Succes med sammenhængende børnepolitik

15/02/2013 12:18

Køge Kommune

Anonym rådgivning til børn og unge. Socialrådgivere dér, hvor børnene og forældrene er. Fokus på inklusion og trivsel i skoler og dagtilbud. Køge Kommune har rustet gevaldigt op på børne- og ungeområdet, og i løbet af blot halvandet år er 16 ud af 22 planlagte initiativer sat i gang. Det viser en ny status til kommunens Børne- og Ungdomsudvalg.

Køge Byråd vedtog for lidt mere end halvandet år siden en sammenhængende børnepolitik med overskriften ”Fælles børn – fælles ansvar”. Det har sat skub i kommunens indsats for den gruppe af børn og unge, der har behov for særlig støtte. Formålet med børnepolitikken er at tage hånd om Køges børn og unge i tide, så de bliver klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Pejlemærket er, at 95 % af en årgang skal tage en ungdomsuddannelse efter folkeskolen – et mål som ingen kommuner opfylder i dag, ifølge Ministeriet for Børn og Undervisning.

De seneste tal fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) Køge Bugt viser, at 88,7 % af de unge i Køge Kommune i 2010 havde mindst én ungdomsuddannelse, og at 94,9 % af de 15-17 årige i april 2012 var i gang med en ungdomsuddannelse.

”Fælles børn - fælles ansvar”

Hovedpunkterne i ”Fælles børn – fælles ansvar” er styrket rettidig indsats, styrket inklusion i de lokale skoler og dagtilbud, styrket myndighedsarbejde og styrket fokus på effekten af indsatserne. Herunder blev i alt 22 konkrete initiativer planlagt til gennemførelse før udgangen af 2014.

Den nye status viser, at hele 16 af initiativerne ved årsskiftet 2012/13 enten er gennemført eller foregår løbende. Alle de øvrige initiativer er iværksat og forventes at blive gennemført fuldt ud i overensstemmelse med tidsplanen.

Anonym rådgivning til skoleelever

Blandt initiativerne kan nævnes, at der er etableret en anonym rådgivning via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Rådgivningen retter sig mod børn og unge, der er tilknyttet kommunens skoler. Eleverne har siden januar 2012 haft mulighed for at henvende sig anonymt og få gratis rådgivning.

Udvidelse af ordning med forebyggende rådgivere

Et andet initiativ er, at forsøgsordningen med forebyggende rådgivere på 6 af skolerne i kommunen nu er udvidet til at omfatte alle skoler og daginstitutioner samt dagplejen og Sundhedstjenesten. Dét har været et stort ønske blandt de skoleledere, lærere og pædagoger, der har benyttet sig af ordningen, siden den trådte i kraft i marts 2011. Der vil fremover være i alt 8 forebyggende rådgivere i Familierådgivningen, som vil yde en tidlig, forebyggende indsats, så børn og unges vanskeligheder ikke udvikler sig.

Inklusion i dagtilbud og skoler

Samtidig har Byrådet den 22. januar 2013 vedtaget en ny Inklusionsstrategi for Køge Kommune. Inklusionsstrategien skal i løbet af de kommende år sikre, at flest mulige børn og unge går i kommunens almene skole- og dagtilbud, så de fortsat kan deltage i skolernes og dagtilbuddenes sociale fællesskaber.

Johnna Stark (F), formand for Børne- og Ungdomsudvalget i Køge Kommune, siger:

“Børn og unge er vores absolut vigtigste råstof. Derfor er det afgørende, at vi ruster dem til at tage en ungdomsuddannelse. Nogle børn har brug for en ekstra hånd - eller et venligt puf - og det giver vi dem med den sammenhængende børnepolitik. Jeg er stolt af, at vi har fået så mange initiativer sat i gang, og jeg er overbevist om, at Køge snart bliver én af de kommuner, hvor 95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse”.


Fakta:

  • Ifølge Servicelovens § 19 skal alle kommuner udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og dens målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.
  • Den Sammenhængende Børnepolitik i Køge Kommune revideres i sin helhed hvert fjerde år i forbindelse med sammensætningen af et nyt Byråd.
  • ”Fælles børn – fælles ansvar” blev vedtaget af Køge Byråd i 2011. Kommunens sammenhængende børnepolitik gælder fra 2011-2014 og omfatter 22 konkrete initiativer, som skal medvirke til, at 95 af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.
  • Køge Byråds 95 %-målsætning er i overensstemmelse med målsætningen i S/R/SF- regeringsgrundlaget "Et Danmark der står sammen"
  • Læs ”fælles børn – fælles ansvar” på www.koege.dk.
  • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) udgiver hvert år hæftet ”Tal på vejen”, som viser aktuel statistik for de unge i Køge Bugt. Hæftet kan læses på www.uuv.dk

Mest Læste

Annonce