Private fonde og EU investerer i fynsk natur

27/11/2012 14:45

Faaborg-Midtfyn Kommune

VILLUM FONDEN har netop bevilliget 5 mio. kr. til et stort naturprojekt med fokus på fynske naturperler ved bl.a. Arreskov Sø, Urup Dam og Odense Å. Tidligere på året gav EU og 15. Juni Fonden penge til projektet, der har en samlet beløbsramme på næsten 33 mio. kr.

Samlet set arbejder projektet med 18 delprojekter fordelt på 790 ha i 11 Natura 2000 områder. Projektet fokuserer særligt på at sikre højmoser, rigkær og andre sårbare mosetyper som er under stort pres i den danske natur.

Faaborg-Midtfyn Kommune er projektansvarlig og gennemfører projektet i samarbejde med Assens, Nordfyns, Kerteminde, Odense, Langeland og Silkeborg Kommune samt Naturstyrelsen Fyn og Fugleværnsfonden.

Den sårbare natur skal sikres

VILLUM FONDENs bestyrelse udtaler i forbindelse med bevillingen, ”at det er fondsbestyrelsens håb, at man med bevillingen medvirker til styrket samarbejde om en samlet større indsats for bevarelsen af en række våde naturtyper som høj- og lavmoser og derved bidrager til beskyttelse af truede dyre- og plantearter i disse områder”.

Projektet vil bl.a. genskabe og sikre eksisterende lysåbne naturområder. Det vil primært ske ved forskellige indsatser som fældning af uønsket krat og skov, ved at skabe en bedre sammenhæng mellem de eksisterende naturområder og ved afgræsning. I andre områder er der mere fokus på at øge grundvandsstanden og udlægge landbrugsjord til natur.

Projektområderne er fx beliggende ved Brændegård Sø, Storelung, Lisbjerg Mose, Piledybet, Gulstav Mose, Enebærodde, Svanninge Bakker og Stenholt Mose.

Godt på vej til at opfylde Natura 2000 planerne

Inden året er omme, vedtager kommunerne og staten handleplaner for Natura 2000 områderne. Med projektet kan de langsigtede målsætninger i planerne forfølges, og når projektet slutter ved udgangen af 2018, vil en stor del af planernes miljømål være opfyldt. Dermed sættes der konkret handling bag den mangeårige Natura 2000 planlægning. 

Finansieringen er på plads

Udover midlerne fra VILLUM FONDEN bidrager EU’s LIFE Fond med 18,8 mio. kr. og 15. Juni Fonden med 2,0 mio. kr. til projektet. De resterende projektudgifter afholdes af projektparterne. Det tværkommunale samarbejde viser, at kommunerne kan løse de større naturopgaver og sikre den nødvendige eksterne finansiering, der supplerer de kommunale naturforvaltningsmidler.
 

Mest Læste

Annonce