Hovedelementer på finanslovforslaget for 2013

27/08/2012 10:38

Finansministeriet

Se hovedelementerne som fremstillet af Finansministeriet i finanslovforslaget her. Investeringer i vækst og beskæftigelse * Ny Storstrømsbro. Regeringen ønsker at etablere en ny dobbeltsporet jernbanebro, inkl. vejforbindelse og cykelsti, over Storstrømmen. Regeringen foreslår at afsætte i alt 3,9 mia. kr. over de kommende år fra Infrastrukturfonden til anlæg af en ny bro.

* Fremrykning af erhvervsinvesteringer. Regeringen har i juni 2012 indgået en aftale om at reducere virksomhedernes investeringsomkostninger i 2012 og 2013. Det forventes aftalen vil øge og fremrykke private erhvervsinvesteringer for ca. 15-20 mia. kr. i 2012 og 2013.

* Grønne infrastrukturinvesteringer. Der afsættes 300 mio. kr. årligt fra 2013 til takstnedsættelser i den kollektive trafik uden for myldretiden samt ca. 300 mio. kr. årligt til et nyt ungdomskort, som viderefører og udvider tilbuddene fra HyperCard’et. For at fremme el-drift på jernbanen elektrificeres resten af strækningen København-Esbjerg for 1,2 mia. kr., og der investeres i nyt togmateriel. Samtidig anlægges dobbeltspor på strækningen Vamdrup-Vojens for 0,7 mia. kr. Hertil kommer bl.a., at Metrocityringen får en afgrening til Nordhavnen til 2,9 mia. kr.

* Historisk omfattende energiaftale. Med energiaftalen fra foråret 2012 skønnes de private og offentlige investeringer i energi og klima at øges med ca. 90-150 mia. kr. frem mod 2020. Det vil bidrage til at skabe grøn vækst og beskæftigelse.

* Ambitiøs klimatilpasning. Med kommuneaftalen for 2013 igangsættes en ambitiøs klimatilpasningsindsats bl.a. i form af investeringer på spildevandsområdet for 2,5 mia. kr. i 2013.

* Nye supersygehuse. Etableringen af nye supersygehuse bidrager til samlede investeringer i regionerne i 2013 på 5,2 mia. kr. Der er fremadrettet afsat en låneramme på samlet 1 mia. kr. for at muliggøre, at byggeriet opføres med fremtidssikrede energistandarder.

* Mere universitetsbyggeri. Der igangsættes universitetsbyggeri for over 6,5 mia. kr. i 2012 og 2013 bl.a. til en modernisering af universitetslaboratorierne.

* Bedre boliger. Det bliver billigere for kommunerne at opføre nye almene boliger. Samtidig er Landsbyggefondens ramme til renovering af boliger hævet til 4,1 mia. kr. i 2012, hvilket bidrager til vækst og beskæftigelse i 2013.

* Bedre finansieringsmuligheder for små og mellemstore virksomheder. Som led i aftalen om en Udviklingspakke fra marts 2012 forbedres finansieringsmulighederne for små og mellemstore virksomheder.

* Styrket konkurrence og offentligt-privat samarbejde. Der afsættes i alt 22 mio. kr. bl.a. til vejledning om konkurrenceregler, indsatsen mod karteller, fusionskontrol, videreførelse af udbudsplatformen mv.


Særlig ungeindsats og uddannelsesløft for ledige

* Særlig ungeindsats. Regeringen foreslår en række initiativer til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed med virkning i perioden 2012-2016. Der afsættes i alt 645 mio. kr. i 2012 til 2016 til indsatsen.

* Uddannelsesløft. På finanslovforslaget for 2013 afsættes en reserve på i alt 300 mio. kr. i 2013 og 150 mio. kr. årligt i 2014-2015 til et uddannelsesløft for ledige og en målrettet job- og uddannelsesindsats for dagpengemodtagere som risikerer at miste retten til dagpenge.


Flere i uddannelse og højere kvalitet

* Rekordstort optag på uddannelserne. Regeringen afsætter med finanslovforslaget for 2013 i alt næsten 2,9 mia. kr. ekstra i 2013 til uddannelsesudgifter og SU til studerende på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

* Høj kvalitet på erhvervsuddannelserne. Der afsættes 500 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016 til at videreføre en række bevillinger på erhvervsuddannelsesområdet, som ellers ville bortfalde med udløbet af globaliseringspuljen.

* Praktikpladsinitiativer videreføres. Regeringen afsætter en reserve på 300 mio. kr. til nye uddannelsesinitiativer. Heraf er 180 mio. kr. prioriteret til at videreføre initiativer fra praktikpladsaftalen for 2012, mens 120 mio. kr. udmøntes til øvrige initiativer på uddannelsesområdet.

