Politisk aftale om strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

22/03/2011 12:07

Beskæftigelsesministeriet

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET: Regeringen (V og K), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har i dag indgået aftale om en ambitiøs strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020. Strategien indeholder en række mål og prioriteringer for arbejdsmiljøindsatsen, som understøttes af 19 konkrete initiativer.

De væsentligste initiativer er risikobaseret tilsyn i to spor, dialog med virksomhederne, bagatelgrænser og differentierede bøder.

Læs også FTF reaktion på aftalen


Beskæftigelsesminister Inger Støjberg glæder sig over, at arbejdsmiljøindsatsen nu målrettes virksomheder, som har størst problemer med arbejdsmiljøet:

- Vi griber nu indsatsen an på en mere målrettet måde for at få mere arbejdsmiljø for pengene. Et godt arbejdsmiljø kan føre til at færre forlader arbejdsmarkedet før tid og kan på den måde være med til at sikre den vækst, der er en forudsætning for varig velfærd, siger Inger Støjberg.

Arbejdsmiljøordfører Peter Juel Jensen, Venstre:

- Jeg er tilfreds med, at vi med aftalen nu indfører et risikobaseret tilsyn, som betyder, at de virksomheder, der har de største problemer med arbejdsmiljøet, får flere besøg af Arbejdstilsynet, mens virksomheder, der ikke har de store arbejdsmiljøproblemer ikke så ofte får tilsynsbesøg. Det er den mest fornuftige måde, at bruge midlerne på, og et udtryk for almindelig sund fornuft, siger Peter Juel Jensen.

Arbejdsmarkedsordfører Helle Sjelle, Konservative:

- Virksomhederne skal i højere grad mødes med dialog af de tilsynsførende fra Arbejdstilsynet, så virksomhederne oplever Arbejdstilsynet som en positiv medspiller. Den viden Arbejdstilsynet har skal i endnu højere grad komme virksomhederne til gode gennem en positiv og konstruktiv dialog, siger Helle Sjelle.

Arbejdsmarkedsordfører Torben Hansen, Socialdemokraterne:

- Jeg er glad for aftalen, som sætter rammerne for arbejdsmiljøindsatsen i de kommende ti år. Med aftalen sikrer vi blandt andet, at alle virksomheder med to eller flere årsværk får besøg inden 2019, og cirka halvdelen af de helt små virksomheder får også besøg inden 2019. Samtidig får vi øget fokus på de virksomheder, der har problemer med arbejdsmiljøet, siger Torben Hansen.

Arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted, Dansk Folkeparti:

- Arbejdstilsynet skal ikke give påbud for arbejdsmiljøproblemer, som er bagateller: Fx ledninger under et skrivebord. Det er vigtigt, at virksomhederne har forståelse og respekt for Arbejdstilsynet. Og det får de nemmere, hvis Arbejdstilsynet ikke bruger tiden på bagateller, men koncentrerer sig om de væsentlige arbejdsmiljøproblemer, siger Bent Bøgsted.

Arbejdsmarkedsordfører Morten Østergaard, Radikale Venstre:

- Det er vigtigt, at vi prioriterer psykisk arbejdsmiljø højt – fx stress, vold og mobning. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at der i det nye risikobaserede tilsyn lægges særlig vægt på netop psykisk arbejdsmiljø, siger Morten Østergaard.

Partierne bag aftalen har fastsat ambitiøse mål for de tre væsentligste arbejdsmiljøproblemer på arbejdsmarkedet. I 2020 skal der være:

* 25 procent færre alvorlige arbejdsulykker
* 20 procent færre psykisk overbelastede
* 20 procent færre med overbelastninger af muskel og skelet – fx af ryggen.

Find aftaleteksten her

FAKTA om initiativerne

Initiativ 1: Risikobaseret tilsyn i to spor med fokus på virksomheder med arbejdsmiljøproblemer

