Finansministeriet: Fælles løsninger skal give flere penge til kernevelfærd

Velfærd

30/05/2017 13:32

Nick Allentoft

Offentlige myndigheder skal i højere grad gå sammen om at løse administrative opgaver, så der kan frigives penge til kernevelfærd, skriver Finansministeriet i et nyt udspil, der skal nytænke opgaveløsningen i den offentlige sektor.
It-drift, løn og bogholderi. Det er eksempler på administrative opgaver, som med fordel vil kunne løses i fællesskab i og på tværs af stat, regioner og kommuner.   Det mener innovationsminister Sophie Løhde, som i dag fremlægger et nyt udspil, der skal være med til at nytænke opgaveløsningen på tværs af den offentlige sektor:

- Vi vil hellere bruge penge på velfærd end på administration. Og det er helt oplagt, at f.eks. it-drift og løn- og bogholderiopgaver løses i fællesskab. Det gør man allerede flere steder i det offentlige, men hvis vi skruer yderligere op for de fælles løsninger, vil vi kunne frigive rigtig mange penge, som vi kan bruge på eksempelvis sundhed, ældre og andre kernevelfærdsområder, siger Sophie Løhde.

Ministeren henviser til, at det offentlige har gode erfaringer med fælles løsninger. Eksempelvis har etableringen af Statens Administration givet staten en årlig besparelse på ca. 175 mio. kr. Og ved at samle udbetalingen af familieydelser, folkepension, boligstøtte og andre offentlige ydelser til borgerne i Udbetaling Danmarks fem centre i Jylland, på Fyn og på Sjælland, er der opnået en effektiviseringsgevinst på ca. 300 mio. kr. årligt.   Etableringen af flere fælles løsninger i det offentlige vil ikke kun frigøre penge til at styrke kernevelfærden. De kan også løfte kvaliteten i opgaveløsningen, fordi både ledere og medarbejdere kan bruge kræfterne på kerneopgaven. Og etableringen af fælles løsninger kan også bidrage til, at statslige arbejdspladser placeres i hele landet, siger Sophie Løhde, der under de igangværende økonomiforhandlinger vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om udbredelsen af flere fælles løsninger.   Nye fælles løsninger på vej i staten  Som en del af udspillet vil regeringen samle ansvaret for indkøb og styring af facility management-opgaver i en enhed i Bygningsstyrelsen, der bl.a. skal varetage opgaver i relation til støttefunktioner som eksempelvis rengøring og bygningsvedligehold. 

Finansministeriet forventer, at staten vil kunne frigøre 300 mio. kr. årligt, når facility management-løsningen er fuldt ud implementeret.

Derudover vil regeringen samle den basale it-drift i Statens It yderligere. Styrelsen under Finansministeriet servicerer i dag ca. 14.000 brugere i ni ministerier, men der er fortsat i omegnen af 19.000 medarbejdere i de øvrige ministerier og styrelser, som står uden for et større it-fællesskab.   Det er vores ambition, at Statens It i løbet af de kommende fire-fem år vil tage sig af den interne it-drift i alle ministerier, der ikke i dag er en del af et større it-fællesskab. Det vil give en række stordriftsfordele, men vil også betyde, at informationssikkerheden vil blive styrket. Så der er flere gevinster for ministerierne ved at blive en del af den fælles løsning, siger Sophie Løhde. Udspillet er et af flere initiativer i regeringens Sammenhængsreform, der bl.a. skal give medarbejderne i det offentlige mere tid til kerneopgaver og skabe en offentlig sektor, som hænger bedre sammen.    Konkrete initiativer   1. Yderligere samling af basal it-drift i Statens It Regeringen vil gennemføre en yderligere samling af den basale it-drift i Statens It for de ca. 19.000 it-brugere i staten, der indtil nu har stået uden for et større it-fællesskab. Implementeringen vil foregå over en periode på 4-5 år.    2. Etablering af fællsesstatlig facility managementløsning Regeringen vil etablere en fælles løsning i Bygningsstyrelsen til udbud, indkøb og styring af facility managementydelser i staten, fx rengøring, vedligehold, intern service mv.    3. Drøftelse af konkrete initiativer med KL om øget anvendelse af fælles løsninger Regeringen vil drøfte konkrete initiativer med KL i forhandlingerne om økonomiaftalen for 2018 om øget anvendelse af fælles løsninger. Det kan i første omgang være på områder som løn og bogholderi, it-drift og vejvedligehold i kommunerne.    4. Drøftelse om øget anvendelse af fælles løsninger i regionerne   Regeringen vil drøfte anvendelsen af fælles løsninger i regionerne med Danske Regioner i forhandlingerne om økonomiaftalen for 2018, herunder opgaver og områder, der med fordel kan løses gennem flere fælles løsninger i den enkelte region og på tværs af regioner. Konkret vil regeringen foreslå en analyse af, hvilke områder der er modne i forhold til fælles løsninger, herunder fx løn og bogholderi samt andre administrative opgaver, der i høj grad er ensartede.    5. Strategi for udbredelse af fælles løsninger i staten Regeringen vil igangsætte et analyse- og strategiarbejde om, hvor der er størst potentialer for flere fælles løsninger i staten. Arbejdet skal undersøge potentialer ved i) konsolidering inden for eksisterende fælles løsninger i staten for fx løn og regnskab, bygningsområdet og it-drift, ii) fælles løsninger på nye områder som fx HR-området, facility management, tilskudsadministration mv  

Mest Læste

Annonce