Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge

31/08/2012 13:20

Beskæftigelsesministeriet

En gruppe af ledige er i risiko for at opbruge deres dagpengeret efter årsskiftet som følge af afkortningen af dagpengeperioden. Det skal findes en løsning på denne udfordring. Regeringen, LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke er derfor enige om, at alle sejl skal sættes til for at hjælpe de ledige, som i dag er i risikogruppen for at opbruge retten til dagpenge.

En ekstraordinær hjælp med fokus på jobformidling og jobstøtte skal sikre, at flest mulige i risikogruppen kommer i arbejde, og at gruppen, der opbruger retten til dagpenge, bliver så lille som mulig.

Der skal derfor iværksættes en række tiltag, som sikrer, at de ledige får intensiv jobhjælp af de aktører, som er nærmest og bedst til at hjælpe dem i arbejde, og at de får nogle særlige rettigheder, som skal lette deres vej ind på arbejdsmarkedet.

Regeringen, LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke er således enige om at iværksætte følgende tiltag:


1) Jobberedskab og hurtig kontakt til alle ledige sidst i dagpengeperioden

Der etableres et jobberedskab i a-kasser og jobcentre, bestående af medarbejdere, som dedikeres til indsatsen for de ledige, som har seks måneder eller mindre tilbage af deres dagpengeperiode og derfor risikerer at opbruge deres ret til dagpenge frem mod sommeren 2013.

Der sendes et brev til alle ledige i risikogruppen. I brevet, som sendes af beredskabet i a-kasserne, opfordres den ledige til at henvende sig til jobberedskabet for at få hjælp til at komme i arbejde. Brevet kan sendes pr. e-mail.

De ledige, som ikke selv har henvendt sig til jobberedskabet i jobcenteret inden for 1 måned efter afsendelse af brevet, vil blive kontaktet af beredskabet i jobcenteret.


2) Jobhjælp og jobsøgningsstøtte
Alle ledige, som henvender sig til jobberedskabet, har ret til jobhjælp i form af jobformidling og jobsøgningsstøtte, evt. suppleret af hjælp til at komme i jobrotation, voksenlærlingeforløb og opkvalificeringsjob.

Hvis der er behov for yderligere tiltag, skal der afholdes en straks-samtale inden for en uge mellem de involverede parter, dvs. den ledige og jobcenteret samt, hvis den ledige ønsker det, a-kassen. Ved samtalen informeres den ledige om retten til at få en personlig jobformidler, og det videre forløb aftales.

Beskæftigelsesregionerne understøtter jobcentrenes opsøgende virksomhedskontakt. Beskæftigelsesregionerne vil i samarbejde med jobcentre og parterne i de regionale beskæftigelsesråd sætte ind med en særlig, aktiv indsats for at finde nye konkrete jobåbninger, jobrotationspladser og voksenlærlingepladser.


3) Intensivt jobformidlings-forløb

Ledige, der har behov for mere intensiv jobhjælp, får ret til en personlig jobformidler, som hjælper den enkelte i alle led af jobsøgningen. Jobformidleren skal i samarbejde med den ledige gå aktivt ud og opsøge relevante virksomheder og finde konkrete nye job, blandt andet vikariater, voksenlærlingepladser og løntilskudsjob m.v. som indslusning til ordinære job. Jobformidleren skal hjælpe den ledige med at se egne kompetencer og kvalifikationer i nye sammenhænge, udbrede sin jobsøgning, finde relevante job at søge, skrive ansøgninger og søge uopfordret og etablere netværk samt forberede den ledige på at gå til jobsamtaler.


4) Supplerende nye instrumenter og tiltag i indsatsen
Ud over den intensive jobhjælp får de ledige bedre muligheder for at komme i arbejde gennem jobrotationsordningen, og de får nogle nye rettigheder, som løfter eller styrker deres kompetencer.

De ledige får således:

• Bedre muligheder for at blive ansat som vikarer i jobrotation.

• Ret til tilskud til opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud (opkvalificeringsjob).

• Ret til at få et virksomhedsrettet tilbud i form af en virksomhedspraktik eller løntilskudsjob, som de ledige selv har fundet, bevilget efter en ”fast track”- procedure, der sikrer, at den ledige kan starte i tilbuddet hurtigst muligt.

At hjælpe de ledige i risikogruppen med at komme i arbejde er en stor opgave. Derfor forpligter alle sig til at være aktive medspillere og til at gøre deres bedste for at løfte opgaven – såvel hver for sig som i fællesskab.

A-kassernes Samvirke / a-kasserne forpligter sig til følgende:

• At sende breve ud til alle ledige, som risikerer at opbruge deres dagpengeret, og at give jobcentrene besked om, hvilke ledige der er sendt et brev til.

• At etablere et stående jobberedskab bestående af medarbejdere, som dedikeres til opgaven med at hjælpe ledige, der er sidst i deres dagpengeperiode, i arbejde.

• At jobberedskabet står klar til at hjælpe de ledige, der henvender sig, via et intensivt samtaleforløb med fokus på jobhjælp og jobsøgningsstøtte.

• At aftale det videre forløb med den ledige senest inden for 1 uge efter, at den ledige har henvendt sig. A-kasserne holder i den forbindelse de samtaler med den ledige, som den pågældende har behov for. Samtalerne kan holdes ved personligt fremmøde, telefonisk eller anden digital kontakt. I de første uger efter igangsættelse af jobberedskabet tilstræbes fristen på 1 uge også overholdt, men a-kasser med særligt mange ledige i målgruppen kan have brug for at gennemføre samtalerne over lidt længere tid.
• At fokusere på at hjælpe ledige i arbejde via intensiv jobhjælp, jobsøgningsstøtte og jobformidling.

