Sammen kan vi flytte bjerge - og vand

Bæredygtighed

03/04/2013 15:52

Martin Moneaux

Kommunerne og forsyningsselskaberne kan ikke løse problemet alene. Det er nødvendigt at få skabt en erkendelse af, at et problem som oversvømmelse som følge af klimabetingede kraftige regnskyl ikke er noget, man blot kan forvente, at kommunen og forsyningsselskabet tager sig af – det er en problemstilling, man som ansvarlig borger eller virksomhed selv må påtage sig sin del af løsningen af.

Klimatilpasning giver store udfordringer, som langt hen ad vejen er ens i alle kommuner. Derfor har vi behov for et netværk som KLIKOVAND, hvor vi som kommuner og forsyningsselskaber har mulighed for at udveksle erfaringer om de udfordringer, vi står overfor som følge af klimaændringer. Hermed får vi lagt grundstenen til det samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber, som opgaven fordrer.

Gentofte Kommune vedtog i 2011 en ambitiøs spildevandsplan, som har centralt fokus på at håndtere de øgede regnmængder. Planen indeholder investeringer for 572 mio. kr. over de næste 8 år og den overordnede strategi baserer sig på 3 indsatser:

- Fortsat renovering og udbygning af kommunens spildevandssystem under hensyntagen til forventninger om fremtidig regnhændelser.

- Etablering af separat vejafvandingssystem over en periode på 50 år.

- Lokal håndtering af regnvand på egen grund.

Borgerinddragelse
De to første indsatser tager kommunen og Nordvand sig af, men den sidste indsats kræver borgernes og virksomhedernes velvillighed og engagement. Vi har i Gentofte i det sidste års tid arbejdet bevidst på at fremme velvillighed og engagement hos borgere og virksomheder for at få dem til at hjælpe med at løfte den store opgave.

Først og fremmest forsøger vi som kommune at foregå med et godt eksempel ved at indtænke lokal nedsivning af regnvand på kommunens egne grunde. Derudover har vi gennem året afholdt møder med dels medlemmerne af de enkelte grundejerforeninger i kommunen, dels med borgerne i områder, der har været særligt berørte af oversvømmelser. Derved har vi mødtes ansigt til ansigt og haft en god og konstruktiv drøftelse om, hvordan alle parter i fællesskab kan arbejde på at undgå de uønskede konsekvenser, man har kunnet se ved de seneste års kraftige regnskyl.

På møderne har vi fokuseret på at skabe en forventningsafstemning i forhold til, hvad kommunen og Nordvand har gjort og vil gøre for at imødekomme oversvømmelsesproblemerne for derved at skabe den forståelse for problemets omfang og grundejernes eget ansvar, som er væsentlig for at fremme borgernes interesse i at håndtere regnvand på egen grund.

Til møderne har vi indbudt fagfolk fra branchen, der kan vejlede borgere i, hvorledes lokal håndtering af regnvand på egen grund kan udformes, så der ikke kun fokuseres på faskiner, men også på de alternative muligheder for at lave kreative løsninger og lade vandet indgå positivt i form at grønne, åbne anlæg i villahaver og omkring boligejendomme.

Som et økonomisk incitament har Nordvand tilbudt grundejerne at tilbagebetale 40 % af tilslutningsbidraget, når afkoblingen fra fælleskloakken er synet og godkendt.

Kommunen har i sin årlige driftsaftale med Nordvand og i spildevandsplanen indsat et mål om, at 200 boligenheder skal afkoble deres regnvand fra fælleskloakken og dermed håndtere regnvand på egen grund. Dette i en forventning om at vi over 4 år får 800 boligenheder til at håndtere regnvand på egen grund. Med udgangen af 2012 kunne det konstateres, at der var behandlet 425 sager om lokal håndtering af regnvand. Altså langt over det fastsatte mål.

Også i denne sammenhæng har det været en god støtte at kunne trække på viden, præsentationsmateriale m.m. udarbejdet i fællesskab i regi af KLIKKOVAND, og jeg ser frem til fortsat at kunne trække på denne mulighed i den fortsatte dialog med borgere og virksomheder.

Lisbeth Winther er Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Gentofte Kommune og Bestyrelsesmedlem i Nordvand A/S.
 

Mest Læste

Annonce