne om at få en ny udtalelse fra lægekonsulenten, hvor de speciallægefaglige oplysninger bliver forelagt til udtalelsen. Det har myndighederne nægtet at gøre. 

Dersom, at myndighederne lægger stor vægt på udtalelserne fra lægekonsulenterne, er ovenstående direkte uforsvarlig sagsbehandling af en psykisk arbejdsskade. Og, hvor en udtalelse fra lægekonsulenten kan få fatale konsekvenser for den tilskadekomne. 

Det sidste jeg vil fremhæve, er den berømte omvendte bevisbyrde, som loven siger den tilskadekomne skal løfte. Og som er et begreb med mange fortolkninger af, hvordan og hvornår bevisbyrden er løftet. 

Ministeren selv har givet mig en forklaring på, hvad der ligger i bevisbyrdebegrebet. Og myndighederne har givet mig en anden forklaring. 

Som jeg har forstået det ligger der i bevisbyrdebegrebet, at den tilskadekomne kan bidrage til sagens oplysning, men skal ikke. Fordi myndighederne har pligten til at sikre, at en sag er ordentligt og tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes en korrekt og lovlig afgørelse. 

Dermed ikke sagt, at den tilskadekomne ikke skal bidrage. For min holdning er, at alle bør bidrage til sagsbehandlingen af deres sag med det, de kan.

Dog er det min oplevelse, at myndighederne tolker bevisbyrden direkte bogstaveligt. Og lægger hele ansvaret for sagens oplysning, og en løftet bevisbyrde over på den tilskadekomne. 

Myndighederne mener desuden, som følge af bevisbyrdebegrebet, at myndighederne derved ikke har pligt at overholde de retlige regler og retsprincipper - ex officialmekanismen. 

Konklusionen må derfor være, at den måde hvorpå myndighederne bruger bevisbyrdebegrebet ikke er i  overensstemmelse med de retlige regler, og er derfor ulovlig. 

Det leder mig tilbage til min egen arbejdsskadesag. For på baggrund af, hvad jeg fortæller her oven for, er myndighederne endnu engang kommet frem til, at jeg ikke har løftet min bevisbyrde for min psykiske arbejdsskade. Og afviser at anerkende min psykiske arbejdsskade. 

Myndighederne giver ikke nogen forklaring på, hvorfor bevisbyrden ikke er løftet. Og myndighederne  har da heller ikke været i stand til at identificere eller henvise til det grundlag, som understøtter deres vurdering af at bevisbyrden ikke er løftet. 

Myndighederne fortæller mig, at den bevisbyrde, som jeg har sendt ind til dem, kan de nægte at behandle og inddrage i sagsbehandlingen af min arbejdsskade, under dække af ”at vi ikke er bundet af  vurderinger fra læger eller andre”. 

Dog som med så meget andet, har myndighederne ikke været i stand til at identificere, eller henvise til  de retlige regler, som giver dem hjemmel til at afvise vurderinger fra læge m.fl., som understøtter den tilskadekomnes arbejdsskade. 

Myndighederne giver heller ikke nogen forklaring på, hvordan de er kommet frem til at min arbejdsskade bliver afvist. Og igen er myndighederne ikke i stand til at identificere, eller henvise til det  grundlag, som understøtter deres afgørelse om afvisning. 

Så her står jeg mere end et årti efter min arbejdsulykke, og kan bevise at myndighederne aldrig har behandlet min psykiske arbejdsskade efter de gældende regler. Og har truffet ulovlige afgørelser, som myndighederne ikke kan forklare, hvor de er kommet frem til, og på et grundlag, som de ikke kan identificere, eller oplyse om, hvad er. 

Jeg kan bevise, at myndighederne har fyldt mig med løgne om mine rettigheder, og den retssikkerhed som de har pligt til at sikre. Og ikke mindst, har myndighederne ulovlig sagsbehandlet den bevisbyrde, som understøtter min psykiske arbejdsskade, ved ikke at have behandlet, og inddraget den i  behandlingen af min sag. 

Min retsbevidsthed er blevet udsat for et overgreb af de myndigheder, som jeg har lagt mit helbred og  liv i hænderne hos. Jeg gav myndighederne min tillid, og stolede på, at de ville behandle min psykiske  arbejdsskade ordentligt og anstændigt. 