* Taxameterløft på humaniora og samfundsvidenskab. Regeringen viderefører med finanslovforslaget for 2013 det midlertidige løft af taxametrene på humaniora og samfundsvidenskab. Der afsættes 250 mio. kr. hertil i 2013.


Forskning og udvikling som drivkraft for vækst

* Meget højt niveau for offentlige forskningsudgifter. Det samlede offentlige forskningsbudget udgør i 2013 20,2 mia. kr. svarende til 1,07 pct. af BNP. Det er 4,1 mia. kr. mere end i 2007.

* Stærkere rammer for universiteternes planlægning. Regeringen lægger op til at fastsætte universiteternes basisforskningsmidler for en treårig periode. Det giver bedre mulighed for at tilrettelægge forskning og uddannelser.

* Forskning i professionsfagene. Regeringen afsætter 125 mio. kr. i 2013 til opbygning af videnscentre på professionshøjskolerne og ekstra 230 mio. kr. i 2013 til en stærkere kobling mellem teori og praksis.


Udsatte grupper

* Satspuljen forventes at udgøre 265 mio. kr. i 2013. Regeringen foreslår at sætte fokus på bl.a. udsatte børn og unge, sundhed for udsatte grupper, integrationsindsatsen og en styrket indsats for førtidspensionister og fleksjobbere.


Målrettede velfærdsforbedringer

* Med aftalen om regionernes økonomi løftes regionernes driftsudgifter i 2013 med godt 1 mia. kr. Psykiatrien prioriteres med 200 mio. kr. Der indføres en ret til hurtig udredning af sygdom, og indsatsen for hurtigere akuthjælp styrkes. Regionernes anlægsniveau er i 2013 historisk højt på 5,2 mia. kr. Hertil kommer en låneramme til offentlige-private partnerskaber på 300 mio. kr.

* Med aftale om kommunernes økonomi styrkes bl.a. kvaliteten i dagtilbud. Regeringen udmønter de 500 mio. kr. i 2013 til bedre normeringer i dagtilbud, der blev afsat med finanslovaftalen for 2012. Midlerne fordeles til alle kommuner. Der følges op på udviklingen i normeringerne i kommunerne fra 2012 til 2013. Samtidig målrettes 300 mio. kr. til forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre og til indsatsen over for mennesker med kronisk sygdom.


Indsats for bedre forebyggelse og fastholdelse

* Forebyggelse og fastholdelse. Af midlerne i Forebyggelsesfonden afsættes 226 mio. kr. i 2012, 292 mio. kr. i 2013, 297 mio. kr. i 2014 og 227 mio. kr. i 2015 til et nyt og markant fokus på forebyggelse af nedslidning og fastholdelse på arbejdsmarkedet via øget tilsyn og rådgivning.


Grøn omstilling

* Med energiaftalen fra foråret 2012 er der bred politisk opbakning til den grønne omstilling af Danmarks energisektor. Som led i udmøntning af energiaftalen afsætter regeringen i alt 2,7 mia. kr. i 2013-16 på finanslovsforslaget.

* Forskning. Regeringen afsætter på finanslovforslaget i alt 596 mio. kr. i 2013 til forskning i fremtidens energisystemer.


Øvrige initiativer
* Trafiksikkerheden styrkes lokalt bl.a. ved krydsombygninger, venstresvingsbaner, bedre skiltning og dynamisk hastighedsskiltning mv. Samtidig afsættes på finanslovforslaget 110 mio. kr. i 2013 og 225 mio. kr. årligt i 2014 og frem til politiets udgifter til en udvidelse af den automatiske trafikkontrol.

* Reserve på 500 mio. kr. i 2013 og frem til velfærdsforbedringer udsatte grupper, handicappede, uddannelse, sundhed og borgerrettede initiativer. Reserven udmøntes som led i finanslovforhandlingerne.

* Reserve til nye initiativer på 400 mio. kr. prioriteret til udsatte grupper, grønne initiativer samt opfølgning på ministerudvalgene om ny erhvervspolitik, integrationsreform, ungdomsuddannelser samt videregående uddannelser.

* Domstolene tilføres 171 mio. kr. i 2013 til videreførsel af sagsproduktion samt gennemførelse af retskredsreform i Grønland mv.

* Erhvervsstøttebesparelser for samlet brutto 2 mia. kr. i 2013, herunder øget lønsumsafgift og oplæg til annullering af energirenoveringspuljen.

* Udviklingsbistanden øges med 371 mio. kr. i 2013 i forhold til niveauet i 2012.

Find hele forslaget her

Mest Læste

Annonce