Randers: Ny fleksibel arbejdstidsaftale for pædagogerne

19/02/2013 10:21

Randers Kommune

Randers Kommune og BUPL Østjylland har netop indgået en ny arbejdstidsaftale for pædagoger ved skoler og skolefritidsordninger.

Aftalen indebærer, at de opgaver, som pædagogerne forudsættes at skulle løse i folkeskolen fremover, kan tilrettelægges med en større fleksibilitet i forhold den enkelte pædagogs arbejdstid.


Tidligt tirsdag d. 19. februar kunne skolechef Torben Bugge fra Randers Kommune og faglig sekretær Tine Honoré fra BUPL Østjylland offentliggøre en ny og langt mere fleksibel og forenklet arbejdstidsaftale for pædago­ger på skoler og skolefritidsordninger.
”På Randers Kommunes vegne vil jeg gerne kvittere for, at de faglige organisationer – i dette tilfælde BUPL – har sat forhandlingsviljen og ønsket om at nå et konstruktivt resultat i højsædet. Det lover godt for det frem­tidige samarbejde,” konstaterer randersborgmester Henning Jensen Nyhuus.
Tidligere på måneden kun­ne Randers Kommune således også præsentere en ny arbejdstidsaftale for lærerne og børnehaveklas­se­le­dere i kommunen.

Forenklet timesystem
Med randersaftalen mellem kommunen og pædagogerne følger et forenklet timeopgørelsessystem med ar­bejds­opgaverne fordelt på henholdsvis børnetimer og andre opgaver uden centrale bindinger. Det be­ty­der, at arbejdstiden kan tilrettelægges, så der bliver taget hensyn til forskelligheder og kompleksitet i den en­kel­te pædagogs arbejdsopgaver.
Og det glæder skolechef Torben Bugge:
”Denne aftale er et vigtigt skridt på vejen til en normalisering af arbejdstilrettelæggelsen i folkeskolen,” fastslår han og tilføjer:
”Jeg vil desuden gerne kvittere for, at pædagogernes organisation har vist modet til at yde et selvstændigt bidrag til fornyelse af folkeskolen i et fremtidsrettet perspektiv. Intentionerne bag lokalaftalen er, at alle børn skal lære så meget, de kan, i en mere sammenhængende og varieret skoledag med udfordringer og triv­sel. Pædagogerne vil med den bebudede reform af folkeskolen få en ny og stærkere placering i folke­sko­len. Det kræver nytænkning og omstilling, og det ønsker de lokale parter at understøtte med den nye lokal­af­tale”, siger skolechefen.

Tilfredshed hos BUPL
Også hos Tine Honoré, Bupl Østjylland, er der ligeledes tilfredshed at spore.
”Efter hårde og intense forhandlinger er vi tilfredse med den netop indgåede arbejdstidsaftale i Randers”, si­ger hun og tilføjer:
”Vi har fået en aftale om arbejdstid for skolepædagoger, hvor vi som faglig orga­ni­sa­ti­on har aftalt et mar­kant fundament for det pædagogiske og faglige indhold i skolepædagogernes praksis, der er fleksibelt, ny­tæn­kende og fremtidsrettet.
Aftalen lægger tillige til grund, at pædagogers arbejde skal foregå på et reflekteret grundlag og i ligeværdigt samarbejde med andre faggrupper på skolen og at der tages hensyn til kompleksiteten i den enkeltes pæ­da­gogs opgavevaretagelse. Det lover godt for udviklingen af fremtidens folkeskole,” siger Tine Honoré.

Aftalen holder budgettet
Skolechef Torben Bugge er glad for, at der – efter et intenst forhandlingsforløb først med lærere og nu med pædagogerne – kan komme arbejdsro til folkeskolerne i Randers Kommune:
”Aftalens ramme er ligesom læreraftalen holdt indenfor byrådets budgetforudsætninger. Dermed er der nu ro både i forhold til økonomien – men endnu vigtigere i forhold til varetagelsen af de undervisningsmæssige og pædagogiske opgaver overfor skolebørnene i Randers Kommune. Set i lyset af regeringens skolereform er der med aftalens indgåelse taget et vigtigt og rigtigt skridt i den rigtige retning, hvor det altså ikke bliver pædagogernes arbejdstidsregler, som vil stå i vejen for deltagelsen i folkeskolernes virke,” slutter Torben Bugge.

Mest Læste

Annonce