Vi er kun en mellemstation

Velfærd

26/10/2018 07:00

Tina Juul Rasmussen

Sårbare borgere flytter fra botilbud til egen bolig, går fra beskyttet beskæftigelse til job på særlige vilkår – og kommunen sparer millioner. Et nyt mindset skaber målbare resultater i Høje-Taastrups Social- og Handicapcenter.

Én gang botilbud, altid botilbud.

Groft karikeret var det holdningen før i tiden – hos både borgere og medarbejdere.

Borgere blev hængende i årevis i de samme tilbud. Tilliden til, at de kunne udvikle sig, var ikke altid den største, og viften af tilbud var begrænset.   LÆS OGSÅ: Nu overlever jeg   Sådan ser virkeligheden ikke længere ud for hverken borgere eller medarbejdere i Høje­Taastrup Kommunes Social­ og Handicapcenter. Tilbudsviften er udvidet markant, store botilbud er nedlagt til fordel for at give beboerne egentlige hjem, hvor de selv har nøglen til døren og bestemmer, hvornår den låses op.

FSD Socialchefer i Danmark

FSD Socialchefer i Danmark er udgivere på DenOffentlige, hvor de deler viden og erfaringer. 
 Læs flere indlæg fra FSD og dens medlemmer her. 

 

– Vores strategi har siden 2014 været, at vi gerne vil have en større, målbar og dokumenteret effekt ud af vores indsats. Så vores mindset og syn på borgerne er i dag mere dynamisk, mindre indgribende, mere støttende og båret af tillid til, at de kan udvikle sig. Nu er der en udgang – for ingen drømmer jo om at leve livet i et bo­ tilbud, siger Susanne Strandkjær, center­chef i Social­ og Handicapcentret og tilføjer:   – Vi har gode data på, hvor mange som er flyttet i egen bolig, kommet i job, og hvor mange penge vi har sparet – som jo er fan­ tastisk, fordi udgifterne på området kun stiger. Men det allervigtigste resultat er, at mange mennesker har fået et bedre liv.   Borgerne kan flytte sig   Tilgangen er rehabiliterende med fokus på udviklings­ og handlemuligheder. Borgerens drømme og mål er styrende for indsatsen, og medarbejderne sigter mod at gøre sig undværlige. Det gælder også i de særligt intensiverede borgerforløb, som er kortsigtede – typisk et halvt år – med et klart slutmål, defineret af borgeren selv, og med snublemål undervejs, som borgeren næsten ikke kan undgå at opfylde og der­ med opleve succes.   – Vi arbejder i højere grad socialfagligt med et konkret sigte. På den måde skaber vi forudsætningerne for, at folk kan flytte sig. I dag kender både borgere og medarbejdere de mål, vi i fællesskab arbejder henimod, fortæller Maja Sylow Pedersen, special­ konsulent i Social­ og Handicapcentret.   – Det er blevet meget nemmere for mig som medarbejder. Nu ved jeg, hvad mit fokus og målet for borgeren er, hvor læn­ ge indsatsplanen løber, og jeg har et frirum til sammen med borgeren at undersøge, hvordan vi kan komme i mål. Det er vigtigt, fordi jeg så hurtigt kan afklare, om borge­ ren er motiveret for det. Der kan jo være sket noget i vedkommendes liv, som gør, at målet skal justeres eller ændres, siger Hel­le Winzent, sosu­assistent i det socialpsyki­ atriske bomiljø Porsehaven.   – Ja, i dag er forløbene mere afgrænsede med mål, vi kender. Det er ikke ’hele borge­ rens liv’, vi skal arbejde med, supplerer Nina Borum Nielsen, souschef for Socialpsykia­ triens udkørende team som støtter borgere, der er flyttet i egen bolig.   – Vi italesætter nu, at 'det er en periode af dit liv, du har ikke brug for os i meget lang tid”. Der er en udgang ved indgangen så at sige. Vi kan ikke først slippe bor­ gerne, når deres liv er perfekt. Så kom­ mer de aldrig videre.

Socialdebat 2018

Følg debatten om socialområdet anno 2018 på DenOffentlige 

 

Jane Svendsen, leder af bomiljøerne Cirklen og Porsehaven, har, hvad hun kalder ’blind tillid’ til medarbejderne og blander sig derfor ikke i deres konkre­ te arbejde med borgerne, men er, som hun siger, ”nysgerrig og altid i tæt dia­ log med den enkelte medarbejder”.

– Mit bidrag er at sørge for rammerne og for, at de har de rette kompetencer, så de kan skabe gode relationer til og resultater med borgerne. Og fastholde, at der er en rigtig god grund til, at vi er ansat her – at vi skal støtte op om, at den enkelte borger udvikler sig.   En udfordring er dog, at brugergrup­pen hele tiden forandrer sig – og vokser. – Vi får mange unge med behov for støtte pga. angst, misbrug, hjemløshed osv. Og de har alle en forventning om, at kommunen skal hjælpe dem. Så de skal også lære vores nye mindset at kende – at de kan og skal udvikle sig hos os. Vi er kun en mellemstation, siger Nina Borum Nielsen.   Artiklen har været bragt i FSD's Årsmødemagasin. Læs det her   FAKTA: SUCCES MED NY TILGANG Siden 2014 er der opnået resultater på især tre af Socialpsykiatriens botilbud, som i snit huser ca. 30 borgere ad gangen. Det ene tilbud er tilmed kon- verteret til selvstændige boliger uden bemanding, fordi borgerne nu kan klare sig selv.   29 borgere er flyttet fra bomiljø til egen bolig. 6 borgere, som var i beskyttet beskæftigelse, er kommet i job på særlige vilkår. 57 borgere, der fik hjælp i egen lejlighed fra en medarbejder fra et udkørende team, kan nu kan klare sig med mindre eller helt uden støtte (kun opgjort i 2017-2018). 12,9 mio. kr. er den samlede, økonomiske effekt om året på fem sociale tilbud i Høje-Taastrup Kommune. Der er skabt tilsvarende resultater i samarbejde med kommunens eksterne leverandører.   Kilde: Social- og Handicapcentret, Høje-Taastrup Kommune

Mest Læste

Annonce