Jeg vil aldrig kunne stole på myndighederne igen, efter dette. - Sker det her for mig, sker det også for  andre med en psykisk arbejdsskade. 

Jeg forventer, at Beskæftigelsesministeren handler på denne henvendelse. Og står naturligvis til  rådighed for nærmere forklaring, og uddybelse af mine beviser. 

Med venlig hilsen 

Iben Røstbjærg Kullberg

 

Foto: Shutterstock

SSI: Ny coronavariant kan kræve flere restriktioner

I de seneste uger har en ny coronavariant spredt sig i Danmark. Det er en mere smitsom variant, der kan kræve, at der indføres yderligere restriktioner, siger Statens Serum Institut.

I løbet af de seneste uger er der i Danmark blevet registreret et stigende antal tilfælde af en ny og mere smitsom variant af coronavirus. Det er samme variant, som særligt har spredt sig i Storbritannien.

Hvis spredningen fortsætter, som Statens Serum Institut forventer, er det usikkert, hvorvidt de nuværende restriktioner vil være tilstrækkelige til at holde epidemien under kontrol. Det har SSI ifølge Ritzau skrevet i en ny risikovurdering. 

Det er en udmelding, der kommer, til trods for, at der på nuværende tidspunkt er iværksat en omfattende nedlukning i Danmark. 

De nuværende restriktioner medfører blandt andet, at restauranter, butikker, frisører mv. skal holde lukket. Ligeledes skal skoleelever også undervises hjemmefra. I øjeblikket står disse restriktioner til at vare frem til 17. januar. 

Ifølge Tyra Grove Krause, der er overlæge og konstitueret faglig direktør hos SSI, vil spredningen af den nye og mere smitsomme variant af virussen resultere i en stejlere epidemikurve med et højere toppunkt. 

"Det nye virus vil sikkert fortsætte med at sprede sig, og det vil betyde, at vi skal styrke vore smitteforebyggende tiltag eller fastholde dem i længere tid for at holde epidemien under kontrol," skriver hun i en pressemeddelelse. 

70 procent mere smitsom

Britiske forskere har vurderet, at denne variant er helt op til 70 procent mere smitsom end den almindelige variant af coronavirussen. 

Det er ensbetydende med, at kontakttallet derfor vil blive højere. Det fortæller Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet, ifølge Ritzau. 

"Man skal tænke det sådan, at kontakttallet med denne variant bliver 70 procent større," fortæller han. 

Fra 14. november til 26. december er der blevet fundet 86 tilfælde af den nye virusvariant i Danmark. Det er svarende til, at den er blevet fundet i 0,8 procent af de omtrent 10.000 prøver, der er blevet undersøgt for denne virusvariant. 

Hertil nævner Ritzau dog, at andelen af påviste tilfælde stiger. I den sidste uge af perioden blev den nye virusvariant nemlig fundet i 2,3 procent af de prøver, der blev undersøgt. 

I og med, at det kun er 11 procent af de positive coronaprøver, der er blevet undersøgt for denne virusvariant, er det af Statens Serum Institut forventet, at det reelle antal personer, der er smittet med den nye variant, er omtrent ni gange højere end de oplyste tal. 

Det betyder, at op mod 800 personer i Danmark kan være blevet smittet med den nye virusvariant, siden midten af november.

Drab på bosteds-ansat er et wake-up call

Fagforbundet FOA opfordrer til, at socialpsykiatrien opprioriteres, efter at en 29-årig ansat på et bosted for voksne i Fårevejle i Nordvestsjælland i går blev dræbt af knivstik af en beboer.

”Den første tanke, når man får sådan en meddelelse, er chok og sorg. En 29-årig dræbt mens han passer sit arbejde. Det kan bare ikke være rigtigt. Vi tænker på familien og på kollegerne, som må have det ganske forfærdeligt,” siger Thomas Enghausen, næstformand i FOA.
 
”Den næste tanke er: Ikke igen, det er det sjette drab på et bosted i socialpsykiatrien siden 2012. Det er dybt, dybt tragisk, at det bliver ved. Det vidner om et underprioriteret social-psykiatrisk område, hvor ressourcerne - både de økonomiske, men også de faglige og de menneskelige - ikke er fulgt med tiden.”
 
