De nye regler for sygedagpenge_01

Velfærd

07/11/14 1:15

Nick Allentoft

Den 1. juli trådte første del af den nye sygedagpengereform i kraft – anden del kommer d. 5. januar 2015. Bornholms Regionskommune har lavet denne information.

Folketinget har vedtaget en ny lov om sygedagpenge, der har til formål at få flere i arbejde og at sikre, at syge fortsat har en forsørgelse efter 22. uge.

På Bornholm er der lige nu ca. 720 borgere på sygedagpenge, og for dem kommer de nye regler til at betyde noget forskelligt alt efter den situation, de hver især befinder sig i.

Den nye sygedagpengereform fokuserer på, hvad den enkelte borger kan klare, frem for regler for hvor lang tid man må modtage forskellige ydelser, hvis man er syg og ikke er i stand til at arbejde.

Først og fremmest betyder det, at Jobcentret allerede efter 22 uger skal vurdere, om man kan fortsætte på sygedagpenge, eller om man skal i et jobafklaringsforløb, hvor kommunen og borgeren i samarbejde vurderer mulighederne og tidshorisonten for at vende tilbage til arbejdet.

Der er mange måder at vende tilbage til arbejdet på. Nogle gange skal man tage det lidt efter lidt, fx med en delvis sygemelding, personlig assistance, hjælpemidler, mentor, §56 erklæring mm.; I andre tilfælde er det bedst at vente lidt, eller at blive klædt på med nye kompetencer eller redskaber – det er meget individuelt.

Et afklaringsforløb kan vare så længe, der er brug for det, og imens man er i jobafklaring, kan man få en såkaldt ”ressourceforløbsydelse”. Denne ydelse er noget lavere end sygedagpengene, men fordelen er, at den er uafhængig af den enkeltes formue og samlever/ægtefælles indtægt og formue (i modsætning til kontanthjælpen), og at den ikke – som sygedagpengene hidtil har gjort - stopper brat efter et bestemt antal uger.

Fra den 1. juli vil Jobcentret, når den syge borger når til den 22. uge på sygedagpenge, vurdere om han/hun kan fortsætte med sygedagpenge, eller om vedkommende skal visiteres til jobafklaringsforløb. Borgeren vil få et brev fra Jobcentret om vurderingen og et brev fra Ydelsescentret med taksten for ressourceforløbsydelse.  Det betyder, at hvis sagen er uafklaret ved 22. uge, så overgår man automatisk til Jobafklaringsforløb. Uafklaret er OGSÅ hvis der ikke er de fornødne oplysninger fra læge/hospital til at vurdere prognosen ud fra.

I løbet af 1 år modtager ca. 4.500 personer sygedagpenge i kortere eller længere tid.

Den nye lov forventes at medføre, at færre personer mister deres fulde forsørgelsesgrundlag, ved at sygedagpengene ophører. Til gengæld vil flere efter 22. uge modtage den lavere ressourceforløbsydelse fremfor sygedagpenge.

Det er aftalt at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på de kommende udvalgsmøder modtager en status for implementeringen af den nye reform.

Få det fulde overblik over ydelser og tilskud på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.