Pressemeddelelsen fra Koch-udvalget

25/2/14 12:39

Nick Allentoft

Pressemeddelelse fra Ekspertgruppen om udredningen af den aktive beskæftigelsesindsats. Find oversigt over ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats her.
Med 39 konkrete anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats lægger Koch-udvalget op til en tidligere og mere individuel indsats for forsikrede ledige samt en bedre udnyttelse af ressourcerne. Anbefalingerne tager afsæt i det opdrag, udvalget fik af regeringen, og vil medføre en ny arbejdsmarkedsindsats, hvor:   • Ledige hurtigere kommer i varig beskæftigelse – enten gennem tidlig og intensiv jobsøgning til dem, der alene har behov for at blive understøttet i deres egen indsats for at finde et job, eller gennem målrettet opkvalificering til dem, hvis kompetencer ikke står mål med nutidens arbejdsmarked.   • Den enkelte ledige oplever en meningsfuld indsats, der er tilpasset hans eller hendes behov, men hvor større frihedsgrader og flere valgmuligheder også bliver ledsaget af øgede krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og søge bredt, intensivt og realistisk.

• Både ledige og virksomheder oplever, at hjælpen er målrettet det arbejdsmarked, som ledige skal hjælpes tilbage på, og hvor jobcentrene har de rette forudsætninger for at finde egnede stillinger til de ledige.