En undersøgelse blandt FOAs medlemmer ansat i psykiatrien viser at 4 ud af 10 inden for det seneste år har været udsat for fysisk vold. Størstedelen oplever den fysiske vold fra en borger, en patient eller lignende.
 
Mellem 2013-2019 har 146 medarbejdere på bo- og væresteder fået anerkendt posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) som arbejdsskade viser tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.  Til sammenligning har i alt 32 ansatte i politiet fået anerkendt PTSD som arbejdsskade i samme periode. Altså væsentligt færre end blandt personale på bo- og væresteder.
 
Kim Henriksen er sektorformand for Pædagogisk Sektor i FOA, som blandt andet omfatter pædagogisk personale på bosteder i socialpsykiatrien. Han understreger, at det er alt for tidligt at udtale sig om årsager og baggrund for den konkrete sag:
 
”Socialpsykiatrien er et overset område. Siden man nedlagde amterne, har den været præget af en mangel på specialisering. Der er simpelthen for meget bredde i problemer og diagnoser hos de ramte borgere, som personalet skal hjælpe. Vi savner, at den enkelte borger får tilbud, der passer til dem. Det er som om mange kommuner har mistet overblikket,” Siger Kim Henriksen.
 
Statsministeren har kommenteret drabet på den 29-årige på sin Facebook-side, hun skriver blandt andet:
”Man skal ikke miste livet ved at gå på arbejde. Uanset om man arbejder med mennesker med psykiske lidelser - eller andre steder i vores samfund. Det er desværre ikke første gang, det sker.”
 
Mette Frederiksen skriver også, at samfundet skal blive bedre til at passe på de ansatte.
 
FOAs næstformand Thomas Enghausen sætter pris på statsministerens opmærksomhed.
 
”Regeringen har sat gang i en 10-års plan for psykiatrien, som skal gøre op med mange års politisk og økonomisk efterslæb og sætte en langsigtet retning for området bredt set. FOA deltager i det arbejde. En hændelse, som den vi har set i Fårevejle, understreger, at der er behov for at sætte mere fart i det arbejde. Det er et wake-up call.” siger Thomas Enghausen.
 

Foto: Steen Brogaard

Lars Løkke Rasmussen melder sig ud af Venstre

Lars Løkke Rasmussen melder sig ud af Venstre. Det fortæller han selv på Facebook. I første omgang bliver den drevne politiker løsgænger. Hvad fremtiden vil bringe, ved han kun selv.

"Med lyst og mod til at møde den ny verden, der står foran os, men naturligvis også iblandet vemod, har jeg her til nytår besluttet at sætte mig selv fri og melde mig ud af Venstre efter 40 års medlemskab," sådan starter Lars Løkke Rasmussen sit indlæg på Facebook. Her står det klart, at Lars Løkke Rasmussen melder sig ud af det parti, som han selv har stået i spidsen for i en årrække.

Det har længe ligget i kortene, at den tidligere Statsminister ikke har fundet sig til rette som tredjeviolin i landets andetstørste parti. Med Venstres gentagne konflikter og manglende aktive rolle i oppositionen, virker det næsten naturligt, at Lars Lække Rasmussen vælger at trække en streg i sandet og forlade Venstre.
 
"Vi skal frigøres af symbolpolitik, professionel politisk kommunikation og ultimative synspunkter - det kan gøre Danmark stærkere, friere, rigere, rimeligere og mere bæredygtigt. Ikke ved at gå reform-amok, men ved konstante justeringer der sikrer, at vi får kvalitet for skattekronerne; at det kan betale sig at arbejde; at vi tager hånd om de svageste og samtidig stiller krav til dem, der kan; at vi er åbne for dem, der kan og vil, men konsekvent siger fra over for dem, der ikke vil; at vi omstiller vores land til en grøn og bæredygtig fremtid uden at ødelægge vores internationale konkurrencekraft; at vi har så meget selvtillid til vores egne evner, at vi tør engagere os fuldt og helt i internationalt samarbejde," skriver Lars Løkke Rasmussen i sit indlæg, og han er ikke den første politiker, der harcelerer imod symbolpolitikken efter selv at have taget del i den i en årrække. Spørgsmålet er, om der reelt kommer en forandring fra Lars Løkkes hånd, og om vi ser ham trække i en ny politisk retning, eller om han planlægger noget helt andet, uden for Christiansborg.
 