Hvad indebærer aftalen?
Arbejdstilsynets tilsyn skal være risikobaseret. Fra 1. januar 2012 omlægger Ar-bejdstilsynet tilsynsindsatsen, så virksomhederne med de største problemer med arbejdsmiljøet får flere tilsyn. Samtidig får alle virksomheder, der har to eller flere årsværk ansat, mindst ét tilsynsbesøg inden udgangen af 2019. Og ca. halvdelen af virksomhederne, der har mellem ét og to årsværk ansat, vil få et tilsynsbesøg.
Hvorfor er det en god idé?
Aftaleparterne er enige om at gøre tilsynsindsatsen mere effektiv. Arbejdstilsynets screeninger af arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder viser, at 20 procent af de screenede virksomheder tegner sig for 66 procent af påbuddene. Derfor er det en god idé at målrette indsatsen mod de virksomheder, der forventes at have de største arbejdsmiljøproblemer. Fx er arbejdsmiljøproblemerne meget forskellige på en byggeplads og et revisorkontor. Det giver derfor ikke det bedste arbejdsmiljø for pengene at besøge en byggeplads og et revisorkontor lige hyppigt.
Uddybning af initiativet
Arbejdstilsynets tilsynsindsats består i dag af forskellige elementer. Screeninger, tilpassede tilsyn, de særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher, byggepladsaktioner samt tilsyn ved klager, ulykker og lignende. Omlægningen til risiko-baseret tilsyn i to spor vedrører alene screeningerne og de deraf affødte tilpassede tilsyn.
Den risikobaserede tilsynsstrategi bygger på et indeks med en række parametre, der tildeler alle virksomheder med ansatte en indeksscore. Oplysningerne i indekset bygger primært på Arbejdstilsynets viden om den enkelte virksomhed, fx påbud givet under det seneste tilsynsbesøg, men også på viden om arbejdsmiljørisici i forskellige brancher.
Der lægges i indekset særlig vægt på det psykiske arbejdsmiljø. Hvis en virksom-heden ved det seneste besøg har fået vejledning om psykisk arbejdsmiljø, vil det forøge virksomhedens indeksscore så meget, at den vil få et nyt tilsyn. Vejledninger om andre arbejdsmiljøproblemer medfører ikke en højere indeksscore.
Indeksscoren medfører, at den enkelte virksomhed i høj grad vurderes på sit eget arbejdsmiljø og ikke blot på sit tilhørsforhold til en bestemt branche. Indekset er opbygget, så de prioriterede arbejdsmiljøproblemer indgår med en højere værdi end andre arbejdsmiljøproblemer. Det er en dynamisk model, som løbende bliver opda-teret med ny viden om arbejdsmiljø.
Virksomheder uden de store problemer med arbejdsmiljøet vil fremover primært få besøg af Arbejdstilsynet stikprøvevist. Dog får alle virksomheder, der har mindst to årsværk ansat, som minimum tilsyn én gang inden udgangen af 2019. Blandt de helt små virksomheder, der har mellem et og to årsværk ansat, vil cirka halvdelen få et tilsynsbesøg inden udgangen af 2019.
Træder i kraft: 1. januar 2012.


Initiativ 2: Bagatelgrænser

Hvad indebærer aftalen?
Arbejdstilsynet indfører bagatelgrænser og giver ikke påbud, hvis arbejdsmiljøproblemet er en bagatel.
Hvorfor er det en god idé?
Når Arbejdstilsynet ikke reagerer på bagateller, vil virksomhederne få større for-ståelse og respekt for Arbejdstilsynets påbud i situationer, hvor det er nødvendigt at sikre medarbejdernes sundhed og sikkerhed. Samarbejdet mellem Arbejdstilsynet og virksomhederne skal fokusere på væsentlige problemstillinger, som for alvor kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet.
Uddybning af initiativet
Arbejdstilsynet vil ikke kontrollere og give påbud for arbejdsmiljøproblemer, som er bagateller. Mange forskellige faktorer har indflydelse på, om et arbejdsmiljøpro-blem skal betragtes som en bagatel. Derfor kan der ikke udarbejdes en ”facitliste” over, hvad der er bagateller. Arbejdstilsynet udarbejder i stedet generelle retnings-linjer, der beskriver de hensyn, fx overtrædelsens art, omfang, grovhed og alvor, som skal indgå i de tilsynsførendes vurdering af, om et arbejdsmiljøproblem kan anses for en bagatel, eller om problemet er væsentligt, så der skal reageres med påbud mv.
Arbejdstilsynet vil fx ikke længere kontrollere, om der er en arbejdspladsbrugsan-visning for opvasketabletter til en ganske almindelig opvaskemaskine.
Arbejdstilsynet vil heller ikke kontrollere reglen om, at der skal gennemføres peri-odiske eftersyn med stiger, hvis der i øvrigt ikke er problemer med stigen. Desuden vil Arbejdstilsynet ikke give påbud om at fjerne ledninger på gulve under skrive-borde, hvis der ikke er ulykkesfare.
Retningslinjerne offentliggøres på Arbejdstilsynets hjemmeside.
Træder i kraft: 1. januar 2012.


