Vidensbaseret indsats - VISO's bidrag i en borgers rehabiliteringsproces

22/05/2012 10:46

Administrator

Introduktion

I en rehabiliteringspraksis kan og vil der som oftest være mange forskellige interne og eksterne samarbejdspartnere, som i større eller mindre omfang bidrager til en borgers rehabiliteringsproces. VISO kan i den sammenhæng være en mulig ekstern samarbejdspartner – men hvad er VISO? Og hvad kan VISO så bidrage med i en borgers rehabiliteringsproces?

VISO er ”Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation”, som tilbyder gratis, individuel rådgivning og udredning fra nogle af landets dygtigste specialister. Rådgivning og udredning fra VISO kan tilbydes, når den rette ekspertise inden for specialrådgivningsområdet ikke findes i den enkelte kommune.

VISO dækker områderne:

  • Udsatte børn, unge og voksne 
  • Børn unge og voksne med handicap 
  • Specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne


Når VISO enten yder rådgivning eller bistand til udredning er det typisk en sag med en kompliceret problemstilling, hvor der i en periode har været ringe effekt af de brugte metoder og indsatser.
 

Beskrivelse af aktivitet og forløb m.v.

Når VISO enten yder rådgivning eller bistand til udredning, er det typisk en sag med en kompliceret problemstilling, hvor der i en periode har været ringe effekt af de brugte metoder og indsatser.
 

Eksempel 1:
En 40-årig mand er hjemløs og derfor tilknyttet et herberg og et misbrugscenter. Han har massive misbrugsproblemer, ADHD og en fremadskridende dårligere tilstand både fysisk og psykisk. Han har været i et misbrug siden 10 års alderen og har i sin barndom/ungdom haft en socialt belastet opvækst præget af anbringelser.
Personalet har store bekymringer for hans helbred, blandt andet fordi han lever under meget uhygiejniske forhold.
Kommunen ønsker hjælp til at finde egnet boplacering og rådgivning i forhold til, hvordan man pædagogisk kan arbejde hen mod at bedre hans livskvalitet.
 

I denne sag yder VISO rådgivning til det personale, der i hverdagen har kontakt til den 40årige mand. Fokus for rådgivningsforløbet er i forhold til boform, metoder, opstilling af realistiske mål, samarbejde omkring pågældende samt rådgivning i forhold til eventuel yderligere afklaring
af helbredssituation.
 

Eksempel 2:
En voksen kvinde er, som følge af kræft i bindevævet, amputeret i blandt andet en del af bækkenet, hvilket har medført, at hun er kørestolsbruger. På grund af manglende knogle og bløddele synker hun ned i højre side både i siddende og liggende stilling.
Kommunen ønsker hjælp til udredning af siddestillingsproblematikken og idéer til løsningsforslag.


I denne sag yder VISO rådgivning i forhold til siddestillingsproblematikken.


Eksempel 3:
En 15-årig dreng med Tourette og OCD er anbragt på et bosted, hvor han har været et par år. Drengen har Tourette i svær grad, mange tics og er selvskadende. Personalet har forsøgt en række pædagogiske tiltag, men de har måttet opgive at få drengen i skole og koncentrerer sig nu om at støtte drengen i at komme op om morgenen, komme i bad og spise morgenmad. Bostedet er grundlæggende i tvivl om, hvordan de skal arbejde med drengen, og de er i tvivl om, hvad der skyldes henholdsvis tics og OCD.


I denne sag yder VISO rådgivning i forhold til at skabe en bedre forståelse af drengens vanskeligheder herunder afklaring af, hvordan bostedet bedst muligt hjælper og støtter fremover.


I de konkrete sager, skal VISO betragtes som en støttefunktion, der kan hjælpe til at løfte specialrådgivningsopgaven og kvalificere kommunens beslutningsgrundlag. Under samarbejdet med VISO vedbliver kommunen at have det fulde myndighedsansvar, så VISO overtager på
ingen måde myndighedsansvaret, det vedbliver at være i kommunen.