"Verden er ikke sort/hvid, men sendes i farver. De lette løsninger er tit for letkøbte. Der er brug for en politisk samtale, hvor vi taler op og ikke ned til hinanden. Fri af egenrådighed. I en stærk overbevisning om, at forhandlede beslutninger er bedre end dikterede," fortsætter den tidligere Statsminister og leder tankerne hen på et nyt parti, hvor Løkke selv kan være formand og sætte tonen. Det store spørgsmål er selvfølgelig, hvornår han så giver køb på de flotte principper for at få en bid af en eller anden kage eller et ben, han gerne vil have.
 
For sådan er politik. Det er gratis at melde noget ud, i hvert fald indtil valghammeren falder. Nu skal Lars Løkke ud og genopfinde sig selv, sit projekt og måske finde en eller to nye allierede, som tror så meget på Lars Løkke, at de vil lade ham lede dem til noget, der kan blive et helt nyt politisk projekt på højrefløjen. Tiden er moden til, at højrefløjen tager fløjlshandskerne af går i opposition til en regering, der lukker sig mere og mere om sig selv.
 
Lige nu sidder Statsministeren bundsolidt på magten, og skal Mette Frederiksen udfordres, så er der behov for et stærkt blåt projekt. Det er dog usikkert, om det projekt starter med Lars Løkkes exit fra Venstre. Han kunne uden tvivl have brugt sin position i Venstre til at styrke sin formand, men nok engang må Jakob Ellemann-Jensen se en stærk profil i partiet vælge ham fra. Lige nu sejler højrefløjen.

Læs hele Lars Løkkes indlæg her

Foto: Shutterstock

De frygtede vaccinen: Nu er der godt nyt

Der var mange, der spidsede ører, da der blev snakket om reaktioner ved coronavaccinen.

Det kom efter, at direktøren for Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovitz nævnte reaktioner. Det fik Danmarks voksende gruppe af allergikere til at lytte ekstra godt med: "Var det dem, der var tale om?".

Det har nu fået Ekstra Bladet til at tage fat i overlæge i Lægemiddelstyrelsen Kirstine Moll Harboe om en detaljeret forklaring på, hvilke typer af allergikere, som potentielt kan få en reaktion.

"Helt almindelige typer af allergi eller astma vil ikke blive påvirket af vaccinen. Så hverken penicillinallergikere fødevareallergikere, pollenallergikere eller andre i den kategori har noget at frygte," fortæller overlægen til Ekstra Bladet.

Hun fortæller herefter, at alle former for vaccine kan risikere at give ubehag i kroppen, hvilket kan komme til udtryk på flere forskellige måder. 

"Vaccinerne kan give en lille smule ubehag i form af rødme, feber eller lidt hævelse, men det er også alt, og det forsvinder hurtigt. Tilbage er en lille gruppe, som reagerer på en eller flere dele af indholdet i vaccinen, og her er der for stoffet polyethylen glycol, som det er beskrevet i redegørelsen fra Sundhedsstyrelsen, en risiko for reaktioner," siger hun til Ekstra Bladet.

Ikke jordens undergang

Kirstine Moll Harboe fortæller endvidere, at der højest er et par hundrede i Danmark, som vil reagere på indholdet. De ved allerede i forvejen, at de ikke kan bruge vaccinen. 

Det betyder dog ikke, at man ikke er forsigtig uanset hvad. Hun fortæller, at man skal blive på vaccinestedet, så man kan holde øje med, om man skulle få reaktioner.

"For dem, der ikke ved det, og som derfor lader sig vaccinere, vil det ikke være jordens undergang. På samtlige vaccinesteder, skal man sidde mindst et kvarter efter vaccinationen, for at være sikker på, at der ikke kommer reaktioner," siger Kirstine Moll Harboe til Ekstra Bladet.

et kan dog forekomme, at man ikke får en reaktion efter vaccinen, men derimod senere på dagen, men det er ikke jordens undergang, fortæller hun.

"Og skulle der dukke reaktioner op - alvorlige eller mindre alvorlige - vil man være i stand til at håndtere det på stedet i form af antihistamin, binyrebark eller en epi-pen med adrenalin. Det skal altså ikke være frygt for allergiske reaktioner, der afholder nogen fra at lade sig vaccinere."

