Udbud af håndværkerydelser sikrer be-sparelser til Aarhus Kommune

20/11/2012 14:07

Niels Buch Johannsen

Teknik og Miljø har gennemført et rammeudbud vedrørende håndværkerydelser til hele Aarhus Kommune. Udbuddet omfatter tømrer-, murer-, maler-, VVS- samt el-installationsarbejder, i en fireårig periode fra og med 2013. Den samlede, årlige omsætning forventes at ligge på 105 mio. kr.

Aarhus Kommune opnår årlige besparelser gennem udbuddet i størrelsesordenen 5-10 mio. kr.

Udbuddet har været tilrettelagt, så både mindre og større hånd-værksvirksomheder har kunnet byde på opgaven. Som resultat af udbuddet vil der nu blive søgt indgået 438 aftaler med 101 virksomheder. 386 af aftalerne indgås med lokale virksomheder.

Udbuddet er gennemført i god dialog med byggeriets organisatio-ner, herunder Håndværksrådet og Dansk Byggeri.

Rådmand Laura Hay glæder sig både over proces og resultat:

”Vi har nu fået udbuds-afprøvet et område, hvor Aarhus Kommune hvert år bruger rigtig mange penge. Det giver både mulighed for at høste besparelser, men også for at sikre ensartede kontraktforhold i forbindelse med udførelse af arbejdet. Jeg forventer også, at vi gen-nem udbuddet har sikret flere lærepladser til unge.”

”Byggeriets organisationer skal have tak for at medvirke til at sikre en god afvikling af dette udbud. Det samme skal de bygningsansvarlige rundt om i Aarhus Kommune afdelinger og institutioner.”

Hvilke opgaver er udbudt – og hvorfor?
Byrådet besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2011 at udbyde håndværkerydelser til hele Aarhus Kommune. Teknik og Miljø har forestået udbuddet, idet man havde erfaring fra et tilsvarende udbud på eget område i 2009.

Udbuddet omfatter rammeaftaler på opgaver op til 3 millioner kroner indenfor tømrer-, murer-, maler-, VVS- samt el-installations¬arbejder i en fireårig periode. Arbejderne er udbudt i fag¬entrepriser.

Ved at udbuds-afprøve området sikres der ensartede kontraktfor-hold i forbindelse med udførelse af arbejdet. De ny aftaler indeholder således arbejdsklausuler, krav om socialt og etisk ansvar samt krav om hensyntagen til miljøet.

De bygningsansvarlige i kommunens afdelinger og institutioner har i stort omfang har været inddraget i arbejdet med at udforme materialet.

Byen er blevet opdelt i ni geografiske delområder, således at både mindre og større håndværksvirksomheder har kunnet byde på opgaven.

Udbuddet har givet mulighed for, at firmaer, der ikke traditionelt har arbejdet for Aarhus Kommune, har kunnet byde ind med øget konkurrence til følge.

I forbindelse med udbuddet har der været en god dialog med byggeriets organisationer herunder Håndværksrådet og Dansk Byggeri.

Hvad blev resultatet?

Efter udbuddet afslutning forventes der indgået 438 aftaler med 101 virksomheder, som hver har vundet mellem ét og fem delområder.

Den samlede årlige omsætning på aftalerne forventes at ligge på 105 millioner kroner.

Hvad sparer kommunen?
Besparelserne vil variere. Nogle afdelinger har ikke tidligere udbudt håndværkerydelserne samlet. Her vil der være generelle besparelser på timepriserne i størrelsesordenen 5-10 %. For enkelte institutioner, som ikke tidligere har været aftaledækket, betyder de nye aftaler besparelser på timeprisen på op mod 30 %.

Teknik og Miljø har ved et tidligere udbud tidligere realiseret besparelser på i gennemsnit 10 %.

Der må påregnes opstartsomkostninger til instruktion og tilsyn, når en ny håndværker skal vedligeholde kommunens bygning, og det fulde udbytte af besparelsen vil derfor først vise sig i det andet år af rammeaftalens løbetid.

Hvad skal besparelserne bruges til?
Det er op til de enkelte magistratsafdelinger. I Teknik og Miljø skal de afbøde konsekvenser af de seneste sparerunder.

Kommer der flere lærepladser?
Byrådet har besluttet, at der skal anvendes uddannelsesklausuler og frivillige partnerskabsaftaler i forbindelse med udbud af tjenesteydelser, der kun kan udføres i Danmark.

For den enkelte virksomhed kendes det reelle udbytte af rammeaftalen først efter fire år. EU’s udbudsregler forhindrer derfor, at man forlods kan stille krav om nye lærepladser.

Som en del af aftalegrundlaget er alle vindende håndværksvirksomheder inviteret til møder, hvor Beskæftigelsesforvaltningen vil informere om de forskellige frivillige muligheder, håndværkerne har for at for at ansætte unge i uddannelses- og praktikstillinger.

Erfaringerne fra sidste gang, hvor Teknik og Miljø udbød den tilsvarende opgave er gode, så der er forhåbninger om, at udbuddet vil kunne resultere i oprettelse af nye uddannelses- og praktikstillinger.

Hvor mange lokale firmaer er inde?
Der er i udbudsmaterialet ikke stillet krav til lokalkendskab eller geografisk placering, da det vil være i strid med udbudsreglerne.

Langt hovedparten af de modtagne tilbud er afgivet af lokale virk-somheder og virksomheder, der har afdelinger i Aarhus. Konkret forventes 88 % af aftalerne indgået med virksomheder, der har adresse i Aarhus kommune.
 

Mest Læste

Annonce