Aarhus vil fremme socialøkonomisk iværksætteri

28/06/2012 11:30

Niels Buch Johannsen

Aarhus Kommune vil med rådgivning og fortrinsret til dele af kommunale opgaver gøre det nemmere for iværksættere at etablere socialøkonomisk virksomhed

Aarhus Byråd vedtog onsdag 27. juni en handlingsplan, som skal ska-be bedre rammer for at etablere socialøkonomisk virksomhed. Det vil sige en virksomhed, der har et socialt, sundhedsmæssigt eller miljø-mæssigt formål og bruger overskuddet på at fremme det - eksempel-vis ved at skabe arbejdspladser til ledige med særlige behov.

Handlingsplanen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Borgme-sterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Be-skæftigelse. Om baggrunden for handlingsplanen siger borgmester Jacob Bundsgaard (S):

”Det er vigtigt, at Aarhus går forrest i bestræbelserne på at få flere socialøkonomiske virksomheder. Virksomhederne er med til at give Aarhus et mangfoldigt erhvervsliv, og det er til gavn for både kommu-nen, virksomhederne og borgerne.”

Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse glæder sig over den politiske opbakning til planen:

”Socialøkonomiske virksomheder skaber arbejdspladser til borgere, som ellers har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og løser på den måde en vigtig samfundsopgave. Jeg er meget glad for, at der er bred politisk opbakning til planen, og at vi nu kan sætte gang i en proces med at få flere af disse virksomheder,” siger råd-mand Hans Halvorsen (S).

Handicapråd: Alle kan bidrage
Fra Handicaprådets side er der tilfredshed med, at Aarhus Kommune aktivt støtter op om socialøkonomisk iværksætteri. ”Alle kan bidrage med noget - handicap eller ej. Det er vigtigt at
holde fokus på muligheder frem for begrænsninger, og det er lige net-op, hvad socialøkonomiske virksomheder gør, siger formand for Han-dicaprådet, Tatiana Hjorth Sørensen.

Mentorkorps og fortrinsret til opgaver
Handlingsplanen har fokus på at skabe en målrettet rådgivning til nye iværksættere, styrke virksomhedernes samarbejde med det offentlige og private marked og synliggøre de gode eksempler på socialøkono-miske virksomheder, der allerede findes i Aarhus.

Der vil blandt andet blive oprettet et korps af mentorer fra veletable-rede virksomheder, som kan støtte iværksættere med forretningsplan-lægning og markedsføring.

Der vil også blive reserveret dele af kontrakter på kommunale opga-ver, som socialøkonomiske virksomheder vil få fortrinsret til at byde på.

Huset Venture bakker op
En af de socialøkonomiske virksomheder, der har formået at skabe sig en succesrig forretning, er Huset Venture. Her producerer 82 fleksjob-bere blandt andet hjemmesider, skilte og facader og reklameartikler.
Direktør for Huset Venture, Niels Peter Jensen, bakker op om strategi-en, som han tror, nye iværksættere vil få gavn af.

”Det er alle tiders, at Aarhus går ud støtter op om det, for det er me-get vanskeligt at starte en bæredygtig, socialøkonomisk virksomhed op. Jeg tror, at rådgivning og især fortrinsretten til kommunale opga-ver kan være en stor hjælp til nye iværksættere,” siger Niels Peter Jensen.

Handlingsplanens effekt vil blive undersøgt med en kvalitativ undersø-gelse, når initiativerne er løbet i gang og har haft mulighed for at vir-ke.

Fakta om socialøkonomiske virksomheder:
Aarhus Kommune bruger følgende definition for, hvad en socialøko-nomisk virksomhed er: "En socialøkonomisk virksomhed arbejder for at fremme et socialt, sundhedsmæssigt eller miljømæssigt formål, og den bruger overskuddet på at fremme formålet".

Definitionen er inspireret af den definition, som Center for Socialøko-nomi bruger.

Socialøkonomiske virksomheder bliver drevet på almindelige mar-kedsvilkår. Der findes ingen særlige støtteordninger til virksomheder af denne type.

Ved at ansætte medarbejdere på særlige vilkår kan opnås støtte og tilskud efter gældende regler.

Mest Læste

Annonce