Hun fastslår slutteligt, at der blandt de test, som er blevet foretaget forud for godkendelsen af den vaccine, som Danmark har købt, kun er blevet registreret to tilfælde i Storbritannien, hvor deltagerne har fået det halvskidt.

"Der er intet, der peger på, at der kan opstå allergiske reaktioner på længere sigt," siger Kirstine Moll Harboe til Ekstra Bladet. 

Pædagogisk personale bør rykke op i vaccinekøen

Regeringen har forlænget corona-restriktionerne, men holder dagtilbuddene åbne. Det betyder ifølge FOA, at myndighederne må revurdere hele vaccine-strategien, så dagtilbudsområdets medarbejdere får tilbudt vaccinen tidligere end først planlagt.

Når Danmark vågner op efter nytåret, forbliver det meste af landet lukket på grund af corona, men ikke dagtilbuddene. De holder åbent som sædvanligt, trods de bekymrende smittetal, som har tvunget myndighederne til at forlænge nedlukningen.

”Smitten i samfundet stiger. Også ude i institutionerne. Hvis dagtilbuddene skal holde åbent, mens næsten alt andet lukker ned, er det helt centralt, at kommunerne sørger for forhold, der gør, at det kan foregå sikkert og trygt for både børn og voksne,” siger formanden for Pædagogisk Sektor i FOA Kim Henriksen.

På statsministerens pressemøde tirsdag aften fremhævede hun det pædagogiske personales indsats, og bad dem om at tage endnu en tørn og fortsat møde på arbejde. Ikke mindst for at børnenes forældre kan holde hjulene i gang på arbejdsmarkedet og varetage kritiske funktioner i samfundet.

”Vi forstår den centrale rolle dagtilbuddene har i at holde Danmark kørende, men det må ikke være på bekostning af sundheden og sikkerheden for børn og voksne. De dagplejere, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og pædagoger, der tager hånd om vores børn, er på mange måder det sidste bolværk, der gør, at en masse danskere, trods covid19, kan gå på arbejde og holde samfundet i gang. Men den centrale rolle området spiller, betyder også, at man nu bør revurdere hele vaccine-strategien, så medarbejderne får tilbudt vaccinen tidligere end først planlagt,” fortæller Kim Henriksen.

Han lover, at FOA vil holde øjnene skarpt rettet mod kommunerne, så de bruger de muligheder, de har for at passe børn og medarbejdere. De kan for eksempel allerede i dag lukke dagtilbud ned, hvis der ikke er personale nok.

”Vi har desværre set, at det halter forskellige steder i takt med, at smitten stiger, og der bliver flere sygemeldte og mangel på vikarer lokalt. Det er vigtigt, at børnegrupperne ikke er større, end personalet kan give dem den rette omsorg, ligesom vi skal have styrket fokus på den hygiejniske rengøring, som vi ved holder smitten nede, den har man desværre også slækket på, siden foråret. ” siger Kim Henriksen.

Foto: Shutterstock

Medie erfarer om pressemødet i dag: Restriktioner forlænges i to uger

Et udpluk af de nuværende restriktioner vil blive forlænget yderligere. De vil blive forlænget til og med 17. januar, erfarer medie.

Ifølge B.T. vil en række af de nuværende restriktioner, som gradvist er blevet rullet ud til hele landet siden midten af december, blive forlænget yderligere. Dermed vil de vare til og med 17. januar. 

Oprindeligt var nogle af regeringens tiltag planlagt til, at de ville være gældende frem til 3. januar. Det var blandt andet planen, at lukningen af storcentre og detailhandlen skulle være opført her. Dertil var det også planen, at hjemsendelse af skoleeleverne skulle ophøre 3. januar. 

Sundhedsordførere fra Folketinget er i skrivende stund ved at blive orienteret omkring regeringens plan for januar. Dette møde begyndte klokken 16, hvor sundhedsminister Magnus Heunicke efter sigende skulle have oplyst om regeringens beslutning. 

 

 

Ifølge flere kilder, der deltager ved dette møde, vil alle de nuværende restriktioner bliver forlænget til og med 17. januar. Det vil sige, at lukningen af storcentre, detailhandel samt liberale erhverv som frisører fortsat vil vare ved. Det skriver B.T. 