Initiativ 3: Differentierede bødestørrelser

Hvad indebærer aftalen?
Bøder for overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne differentieres fra 1. januar 2012, så bøderne fremover rammer virksomhederne lige hårdt, uanset om virksomhederne er store eller små.
Hvorfor er det en god idé?
Alle virksomheder skal kunne mærke det, hvis de får bøder for at overtræde ar-bejdsmiljøreglerne. Virksomhederne er forskellige, og store virksomheder skal have større bøder end små virksomheder, for at bøderne rammer mere ensartet.
Uddybning af initiativet
Regeringen vil fremsætte lovforslag om, at der indføres differentierede bøder. Bø-destørrelsen for den samme overtrædelse kommer til at afhænge af virksomhedens størrelse.
Forslaget omfatter kun materielle overtrædelser, dvs. overtrædelser af forhold ved-rørende det konkrete arbejde, som fx manglende udsugning eller arbejde i højden uden rækværk. Forslaget omfatter ikke formelle overtrædelser som fx manglende arbejdspladsvurdering (APV).
Ingen bøder vil blive mindre, end de er i dag, og forslaget vil medføre, at mellem-store, store og meget store virksomheder vil få højere bøder end i dag.
Bødestørrelserne differentieres således:
• Små virksomheder med 1-9 ansatte, der overtræder arbejdsmiljøloven, indstilles til den eksisterende normalbøde.
• Mellemstore virksomheder med 10-34 ansatte indstilles til normalbøden plus 50 procent.
• Store virksomheder med 35-99 ansatte indstilles til normalbøden plus 75 procent.
• Meget store virksomheder med flere end 100 ansatte indstilles til normalbøden plus 100  procent.
Ved normalbøden forstås bøden og en eventuel fordobling af bøden, hvor der er sket en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfald til følge, før bøden eventu-elt forhøjes yderligere som følge af skærpende omstændigheder.
Domstolene fastsætter fortsat bøden i den konkrete sag. Formålet er at sikre, at bøderne i højere grad rammer virksomhederne ensartet. Virksomhederne vil på den måde opfatte bøderne som mere retfærdige.
Træder i kraft: 1. januar 2012.


Initiativ 4: Mere dialog med virksomhederne

Hvad indebærer aftalen?
Arbejdstilsynet styrker dialogen med virksomhederne. Dialogen skal både foregå under Arbejdstilsynets tilsynsbesøg, og når det i øvrigt er relevant.
Hvorfor er det en god idé?
En god dialog mellem virksomhederne og Arbejdstilsynet går hånd i hånd med forbedringer af arbejdsmiljøet. Det viser evalueringen af arbejdsmiljøreformen, og Arbejdstilsynets erfaring peger i samme retning. En styrket dialog mellem virk-somhederne og Arbejdstilsynet forventes at styrke virksomhedernes motivation til selv at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemerne.
Uddybning af initiativet
For at motivere og hjælpe virksomhederne til selv at forebygge og løse arbejdsmil-jøproblemer styrker Arbejdstilsynet dialogen med virksomhederne. Dialog erstatter ikke kontrol og påbud. Arbejdstilsynet vil fortsat give påbud m.m., når der er væsentlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Der er således ikke tale om en lempelse.
I det nye risikobaserede tilsyn i to spor kontakter Arbejdstilsynet som hovedregel virksomheden 1 - 4 måneder før et tilsyn, så virksomhederne får mulighed for selv at løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer inden tilsynet. Som udgangspunkt skal tilsynsbesøget afsluttes på ét tilsynsbesøg, så det bliver enkelt og ubureaukratisk for virksomhederne. Virksomheden får ikke at vide præcist, hvornår Arbejdstilsynet kommer på besøg, så besøget er stadig uanmeldt.
På tilsynsbesøg vil Arbejdstilsynet fokusere på dialog med udgangspunkt i virk-somhedernes egne erfaringer med arbejdsmiljøet, på at understøtte det forebyggen-de arbejdsmiljøarbejde og på, at virksomhederne får løst konkrete arbejdsmiljøpro-blemer. Hvor det er relevant, vil Arbejdstilsynet oplyse virksomhederne om mulig-heden for at få bindende forhåndsbesked fra Arbejdstilsynet forud for en arbejds-miljøinvestering, så virksomheden kan spare ressourcer. Det kan fx være i forbindelse med indvendig asbestrenovering af bygninger, at en virksomhed kontakter Arbejdstilsynet forud for nedrivning af en bygning for at få afklaret, hvordan ar-bejdet skal udføres for at leve op til arbejdsmiljøreglerne. En bindende forhåndsbesked betyder, at Arbejdstilsynet ikke kan stille flere krav, hvis arbejdsmiljøinveste-ringen udføres i overensstemmelse med forhåndsbeskeden.
Dialogen mellem Arbejdstilsynet og virksomhederne vil også blive styrket via digitale selvbetjeningsløsninger, skriftlige elektroniske materialer på Arbejdstilsynets hjemmeside og vejledning om fx psykisk arbejdsmiljø fra Arbejdstilsynets callcen-ter.
Træder i kraft: 1. januar 2012.
 

Mest Læste

Annonce