Anbefalingerne holder sig inden for den nuværende økonomiske ramme, hvor der årligt bruges ca. 2,3 mia. kr. til den aktive indsats for forsikrede ledige. Det skønnes, at den samlede pakke på sigt vil kunne øge den strukturelle beskæftigelse med 3.500 personer, hvilket svarer til, at den offentlige saldo styrkes med knap 1 mia. kr.   I rapporten har ekspertgruppen set på indsatsen for forsikrede ledige og behovet for en tidlig, aktiv og mere effektiv indsats i lyset af den toårige dagpengeperiode.   - Vi afslutter i dag et stort og spændende arbejde med at udrede hele beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Vi viser, at det er muligt at give ledige mere effektive og meningsfulde tilbud og samtidig øge den strukturelle beskæftigelse ved at omprioritere midlerne og målrette indsatsen til ledige, der har størst behov for hjælp, siger formanden for ekspertgruppen Carsten Koch.   - Vores udgangspunkt er en reform, der gør op med standardkurser, gentagen aktivering og dobbeltindsats i jobcentre og a-kasser. Vi anbefaler en ny arbejdsmarkedsindsats, der bygger på en tidlig og individuel tilgang, hvor den enkelte ledige får større ansvar og et mere intensivt jobsøgningsforløb med hyppige samtaler og hjælp til jobsøgning i starten af ledighedsperioden, siger Carsten Koch.   De 39 anbefalinger indgår i rapporten fra ekspertgruppen for udredningen af den aktive beskæftigelsesindsats, som i dag bliver offentliggjort og afleveret til regeringen. Det er godt et år siden, at ekspertgruppen med Carsten Koch som formand blev nedsat af regeringen med den opgave at komme med anbefalinger til en ny og bedre arbejdsmarkedspolitik, der varigt løfter beskæftigelsen.   - Vi fik til opgave at se på, hvordan det er muligt at få ledige i varig beskæftigelse. Derfor spiller uddannelse en særlig rolle for ledige med færrest kompetencer. Vi lægger op til et markant skift i indsatsen, hvor ressourcerne især bliver brugt på jobrettet uddannelse og uddannelse, som er målrettet ledige med færrest kompetencer. Vi foreslår blandt andet, at ufaglærte ledige får en særlig ret til et uddannelsesløft, og at alle ledige skal have ret til seks ugers jobrettet uddannelse, hvis de ikke har fundet job inden for et halvt år, siger Carsten Koch.   Ekspertgruppens anbefalinger bygger på, at der er et stort potentiale i at målrette tilbuddene til den enkelte ledige og ikke spilde deres tid og offentlige ressourcer på tilbud uden effekt.   - Den fremtidige indsats skal bygge på en systematisk afklaring af de lediges jobmuligheder. Denne profilafklaring skal samtidig sikre, at der hurtigt kan blive sat fokus på ledige med risiko for langtidsledighed og iværksat særlige tiltag for dem i jobcentrene. Andre ledige skal til gengæld selv kunne vælge, om de ønsker hjælp fra a-kassen eller jobcentret de første seks måneder af deres ledighedsperiode, siger Carsten Koch.   Ekspertgruppen består af tidligere skatte- og sundhedsminister Carsten Koch, der er formand, og af: • Michael Rosholm, professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet og tidligere vismand. • Per Kongshøj Madsen, professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA), Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet, og formand for AE, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. • Vibeke Jensen, beskæftigelseschef i Aarhus Kommune og tidligere medlem af Arbejdsmarkedskommissionen.   Ekspertgruppen har været i dialog med en partsgruppe – også nedsat af regeringen – som består af LO, FTF, AC, 3F, Dansk Metal, HK, FOA, DA, DI, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Tekniq, Lederne og KL. Partsgruppens bemærkninger til ekspertgruppens 39 anbefalinger fremgår af rapporten, som også rummer ekspertgruppens kommentarer til høringssvarene.   Oversigt over ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats   A. Ny, individuel og jobrettet indsats for den enkelte • Tilbud om hjælp til afskedigede allerede i opsigelsesfasen og større fleksibilitet i varslingsindsatsen til gavn for alle ledige • Jobsøgningsforløb med intensiverede samtaler det første halve år og relevante og differentierede samtaler og jobsøgningsaktiviteter • Fremrykning af aktiveringsindsatsen til 6 måneder med virksomhedsrettede tilbud for ledige over 30 år (efter 3 måneder for unge under 30 år) • Afskaffelse af gentagen ret-og-pligt aktivering • Styrket inddeling af ledige efter risiko for langtidsledighed og skærpet pligt til at understøtte ledige i høj risiko (baseret på profiling) • Mulighed for at ledige med lav risiko for langtidsledighed kan vælge at gennemføre de første seks måneders samtaleforløb i a-kassen • Selvbooking af samtaler og jobsøgningsstøtteaktiviteter i den første ledighedsfase • Kompetenceløft af ledere og medarbejdere i a-kasser og jobcentre • Harmonisering af reglerne for offentlige og privat løntilskud • Øget fleksibilitet i brugen af virksomhedspraktik • Målretning og forenkling af jobrotationsordningen • Krav om løbende dokumentation af intensiv, bred og realistisk søgning i joblog • Styrket mulighed for sanktionering af manglende rådighed   B. Målrettet brug af opkvalificering i beskæftigelsesindsatsen • Opkvalificering skal målrettes motiverede ledige med behov for opkvalificering • Ret til korte, jobrettede kurser til langtidsledige med jobgaranti • Styrket og målrettet voksenlærlingeordning • Ret til realkompetenceafklaring • Mulighed for brobygningsforløb • Ret til basale kurser i at læse, regne og skrive (FVU og OBU kurser) • Ret til 6 ugers jobrettet uddannelse efter 6 måneders ledighed efter aftale med jobcentret • Ret til uddannelsesløft for ledige med størst behov (erhvervsuddannelse for ufaglærte ledige over 30 år) • Skærpet pligt for jobcentrene til at rådgive unge om mulighederne for uddannelse   C. Styrket fokus på virksomhedernes behov • Systematisk opsøgende virksomhedskontakt fra jobcentrene baseret på viden om arbejdsmarkedet • Systematisk styrkelse af sagsbehandleres viden om arbejdsmarkedet • Bedre og lettere hjælp fra jobcentrene til virksomhedernes rekruttering af ledig arbejdskraft samt opkvalificering og fastholdelse af eksisterende medarbejdere (herunder voksenlærlinge og jobrotation) • Styrket samarbejde på tværs af kommuner • Etablering af én indgang for landsdækkende virksomheder med rekrutteringsbehov • Årlige oversigter over igangværende og kommende infrastrukturprojekter og andre større anlægsarbejder   D. Styrkede økonomiske incitamenter for beskæftigelsessystemet og mindre bureaukrati og proceskrav • Afskaffelse af proceskrav til indkaldelse til samtaler samt afskaffelse af pligt til gentagen aktivering • Omlægning af den kommunale refusion i tråd med Arbejdsmarkedskommissionens forslag, hvor refusionen er ens på tværs af ydelser og uanset indsats og aftagende over tid • Afskaffelse af det kommunale beskæftigelsestilskud for at forenkle investeringskalkulen for kommunerne og fremme det tværkommunale samarbejde   E. Ny tværgående organisering og interessentinddragelse • De nuværende 94 lokale beskæftigelsesråd og 4 regionale beskæftigelsesråd sammenlægges og organiseres i et antal nye tværgående arbejdsmarkedsråd, der i højere grad afspejler de naturlige arbejdskraftoplande (8-12 stk.) • De nye råd skal blandt andet understøtte samarbejdet kommunerne imellem, mellem kommuner og a-kasser, samt mellem jobcentrene, VEU-centrene og de regionale Vækstfora • Rådene skal udmønte regional pulje til særlig jobrettet opkvalificering, herunder tilpasset efterspørgslen som følge af infrastrukturprojekter   Note: Enkelte forslag i oversigten herover er omformuleret eller skrevet sammen af flere forslag. Antallet af forslag svarer derfor ikke til antallet i rapportens kapitel 10.   Læs mere   Ekspertgruppens rapport: Veje til job – en arbejdsmarkedsindsats med mening Økonomiske og strukturelle konsekvenser af ekspertgruppens anbefalinger Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats  

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce