Mangedimensioneret klimatilpasning i Kokkedal

Bæredygtighed

03/05/2013 11:56

Martin Moneaux

Miljøminister Ida Auken opfordrer i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner 14/2013 kommunerne til at bruge deres fantasi og slippe innovationskraften løs, når de stigende regnmængder skal håndteres. I Fredensborg Kommune har vi længe tænkt nyt på dette område og har derfor søsat det formentlig hidtil største danske klimatilpasningsprojekt i et eksisterende byområde, nemlig ’Klimatilpasning Kokkedal’, som ikke bare forventes at gøre en stor lokal forskel, men også at blive et dagsordenssættende demonstrationsprojekt.

Miljøminister Ida Auken opfordrer i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner 14/2013 kommunerne til at bruge deres fantasi og slippe innovationskraften løs, når de stigende regnmængder skal håndteres. I Fredensborg Kommune har vi længe tænkt nyt på dette område og har derfor søsat det formentlig hidtil største danske klimatilpasningsprojekt i et eksisterende byområde, nemlig ’Klimatilpasning Kokkedal’, som ikke bare forventes at gøre en stor lokal forskel, men også at blive et dagsordenssættende demonstrationsprojekt.

Usserød Å – fra ressource til trussel
Siden 1800-tallet har Usserød Å spillet en stor rolle for udviklingen af Kokkedal i Nordsjælland, i begyndelsen med levering af vandkraft og senere som rekreativ ressource for beboerne. I 2007 og ikke mindst i 2010 blev denne positive fortælling imidlertid kraftigt udfordret, da nogle voldsomme regnskyl resulterede i massive oversvømmelser af boliger langs åen. Dermed opstod et behov for handling og afhjælpning af mulige fremtidige oversvømmelser – hvordan kunne Fredensborg Kommune forebygge gentagelser?

Samtidig med at kommunen havde en udfordring med at håndtere vandet i Kokkedal, var vi også bevidste om, at Kokkedal også er udfordret på andre områder. Ligesom mange andre forstæder bliver Kokkedal af mange oplevet ret oplevelsesfattigt med mangel på gode muligheder for både ophold og aktiviteter og samtidig præget af adskilte boligområder og offentlige funktioner, der ikke hænger sammen med hinanden eller området i det hele taget.

Endvidere var der planlagt omfattende renoveringer af de almene boligområder, som ligger ned til åen, og disse renoveringer omhandler både boliger og fællesarealer.

Fra udfordring til idé
På baggrund af disse udfordringer og muligheder udkrystalliserede idéen sig: Hvorfor ikke adressere alle de forskellige udfordringer i ét og samme projekt? Med regnvandet som ressource (frem for som problem) skal der tænkes i en sammenhængende udvikling af byområdet, som skal give liv i byens rum og skabe samlingssteder for samvær, aktiviteter og idræt. Visionen for projekt ’Klimatilpasning Kokkedal’ er derfor, at projektet skal vise, hvordan en forstad kan vende et akut problem med oversvømmelser til et aktiv, der skaber merværdi og løser en række af den moderne forstads udfordringer, og dermed bliver et demonstrationsprojekt – socialt og miljømæssigt.

Et tværfagligt projekt, der skal imødegå en række udfordringer, nødvendiggør samarbejde mellem mange aktører, og der er derfor etableret et partnerskab mellem en række interessenter: Boligforeningen 3B og AB Hørsholm Kokkedal (som via støtte fra Landsbyggefonden tilsammen bidrager med 35,4 mio. kr.), Realdania (som bidrager med 44,5 mio. kr.), Lokale- og Anlægsfonden (som bidrager med 5 mio. kr.) og Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning (som tilsammen bidrager med 33,6 mio.kr.). Alle aktørerne har indgået partnerskabsaftaler med kommunen og er dermed bundet sammen juridisk, økonomisk og driftsmæssigt i projektet. I alt investeres der således 118,5 mio. kr. i udvikling af byrum og håndtering af vand på terræn. Dertil kommer, at boligerne i området planlægges gennemgående renoveret, hvilket bringer de samlede investeringer i Kokkedal-området op på over 600 mio. kr.

Behov for hurtige tiltag
Det skal her indskydes, at et sådant stort og komplekst projekt naturligvis tager tid at realisere. Jeg kommer nærmere ind på processen nedenfor. Fredensborg Kommune valgte derfor efter den store oversvømmelse i 2010 at igangsætte hurtigere tiltag, som kunne afhjælpe de værste problemer i tilfælde af monsterregn. Dette består i etablering af et dobbeltprofil på en strækning i Usserød Å, så der er plads til mere vand i åløbet. Derudover anlægger vi et dige langs det mest oversvømmelsestruede boligområde. Begge dele stod færdigt i sommeren 2012.

’Klimatilpasning Kokkedal’ bliver til
Det store projekt ’Klimatilpasning Kokkedal’ er i øjeblikket i fuld gang med at nærme sig realisering. I efteråret 2012 kørte en intens arkitektkonkurrence, hvor 5 prækvalificerede teams bød på opgaven i et tofaset konkurrenceforløb. Vinderen blev Schønherr A/S som totalrådgiver og Bjarke Ingels BIG og Rambøll Danmark A/S som underrådgivere med projektet: ’Den blågrønne haveby’.

Projektområdet dækker en 69 hektar stor bydel med ådal, skole, plejecenter, hal, center og boligområderne Egedalsvænge, Byengen, Nordengen, Skovengen og Engen. I alt bor der ca. 3000 mennesker i projektområdet. Vinderprojektet løser opgaven om lokal håndtering af regnvand, kombineret med byudvikling og etablering af rekreative værdier, med et hovedgreb, der består af tre hovedelementer: Ådalen, bymidten og den tværgående hovedsti, som tilsammen imødekommer Kokkedals behov for klimatilpasning og skaber større social sammenhængskraft i bydelen. Mere kan læses om vinderprojektet på www.fredensborg.dk/kokkedal.

I øjeblikket kører en omfattende inddragelsesproces, hvor alle de lokale aktører, beboergrupper m.v. inddrages i at udarbejde en helhedsplan, der konkretiserer og præciserer vinderprojektet, så der dels skabes lokalt ejerskab og forankring og dels skabes grundlaget for realiseringen af projektet, som forventes at gå i gang i dette efterår.

Modet til at gå på tværs af fag og sektorer
Det afgørende for at få stablet dette visionære projekt på benene har været modet til at gå på tværs af faglighed og sektorer. Klimatilpasning skal ikke løses som en isoleret problemstilling og via sektorsnæver tilgang, men skal tænkes ind i og sammen med den kontekst, som gør sig gældende i den konkrete sammenhæng. Der skal tænkes flere dimensioner ind i klimatilpasningsprojekter, og klimatilpasningen skal tænkes ind i andre projekter. Det kræver åbenhed, samarbejdsvilje og fleksibilitet hos kommuner, forsyningsselskaber og andre relevante aktører. Gør vi det, kan vi til gengæld skabe projekter med synergi og stor samfundsmæssig nytteværdi.

Trine Lindegaard Holmberg er Direktør for Miljø, Kommunale Arealer og Digitalisering i Fredensborg Kommune. 

Mest Læste

Annonce