Frikommune vil have sundere og dygtigere skoleelever

Velfærd

13/08/2012 14:24

Fredensborg Kommune

Når eleverne starter i folkeskolen igen i Fredensborg Kommune i næste uge, kan de se frem til et skoleår fyldt med nye tiltag, der skal sikre eleverne bedre trivsel, større motivation og mere faglighed i hverdagen.

Under overskriften Fremtidens fleksible folkeskole afprøver skolerne bl.a. forsøg med undervisning i skiftende hold i udskolingen, engelsk fra 1. klasse, introduktion til tematiske linjer for de ældste elever og en massiv satsning på sundhed på skoleskemaet.
Skolerne har hver især meldt ind, hvilke forsøg de gerne vil afprøve. De fleste af forsøgene lader sig gøre, fordi Fredensborg Kommune er frikommune fra 2012 til og med 2015. Den massive satsning på at gøre udskolingen mere attraktiv og fagligt udfordrende drager fordel af de ændringer af skolestrukturen, der blev indført ved sidste års skolestart, og som blandt andet betyder, at fire af kommunens skoler har samlet henholdsvis ind- og udskoling på hver sin afdeling. I faktaboksen forneden er en mere detaljeret gennemgang af de enkelte skolers forsøg.
”Selv om vi allerede i dag har et godt skolevæsen med dygtige elever og lærere bliver vi nødt til hele tiden at udvikle os og prøve nye og bedre måder at drive skolerne på, Som frikommune har vi mulighed for at teste en helt række nye forsøg i folkeskolen. Fællesnævneren for forsøgene er en styrkelse af elevernes faglige niveau samt at sikre, at så få elever som muligt bliver skoletrætte. Fx får vi med forsøgene en fantastisk mulighed for at styrke udskolingen til glæde for både stærke og svage elever ”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.
Også formand for Børne- og Skoleudvalget Hanne Berg ser store muligheder i de nye forsøg:
”Sunde elever er en af de væsentligste forudsætninger for at sikre en succesfuld undervisning. Derfor satser Fredensborg Kommune nu massivt på at integrere sundhed som et fast element i undervisningen – fx bliver det et decideret fag på Langebjergskolen i Humlebæk, og på Nivå Skole bliver den nye moderne kantine brugt aktivt til et læringsrum for eleverne”, siger udvalgsformanden og fortsætter:
”Når man så samtidig tager med, at alle skoleelever i kommunen prøver at have egen køkkenhave i projekt Haver til Maver, mener jeg, at vi gør rigtig meget for at give eleverne sunde vaner, de kan have gavn af resten af livet”, siger udvalgsformanden, der også håber, at de nye introduktionsmoduler til tematiske linjer for de ældste elever på flere af skolerne, vil sikre eleverne større indflydelse på skoleskemaet, fordi de fra næste år så selv har valgt deres egen linje med temaer som fx science, globalisering og sundhed.
Netop indflydelse på skoleskemaet kan have en positiv indvirkning på, at eleverne får mod på senere at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er Fredensborg Kommunes mål at mindst 95 procent af Fredensborg Kommunes unge gennemfører en ungdomsuddannelse.
Fakta om forsøgene fra skolestart 2012 - Fremtidens fleksible folkeskole:
Langebjergskolen:
Sundhed bliver et decideret fag på 6. klasse (frikommuneforsøg)
Den ekstra fokus på sundhed betyder, at alle elever modtager udeundervisning hver uge, og alle elever får pulsen op hver dag med forskellige aktiviteter.
De yngste elever får en blomstereng af passe. Mellemtrinet får ansvar for et økologisk gartneri med grøntsager og urter. Udskolingen har fået egen økologisk frugtplantage med æbletræer.
Arbejdet med udeundervisning, motion og økologi bliver en integreret del af undervisningen på tværs af fag og klassetrin.
Nivå Skole:
Introduktionsmoduler til linjer starter på 6. klassetrin. De fem moduler har følgende temaer: 1.)Natur, sundhed og bevægelse, 2) Det internationale samfund, 3.) Innovation, 4.) Science og 5.) It, medier og kommunikation (frikommuneforsøg)

Kantinen skal bruges som et læringsrum for fag, som knytter sig til projektet ”Sundhed og bevægelse”.

Engelsk fra 1. klassetrin og fransk og tysk på 6. klasse.

Fredensborg Skole:
Introduktionsmoduler til linjer starter i 6. og 7. klasse. De fire moduler har følgende temaer: 1.) Globalisering, 2.) Science, 3.) Idræt og 4.) Act and Art. (frikommuneforsøg)
Modulopbygget undervisning af mellemtrinet. Alle boglige fag afvikles før frokost – mens de praktiske/musiske fag kører efter frokostpausen. Der arbejdes med temaer, emner eller discipliner.
Endrupskolen:
Årgangssamarbejde i udskolingen betyder, at eleverne undervises i skiftende teams på tværs af årgangen, der fungerer som et storhold. Farvel til den normale klasseopdeling og klasselæren - og goddag til en samlet årgang med et fast tilknyttet lærerteam. (frikommuneforsøg)
Engelsk fra 1. klassetrin og introduktion til tysk og fransk i 6. klasse.

Kokkedal Skole:
Engelsk fra 1. klassetrin
Introduktionsforløb til linjer startes på 7. og 8. klassetrin. Der arbejdes med følgende temaer: 1.) Globalisering, 2.) Science, 3.) Idræt, 4.) Kost og sundhed og 5.) en praktisk/kreativ linje. (frikommuneforsøg)
Humlebæk Skole:
Alle årgange arbejder med udvidet årgangssamarbejde – dvs. eleverne fungerer som et storhold, der arbejder med løbende og skiftende holddannelse. Der vil være mindst to årlige holddannelser. (frikommuneforsøg)
Nye undervisningstilbud efter skoletid for elever i udskolingen. Der planlægges følgende tilbud: lektiecafé, turbodansk, innovation, sprogcafé, mediefag/film, billedkunst/design og afgangsprøve turbohold. Sker i samarbejde med UngFredensborg.

Mest Læste

Annonce