• At hjælpe ledige med at komme i jobrotation, uddannelse som voksenlærling eller i praktik eller i job med løntilskud i en privat virksomhed, hvis det er den hurtigste vej til at komme i arbejde.

• At sende ledige videre til jobcentret med det samme, hvis jobberedskabet i den enkelte a-kasse og den ledige kommer frem til, at der skal mere intensiv jobhjælp til.

• At deltage – hvis den enkelte ledige ønsker det - i en fælles straks-samtale med den ledige og jobcenterets jobberedskab inden for 1 uge efter, at a-kassen har aftalt med den ledige, at der skal mere intensiv jobhjælp til samt at aftale det videre forløb på mødet.

• At medvirke til, at der i beskæftigelsesregionernes og AK-Samvirkes kampagne om at finde voksenlærlingepladser er særligt fokus på at finde pladser til ledige, der er sidst i deres dagpengeperiode.

KL / kommunerne forpligter sig til følgende:

• At etablere et stående jobberedskab i jobcenteret bestående af medarbejdere, som dedikeres til opgaven med at hjælpe ledige, der risikerer at opbruge retten til dagpenge, i arbejde.

• At jobberedskabet står klar til at hjælpe de ledige, som selv henvender sig, eller som sendes til jobcenteret af a-kassen, via et intensivt samtaleforløb med fokus på jobhjælp og jobsøgningsstøtte. Samtalerne i forløbet kan holdes ved personligt fremmøde, telefonisk eller anden digital kontakt.

• At jobberedskabet står klar til at hjælpe de ledige, som har behov for en mere intensiv jobhjælp via et særligt forløb med en personlig jobformidler.

• At jobberedskabet aftaler det videre forløb med den ledige senest inden for 1 uge efter, at den ledige har henvendt sig.

• At afholde en fælles straks-samtale med den ledige og evt. a-kassens jobberedskab inden for 1 uge efter, at den ledige er sendt til jobcenteret af akassen samt at aftale det videre forløb på mødet.

• At fokusere på at hjælpe ledige i arbejde via intensiv jobhjælp i form af jobformidling og jobsøgningsstøtte.

• At hjælpe ledige med at komme i jobrotation, uddannelse som voksenlærling eller i praktik eller i job med løntilskud på en privat virksomhed, hvis det er den hurtigste vej til at komme i arbejde.

• At informere den ledige om, at den pågældende har ret til at få en personlig jobformidler, som hjælper den ledige i alle led af jobsøgningen, og sikre, at alle ledige, som ønsker at benytte sig af retten til en personlig jobformidler, kan få en sådan.

• At følge op over for alle de ledige, som ikke har henvendt sig til jobcenterets jobberedskab, ved at kontakte den ledige senest 1 måned efter, at der er sendt et brev til den pågældende med en opfordring om at henvende sig.

• At iværksætte procedurer for en ”fast track”-bevilling af virksomhedsrettede tilbud, som den ledige selv har fundet, som sikrer, at sådanne tilbud kan bevilliges inden for 48 timer.

• At målrette jobrotationspladser til de ledige, der er sidst i deres dagpengeperiode, således at det først undersøges, om pladsen kan besættes med en ledig, der matcher virksomhedens behov og som er i risiko for at opbruge sin dagpengeret.

• At rette henvendelse til den relevante a-kasse og drøfte sagen, inden en jobrotationsplads gives til en ledig, som ikke er i risikogruppen.

DA, LO, FTF, AC, KL, BR og staten forpligter sig til følgende:

• Gennem parterne i LBR og RBR at tage initiativer til at understøtte og gennemføre denne aftale, herunder at styrke fokus på nye, konkrete jobåbninger og etablering af jobrotationspladser, voksenlærlingepladser, løntilskudspladser og praktikpladser til brug for jobcentrenes og a-kassernes jobberedskab.

• At engagere de faglige organisationer i at finde - og virksomhederne i at synliggøre - de jobåbninger, der er.

• At sætte særligt fokus på at fremskaffe jobrotationspladser til de ledige, der er sidst i deres dagpengeperiode, hvor den konkrete virksomhed, der vil stille med pladsen, henvender sig i det relevante jobcenter.

• At medvirke til, at jobcentrene kan bevillige virksomhedsrettede tilbud, som de ledige selv har fundet, efter en ”fast track”-procedure, så sådanne tilbud kan bevilliges inden for 48 timer.

Regeringen forpligter sig til følgende:

• At afsætte i alt 332 mio. kr. i 2012 og 2013 til en særlig indsats, som skal hjælpe ledige, der risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, i arbejde.

• At give alle ledige i risikogruppen en række nye rettigheder i form af intensiv jobhjælp og intensive jobformidlings-forløb, ret til virksomhedsrettede tilbud og til opkvalificeringsjob.

• At beskæftigelsesregionerne aktivt understøtter jobcentrenes og a-kassernes jobberedskab.

• At beskæftigelsesregionerne understøtter jobcentrenes virksomhedskontakt og i samarbejde med jobcentrene sætter ind med særlig indsats for at finde og synliggøre jobåbninger og muligheder for virksomhedsrettede tilbud i private virksomheder.

For at understøtte ovenstående etableres en arbejdsgruppe bestående af Beskæftigelsesministeriet, LO, DA, AC, FTF, KL, AK-Samvirke og beskæftigelsesregionerne. Arbejdsgruppen vil løbende følge indsatsen og udviklingen i forhold til de ledige, som risikerer at opbruge retten til dagpenge frem mod sommeren 2013. Sigtet med arbejdsgruppen er at understøtte, at der er fuldt fokus på opgaven, at parterne lever op til deres forpligtelser, og at der følges op på, hvorvidt den indsats og de tiltag, der nu bringes i spil, virker optimalt.

Mest Læste

Annonce