Ikke muligt at fyre – og hyre med tilskud

16/01/2011 22:47

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg har lanceret en pakke med konkrete tiltag, der skal beskytte arbejdsløse mod dårlige aktive tilbud.

”Den bedste aktive hjælp, vi kan give ledige, er ude på landets arbejdspladser. Derfor skal vi hele tiden se reglerne for virksomhedspraktik og løntilskud efter i sømmene og sikre, at de virker bedst muligt til gavn for arbejdsløse”, siger beskæftigelsesminister Inger Støjberg.

Pakken indeholder tre initiativer:

* Ledige skal ikke i virksomhedspraktik eller ansættes i løntilskud i den virksomhed, de senest har været ansat i. Der lukkes nu for, at ledige får tilbud på virksomheder, de senest er afskediget fra.
* Det skal nu ikke være muligt for offentlige virksomheder at have flere ansatte med tilskud end ordinært ansatte. Private virksomheder er i dag underlagt et rimelighedskrav om, at der mindst skal være fem ordinært ansatte pr. person i virksomhedspraktik eller løntilskud. Fremover kan hverken offentlige eller private virksomheder fravige rimelighedskravet
* Når en medarbejderrepræsentant fra arbejdspladsen skal godkende en anden afgrænsning af virksomheden i forbindelse med virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelse, skal han eller hun have sin daglige gang på stedet. Det gælder for eksempel i kommuner og store virksomheder, der har mange afdelinger. Medarbejderrepræsentanten skal kende de konkrete arbejdsforhold, så risikoen for misbrug af ordningerne minimeres.

Formålet med aktive tilbud på private og offentlige arbejdspladser er at motivere, oplære og genoptræne den enkelte ledige, så han eller hun står bedre rustet til at komme i job igen.

”Enhver kan sige sig selv, at det ikke giver mening at opkvalificere en ledig i et job, han netop har mistet. Selvom det her ikke sker ret tit, så skærper jeg nu reglerne, så det slet ikke kan lade sig gøre at bøje dem”, siger beskæftigelsesminister Inger Støjberg.
 

Faktaark

3 konkrete tiltag, der skal understøtte gode rammer og høj kvalitet i virksomhedsrettede aktive
tilbud:
1. Forbud mod virksomhedsaktivering på virksomheder ledige er fyret fra
Efter gældende regler om virksomhedspraktik og løntilskudsansættelser er formålet
med tilbuddene som hovedregel, at der sker en oplæring og genoptræning af kompetencer.
Reglerne indeholder ikke noget forbud mod, at virksomhedspraktikken
og løntilskudsansættelsen sker på en virksomhed, hvor den ledige tidligere har været
ansat, men som oftest vil et sådant tilbud dog ikke kunne opfylde formålet med
tilbuddet.
For at forhindre urimelige situationer, hvor en ledig får tilbud på en virksomhed,
den pågældende lige er afskediget fra, indføres der et forbud mod, at der gives tilbud
om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud på den virksomhed, den
ledige senest har været ansat i.


2. Slut med at fravige for rimelighedskravet på offentlige virksomheder
Efter gældende regler om virksomhedspraktik og løntilskudsansættelser skal der i
såvel private som offentlige virksomheder være et rimeligt forhold mellem antallet
af ordinært ansatte og antallet af personer i virksomhedspraktik og ansatte med løntilskud
(rimelighedskrav).
I offentlige virksomheder er der mulighed for at fravige rimelighedskravet, hvis det
kan godtgøres at personer i virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelse vil kunne
få det nødvendige faglige, sociale eller sproglige udbytte af tilbuddet, selvom
rimelighedskravet ikke er opfyldt. Fravigelsen kræver enighed herom mellem arbejdsgiveren
en medarbejderrepræsentant.
For at forhindre, at denne mulighed misbruges – f.eks. ved at omdefinere ”særlige
projekter” til løntilskuds- eller virksomhedsansættelser - ophæves de offentlige
virksomheders adgang til at fravige rimelighedskravet. Kravet om et rimeligt forhold
mellem ordinært ansatte og personer i tilbud skal fremover derfor også altid
overholdes af offentlige virksomheder.


3. Medarbejderrepræsentant skal være ansat på virksomheden
Efter gældende regler om løntilskud og virksomhedspraktik skal der i en virksomhed
være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af personer
i virksomhedspraktik og ansatte med løntilskud (rimelighedskrav). I forbin2
delse hermed afgrænses virksomheden ved virksomhedens produktionsenhedsnummer
(P- nummer), hvilket normalt følger virksomhedens adresse.
Efter gældende regler kan der i særlige situationer benyttes en anden afgrænsning
end P-nummeret, hvis der er enighed herom mellem arbejdsgiveren og de ansatte. I
givet fald skal der foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en
medarbejderrepræsentant om enigheden. Der er ingen krav til, hvor medarbejderrepræsentanten
skal være ansat i forhold til den ønskede fravigelse af P – nummerafgrænsningen.
For at sikre at fravigelsen fra P-nummerafgrænsningen bliver aftalt mellem arbejdsgiveren
og en medarbejderrepræsentant, der har kendskab til de konkrete arbejdsforhold,
bliver der nu som noget nyt indført et krav om, at medarbejderrepræsentanten
skal være ansat på den adresse, hvor virksomhedspraktikken eller løntilskudsansættelsen
skal foregå.

Mest Læste

Annonce