Folketinget har vedtaget sletning af DAMD: Ingen vil tage ansvar for at slette alt

Politik

21/05/2015 17:01

Suleman Haider

Ingen har tilsyneladende overblik over, hvor mange versioner der findes af de ulovlige sundhedsdata fra DAMD. Folketinget har ellers vedtaget, at de ulovlige data skal slettes.

Den 12. maj vedtog Folketinget lov om ændring af arkivloven (særlig regulering i arkivloven af Dansk AlmenMedicinsk Database). Loven trådte i kraft den 13. maj og er et resultat af, at et flertal udenom SR-regeringen bestående af alle Folketingets øvrige partier fandt sammen imod Marianne Jelveds (R) første lovforslag om ændring af arkivloven, som skulle legalisere arkivering af DAMD-databasen i Rigsarkivet.

Loven betyder, dels at ”de ulovlige dele af” databasen skal slettes, dels at de ulovlige dele af databasen ikke skal overgå til Rigsarkivet. De ulovlige dele tæller al data bortset fra data om diabetes, KOL, hjertesvigt og depression. Det er formuleret i § 21 a: ”Oplysninger i Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD) om enkeltpersoners helbredsmæssige eller øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, der ikke er opnået tilladelse til indsamling af, skal ikke afleveres til Rigsarkivet.”

Hvad der skal ske med de lovlige dele af DAMD – de fire af Statens Serum Institut godkendte kliniske kvalitetsdatabaser vedrørende diabetes, KOL, hjerteproblemer og depression – står der ikke positivt noget om i loven.

Det fremgår dog af et brev fra Rigsarkivaren til Region Syddanmark dateret den 18. maj 2015, underskrevet af vicedirektør Kirsten Villadsen Kristmar (Se hele brevet her på siden som vedhæftet fil). Heri står der, at Rigsarkivaren for indeværende ikke skal have de lovlige data. Men det er kun, fordi – og så længe – at de fire lovlige databaser ikke bliver slettet hos Region Syddanmark.

I brevet står der: ”Data for diagnoser i DAMD, som Statens Serum Institut har godkendt som kliniske kvalitetsdatabaser, skal fortsat bevares. Disse er bevaringsværdige i henhold til bekendtgørelse nr. 266 af 23. marts 2015 om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne (…). Hvis Region Syddanmark sletter DAMD i sin helhed, således at data om godkendte diagnoser ikke fortsat bevares hos Regionen, skal data om godkendte diagnoser overføres til opbevaring i Rigsarkivet. (…) Hvis disse data ikke slettes på nuværende tidspunkt indstilles arkiveringen for nuværende.”

Mange data lever videre

Det er endnu ikke meldt ud fra DAMD styregruppen, om der skal åbnes for nye indberetninger til de fire lovlige og lovpligtige kvalitetsdatabaser, og i givet fald til hvilket brug. Alt tyder dog på, at der vil blive åbnet herfor, når man har afklaret nogle tekniske problemer, således at de praktiserende læger kan leve op til god databehandlerskik. For sundhedsloven fra 2013 og bekendtgørelsen hertil fra 2014 – som egentlig strækker sig tilbage til bekendtgørelsen om kliniske kvalitetsdatabaser fra 2006 – siger, at de praktiserende læger er forpligtet til at levere data til de godkendte kliniske kvalitetsdatabaser. Når en klinisk kvalitetsdatabase er godkendt, pålægges alle sundhedspersoner med behandlerrelation til patienten at indberette til den. Derfor arbejdes der lige nu i Region Syddanmark, DAK-E og PLO på at finde en måde, hvorpå dette kan foregå lovligt.

Ulovlige udtræk på ukendt antal computere

Der ligger stadig et ukendt antal dataudtræk af DAMD-registret hos forskellige forskere. Patientdataforeningen har fået bekræftet, at der som minimum befinder sig dataudtræk hos Danmarks Statistik og på Forskningsenheden for Almen Praksis på Syddansk Universitet. Der gælder de samme regler for dem som for den oprindelige DAMD-database: Ulovligt indsamlede, personhenførbare data skal slettes.

Patientdataforeningens formand Thomas Birk Kristiansen har været i dialog med både Danmarks Statistik og Syddansk Universitet helt overordnet vedrørende de ulovlige dataudtræk. Fuldmægtig Christian Andreasen fra Danmarks Statistik har den 30. april meddelt Thomas Birk Kristiansen, at Danmarks Statistik ikke uopfordret kan eller vil slette de datasæt med data fra DAMD, som deres forskere måtte være i besiddelse af.

”Da det er de enkelte forskere, der er dataansvarlige for disse data, kan Danmarks Statistik ikke uopfordret slette dem. Når forskere kontakter Danmarks Statistik for at få slettet deres datasæt med data fra DAMD, vil Danmarks Statistik straks efterkomme anmodning og slette data,” skriver myndigheden i et brev til Patientdataforeningen.

Det bekymrer Thomas Birk Kristiansen.

”Vi er meget bekymret for disse kopier af DAMD. Det er vores vurdering, at tilliden til fremtidig dataindsamling vil lide yderligere skade, hvis flere tusinde borgere atter skal til at henvende sig individuelt til alle relevante dataansvarlige myndigheder og personer med henblik på at kræve deres individuelle ret til sletning af deres retsstridige helbredsoplysninger gennemført,” siger han.

Efter pres fra blandt andre Patientdataforeningen har Region Syddanmark meddelt, at man vil kontakte de forskere, der har fået videregivet oplysninger fra databasen siden 2007. Det drejer sig om i alt 49 forskere, som står bag 53 projekter. Dem vil man opfordre til at slette de data, som der har vist sig ikke at være lovhjemmel til at høste og benytte. Det fremgår af en artikel i Dagens Medicin den 13. maj.

Her udtaler Mads Haugaard, afdelingschef for sundhedssamarbejde og kvalitet i Region Syddanmark, om sagen:

”Vi er ikke dataansvarlig myndighed for forskerne, det er de selv, og vi har heller ikke instruktionsbeføjelser, men al god skik og dataetik må sige dem, at det skal bringes i orden.”

Mest Læste

Annonce