Underretninger og ledelsestilsyn

Ledelse

24/05/2012 00:00

BDO Kommunernes Revision

Socialministerens og KL’s fokus på håndtering af børnesager er mest af alt et politisk budskab, men også en god anledning til at drøfte kommunernes sagsbehandlingspraksis og ledelsestilsyn. Af Partner, rådgivningschef Claus Lade

Kommunerens ledelsestilsyn bør have karakter af en kontrol holdt op imod faglige kvalitetsstandarder, som minimum er eksisterende lovgivning. Men det er også en mulighed for intern læring og dermed kompetenceudvikling af sagsbehandlergruppen.

De to formål med et ledelsestilsyn kan praktiseres ved:

1. Definition af faglig kvalitet i sagsbehandlingen og udvikling af et monitoreringssystem, der løbende afrapporterer status på udvalgte kvalitetsindikatorer til ledelsen.

2. Opbygning af et læringsprogram baseret på case audits, det vil sige en systematisk måde at dele viden om specifikke sager og dermed sagsbehandlingspraksis i sagsbehandlergruppen.

En særlig udfordring er håndtering af underretninger. Fremadrettet vil det være kritisk ikke at kunne dokumentere ikke bare udviklingen i antallet af underretninger, men også give et nuanceret billede af typen af underretning samt koblingen til det tidlige tværfaglige og forebyggende arbejde i primært dagtilbud og skole.

Set i lyset af den politiske interesse for kritiske børnesager tilbyder BDO et servicetjek af det kommunale ledelsestilsyn samt sparring i forhold til håndtering af underretninger.

BDO tilbyder også at varetage ledelsestilsynet for de kommuner, hvor opgaven er outsourcet.

BDO evaluerer lovændringer
Som del af Barnets Reform er der sket en lempelse af tavshedspligten for fagpersoner (lærere, pædagoger, sagsbehandlere m.fl.) - § 49a. Det betyder, at disse kan udveksle oplysninger om et barn, som ikke trives, på tværs af socialforvaltning, skole og dagtilbud, med henblik på at etablere en tidlig forebyggende indsats for børn i den udsatte gruppe. Derudover er der sket en skærpelse af underretningspligten for fagpersoner (§ 153), så det præciseres, at de er forpligtet til at underrette socialforvaltningen om børn, som antages at have behov for særlig støtte eller har været udsat for overgreb. Evalueringen skal afdække og dokumentere, hvordan fagpersoner i kommunerne arbejder med de nye lovændringer og om ændringerne har ført til en tidlig, sammenhængende og forebyggende indsats i forhold til gruppen af udsatte børn og unge. 

Mest Læste

Annonce