Betydning

Men når VISO kun i en afgrænset periode er aktør i en borgers rehabiliteringsproces, ikke har myndighedsansvar og kun kan betragtes som en støttefunktion, der hjælper med at kvalificere det videre arbejde, hvad kan VISO så bidrage med?


Før spørgsmålet kan besvares er det nærliggende lige at kaste et blik på, hvad der karakteriserer rehabilitering.


Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk.
Formålet er, at borgeren, som er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.
Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger, og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.


Hvidbog om rehabilitering. Rehabilitering i Danmark. 2004.


Når man tænker en borgers rehabiliteringsproces som en tidsbestemt og målrettet proces, hvor flere aktører samarbejder med det formål at bidrage til, at borgeren når sit/sine mål, så er VISO at betragte som én blandt flere af de indsatser, der i perioder indgår i borgerens
rehabiliteringsproces.

 

Det er vigtigt at se VISO som en afgrænset indsats, der kortvarigt er aktiv i borgerens rehabiliteringsproces. VISO har som nævnt ikke myndighedsansvar og ikke beslutningskompetence, og vil derfor ikke have indflydelse på de valg, der træffes i forhold til udformningen af rehabiliteringsforløbet. VISO er udelukkende et tilbud, der med rådgivning og udredning kan komme med anbefalinger i forhold til eksempelvis hvilke rammer, tilgange m.m. der kan understøtte, at borgeren når sit mål.

I definitionen af rehabilitering understreges det blandt andet, at et rehabiliteringsforløb skal baseres på en vidensbaseret tilgang.
 

Metoderne og indsatserne, som indgår i et rehabiliteringsforløb, skal være de bedst mulige i forhold til den konkrete problemstilling og mål. Det gælder både for den samlede proces og for de enkelte indsatser, der indgår heri. Det handler derfor om, at processen og de enkelte
indsatser tilrettelægges og gennemføres på grundlag af viden om hvilke metoder, der har den største effekt i forhold til den eller de problemstilling(er), som skal løses i relation til den enkelte borgers situation, behov og mål.
Hvidbog om rehabilitering. Rehabilitering i Danmark. 2004
 

I historien om den 40-årige mand var VISO behjælpelig med rådgivning i forhold til beskrivelse af det målrettede forløb, som skulle iværksættes, i forhold til at finde en egnet og ønsket boform og bedre mandens livskvalitet.
I historien om kvinden, der som følge af kræft i bindevævet, har en belastende siddestilling, bistod VISO med viden om, hvilke faktorer, der skal tages højde for, når man skal skabe en så hensigtsmæssig siddestilling som muligt.
I historien om den 15-årige dreng, som har Tourette og OCD, medvirkede VISO til, at personalet fik viden om drengens vanskeligheder og viden om, hvordan man bedst hjælper og
støtter drengen i fremtiden.
Kendetegnende for alle 3 historier er, at VISO er inde i forløbet i en afgrænset periode, hvor opgaven er at tilføre viden, så det videre arbejde kvalificeres.
 

Fremmende/hæmmende faktorer

Det er netop i forhold til tilførsel af viden, at VISO kan spille en rolle i en borgers rehabiliteringsproces. VISO kan, i form af rådgivning og udredning fra VISO’s specialister, supplere med viden om eksempelvis håndtering af situationen, håndtering af problemstillinger, beskrivelse af
handlemuligheder m.m. På den måde kan VISO være med til at kvalificere valget af metoder og indsatser i forbindelse med en borgers rehabiliteringsproces ved at bidrage med den aktuelt bedste viden.


Så når man stiller spørgsmålet: ”Hvad kan VISO bidrage med i en borgers rehabiliteringsforløb?”
Så kan svaret lyde: ”VISO kan bidrage til, at borgerens rehabiliteringsforløb så vidt muligt baseres på en praksisbaseret og evidensbaseret tilgang”.


Temaer

Viden

Praksishistorie nr. 69

Institution/Organisation: VISO Servicestyrelsen
Kontaktperson: Mette Lund Møller og Jens Mogensen

Kilde: Praksishistorie 69 i "Rehabilitering i Danmark 2010
- beskrevet gennem praksishistorier",Rehabiliteringsforum Danmark
November 2010

Mest Læste

Annonce