Hertil tilføjer de også, at alle elever i folkeskolen fortsat skal blive hjemme. Det gælder ikke blot elever fra folkeskolen, men også studerende på ungdomsuddannelser, som er blevet sendt hjem. Det skriver TV 2, der også skriver, at de hjemsendte elever i stedet vil modtage fjernundervisning.  

Ydermere erfarer TV 2 også, at restauranter, caféer og barer fortsat vil skulle holde lukket efter 3. januar. De forlængede restriktioner er derfor også gældende for disse virksomheder. Desuden vil det også være påkrævet, at både kultur- og idrætsliv vil holde lukket til 17. januar.

Der er indkaldt til pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet kl. 19.00 i dag. Det forventes, at de her vil fortælle mere om restriktionerne.

Foto: Shutterstock

"Yderst alvorlig": Kontakttallet stiger igen

Nu stiger kontakttallet, bekræfter sundheds- og ældreministeren

Tirsdag har der været møde i coronafølgegruppen. 

Det startede klokken 12 og først på eftermiddagen forlyder det, at gruppen - der består af sundhedsordførerne fra Folketingets partier - mødes igen klokken 16, hvor de skal diskutere en eventuel forlængelse af de for nuværende gældende restriktioner. 

Knapt er mødet hævet, før sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) deler en alvorlig nyhed på Twitter. 

Hver uge udregnes kontakttallet, der fortæller,hvordan epidemien akuelt opfører sig. Når tallet er mindre end 1.0, så aftager epidemien, hvis det er på 1.0, så står epidemien i stampe, men hvis det er højere end 1.0, så er epidemien i udvikling.

"Yderst alvorlig"

I sidste uge var kontakttallet 0,9, hvilket betyder, at epidemien var svagt aftagende. Det er dog ikke tilfældet i denne uge, fortæller sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke. 

"SSI har i dag udregnet kontakttallet til at være 1,2," skriver Heunicke og tilføjer: 

"Tallet har større usikkerhed pga. variationer i antal testede i julen."

I samme opslag understreger sundheds- og ældreministeren, at han mener den aktuelle situation i Danmark er meget alvorlig. 

"Vi har et for højt smittetryk og sammenlagt med høj positivprocent, stigende indlæggelsestal og flere dødsfald er situationen yderst alvorlig."

Foto: Shutterstock

Medie: Regeringen indkalder til pressemøde i dag

Senere i dag indkalder regeringen til pressemøde om den aktuelle coronasituation.

Tirsdag har været endnu en dag, der har stået i coronavirussens tegn.

Tidligere kom det frem, at sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) havde indkaldt coronafølgegruppen til møde, der var to punkter på dagsordenen. Først skulle politkerne diskutere mulige restriktioner nytårsaften derudover skal de diskutere de for nuværende gældende restriktioner, der udløber søndag i denne uge. 

Nu står det klart, at der senere i dag vil blive indkaldt til pressemøde. Det sker efter, at det er blevet meldt ud, at nytårsaften - for nu - er fredet, der er ikke planlagt yderligere restriktioner. 

Senere tirsdag mødes følgegruppen dog igen, oplyses det nu. Det møde forventes at gå i gang klokken 16.00. 

Holder pressemøde senere i dag

På mødet senere i dag forventes sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke at præsentere regeringens tanker om, hvad der skal ske, når de restriktioner, der blev indført tidligere i december, udløber søndag i denne uge. 

Om restriktionerne forlænges, ophæves eller der indføres endnu flere, vides på nuværende tidspunkt ikke. Det forventes dog, at offentligheden bliver klogere senere på dagen. 

B.T. fortæller, at Magnus Heunicke på dagens første møde orienterede sundhedsordførerne om, at når de var blevet gjort bekendt med regeringens planer på mødet klokken 16, så vil de blive meldt ud til offentligheden på et pressemøde.

Præcis hvornår pressemødet finder sted eller hvem, der deltager, vides endnu ikke. Sædvanligvis udsendes der en formel indbydelse fra det ministerie, der afholder pressemødet. Typisk enten Statsministeriet eller Sundheds- og Ældreministeriet, når det drejer sig om den aktuelle coronasituation i landet. 

Det sker på en dag, kontakttallet endnu en gang er steget. Det er nu 1,2. Altså på forkerte side af grænse på 1.0, hvilket betyder at epidemien igen spreder sig.