Sådan vil Struer videre efter nej til sammenlægning

Velfærd

30/3/16 3:12

Nick Allentoft

Siden borgerne gav klar besked om selvstændighed har Struer forberedt flere strategiske indsatser, som skal bidrage til at sikre og udvikle kommunen i samspillet mellem en stærk organisation, et visionært byråd og de engagerede borgere, virksomheder og institutioner, skriver kommunen i en pressemeddelelse.
Knap fire måneder efter borgerne sagde nej til en sammenlægning med Holstebro Kommune, er Struer Kommune i fuld gang med at revitalisere strategiske udviklingsprojekter. Det foregår i et tæt samarbejde mellem politisk og administrativt niveau, og i de kommende uger bliver eksterne interessenter inviteret til at bidrage.  

Er borgerinddragelse blevet et modeord?

Den unge studerende Marc Lykke skriver om sin praktik i en god dansk kommune. Det blev en rejse i kommunale begreber og buzzwords, som kan tegne billedet af en enorm afstand mellem fine ord og praktisk virkelighed. Find hans beretninger her.

De næste skridt bliver dels at udvikle nye, færre og mere overordnede politikker for Struer Kommunes virke, dels at formidle de mange udviklingstiltag, der allerede er i kommunen, og sidst men ikke mindst afholde et ”Folkemøde om samskabelse”. 

  Hvordan skaber vi sammen det gode liv? Folkemødet løber af stablen torsdag den 2. juni 2016 fra 15.00 til 20.00 i og omkring den markante hvide kornsilo på havnen i Struer. Alle borgere samt erhvervslivet, handelslivet, foreningslivet, frivillige m.fl. inviteres til dagen sammen med byråd, direktion og centerchefer. Mødet sætter fokus på de områder, hvor samskabelsen allerede foregår i Struer Kommune – med og uden kommunen som aktør – og der udvikles ideer til potentielle, nye samskabelsesformer. Borgmester Mads Jakobsen (V) ser frem til – sammen med byrådskollegerne og embedsværket – at deltage i Folkemødet, som har undertitlen ”Hvordan skaber vi sammen det gode liv i Struer Kommune?”. 

”Vi er som kommune til for borgerne. Derfor er borgernes ideer og engagement utroligt vigtige elementer i den fremtidige udvikling af Struer Kommune. Jeg tror på, at det er det rigtige at inddrage på denne måde, nemlig ved at afholde et folkemøde, hvor dem, der vil bidrage til en stærk, selvstændig kommune, kan se, hvor meget der allerede foregår og bringe deres egne, konstruktive ideer i spil,” udtaler Mads Jakobsen.

  Udviklingsprojekter og en mere strømlinet beslutningsproces Udviklingsprocessen mod mere inddragelse af gode kræfter startede i slutningen af januar måned, da Byråd og administration var samlet under overskriften ”Status og fremdrift i Byrådets udviklingsindsatser”.  Byrådsmedlemmerne udtrykte stor tilfredshed med det overblik, temadagen gav dem, og i løbet af foråret bliver udviklingsprojekterne lagt på kommunens nye hjemmeside. Det sker for at give omverdenen overblik til at byde kvalificeret ind med ideer og initiativer. Kataloget bliver således en af rettesnorene for samskabelse og borgerinddragelse i fremtidens Struer Kommune. En væsentlig forudsætning for samskabelsen og samarbejdet mellem politisk og administrativt niveau er en tydelig styringsmekanisme. Struer Kommune er for øjeblikket kendetegnet ved mange og særskilte politikker, der definerer værdier, pligter og rettigheder på særlige områder og til bestemte grupper.  Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget går derfor i foråret i gang med at formulere færre, men mere overordnede og sammenhængende politikker, der skal virke fra starten af næste byrådsperiode.   Fundamentet for succes er lagt Som øverste ansvarlige for organisationen skal kommunaldirektør Claus Damgaard sikre, at kommunen er gearet til at føre de strategiske tiltag ud i livet og inddrage borgere og andre eksterne interessenter på en måde, der skaber mere af den velfærd, der er kommunens hovedopgave. 

”Jeg ser frem til at følge bestræbelserne på at skabe færre politikker, fordi det passer så godt med strategien om at gøre styringskæden kortere og mere gennemskuelig. Vores nye styringsprincipper for organisationen er allerede vedtaget og har været i kraft siden nytår og vi har en stærk og fleksibel arbejdsplads med dygtige og loyale medarbejdere. Så kommunen står godt rustet til fremtiden, der både er udfordrende, men bestemt også lovende med de mange ideer og det klare engagement, borgerne har,” udtaler Claus Damgaard. 

Formuleringen af enkle, overordnede politikker er en væsentlig forudsætning for at entydige, overordnede politiske mål omsættes til konkrete tjenester og ydelser i de faglige centre, der realiserer den førte politik. Modellen sikrer samtidig, at der kommer feedback tilbage til byrådet lige så nemt, som politiske beslutninger kommer den modsatte vej.  Med en vished om, at Struer Kommune allerede har en række udviklingsprojekter, tilfredse, loyale medarbejdere, et sæt klare styringsprincipper for byråd og organisation samt en engageret omverden, er der rigtig gode chancer for at opnå succes med den udviklingsproces, der er sat i gang.  Byrådet og organisationen ser under alle omstændigheder frem til folkemødet den 2. juni, hvor alle har forpligtet sig til at lytte og dele ideer, som peger mod fremtidens Struer Kommune.    Fakta om samskabelse Årsagen til det store fokus på samskabelse og bevidst inddragelse af eksterne interessenter i disse år er, at de danske kommuner befinder sig i et krydspres mellem borgernes stigende forventninger til ydelser og service og de stadigt mere knappe offentlige ressourcer. Der er en underliggende forventning om minimum uændret serviceniveau med uændret skat. 

Byrådet i Struer Kommune arbejder løbende på at øge samarbejdet med andre kommuner, med virksomheder, foreninger, institutioner mv. for at sikre kvaliteten af de kommunale ydelser, men også for at finde nye måder at levere det samme men for færre midler. I fremtiden vil samskabelse derfor udgøre en vigtig ressource i skabelse og sikring af velfærden i de danske kommuner – også i Struer Kommune. 

Samskabelse er i denne sammenhæng det der sker, når borgere, politikere, ledere og medarbejdere og andre aktører i Struer Kommune arbejder tættere sammen om deres respektive udfordringer og problemer, og derigennem finder nye og bedre løsninger, der kan opfylde behovene.  På Folkemødet om hvordan vi sammen skaber det gode liv i Struer Kommune bliver der fokus på den store variation af samarbejde, samskabelse, frivillighed og medborgerskab, der allerede trives i kommunen. Det forventes, at en række af de kommunale opgaveløsninger og projekter præsenteres, side om side med initiativer opstået mellem eksempelvis erhvervsliv og frivillige organisationer.   

Annonce