Presseresume af finanslovsaftale for 2014

Politik

26/11/2013 23:04

Nick Allentoft

Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti har den 26. november indgået Aftale om Finansloven for 2014. Med aftalen afsættes 3,2 mia. kr. i 2014 og i alt 9,3 mia. kr. i 2014-2017 til en række indsatser, som kan sammenfattes under følgende fire temaer:
  1. Fremrykning af Vækstplan DK   2. Ny velfærd – herunder 1 mia. kr. ekstra om året til ældreområdet   3. Grøn omstilling, miljø og infrastruktur   4. Indsats mod social dumping & beskæftigelsestiltag                                                                                   Hent hele aftalen her   1. Fremrykning af Vækstplanen (760 mio. kr. i 2014) Med finanslovsaftalen prioriteres 760 mio. kr. i 2014 til at fremrykke de allerede aftalte skatte- og afgiftslempelser fra Vækstplanen. Fremrykningen vil forbedre virksomhedernes rammevilkår allerede fra 2014 og vil isoleret set bidrage til at understøtte vækst og beskæftigelse på kort sigt.   Afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift. Der afsættes 310 mio. kr. i 2014 med henblik på, at den vægtbaserede emballageafgift afskaffes pr. 1. januar 2014, hvorved erhvervene lettes for betydelige administrative byrder.   Højere grænse for skattekreditter vedr. forsknings- og udviklingsaktiviteter: Der afsættes 200 mio. kr. i 2014 til at øge skatteværdien af fradraget med op til 5 mio. kr.   Længere momskredittider for små virksomheder: Der afsættes 120 mio. kr. i 2014 til længere momskreditter for virksomheder med en årlig omsætning mellem 1 og 5 mio. kr.   Minimumsafgift på brændsel: Der afsættes 75 mio. kr. i 2014 til nedsættelse til EU’s minimumsafgift på 4,5 kr./GJ for alle brændsler til proces.   Fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring: Der afsættes 55 mio. kr. i 2014 til at ligestille selvstændigt erhvervsdrivendes omkostninger til egenforsikring med tilsvarende omkostninger til forsikringer af ansatte allerede pr. 1. januar 2014.   2. Ny velfærd (1.300 mio. kr. i 2014) Med finanslovsaftalen afsættes der i alt 5.000 mio. kr. i 2014-17 til et løft af velfærden. Pengene går blandt andet til et løft af ældreområdet, bedre forhold i psykiatrien, en løft af kræftbehandlingen til børn og en indsats for socialt udsatte.   Ældre-milliard: En markant styrkelse af velfærdsindsatsen i kommunerne målrettet de ældre på 1 mia. kr. årligt i 2014-17.   Psykiatripakke: En opprioritering af indsatsen i psykiatrien, herunder gennem en reduktion af brugen af tvang. Der afsættes 150 mio. kr. i 2014 og 50 mio. kr. årligt i 2015-17 til en bedre og mere moderne indsats i psykiatrien.   Styrket indsats mod kræft: Der gives et statsligt tilskud til et nyt Dansk Center for Partikelterapi i Skejby på i alt 275 mio. kr. i 2014-17. Centret skal styrke indsatsen mod kræft primært hos børn. De samlede udgifter til projektet udgør i alt ca. 700 mio. kr.   Forebyggelse for socialt udsatte børn og unge: Der afsættes 70 mio. kr. årligt i 2014-17 til en markant styrket indsats overfor socialt udsatte børn og unge, herunder et forebyggelsesprogram.   Bekæmpelse af vold i familien: Der afsættes 5 mio. kr. i 2014 stigende til 9 mio. kr. i 2017 til en bekæmpelse af vold i familien og nære relationer.   Ungdomsboligudspil: Der afsættes 21 mio. kr. i 2014 og 10 mio. kr. årligt i 2015-16 til at sikre flere og billige ungdomsboliger.   Indsats for unge hjemløse: Der afsættes 20 mio. kr. årligt til indsatsen.   3. Grøn omstilling, miljø og infrastruktur (300 mio. kr. i 2014) Bedre miljø og styrket grøn omstilling: Der afsættes 200 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til bedre ressourceudnyttelse, naturbevarelse, støtte til grøn omstilling og udvikling af grønne teknologier, herunder gennem indskud og anlæg i Den Danske Naturfond, jf. herunder. - Den Danske Naturfond (kapital på 1 mia. kr.) Oprettelse af en National Natur- og Miljøfond, som skal fokusere på en mangfoldig natur, renere vandmiljø og reduceret udledning af drivhusgasser. Fonden opbygges svarende til en kapital på 1 mia. kr.   Letbane i Odense: Der afsættes 443 mio. kr. i perioden 2015-17 til statsligt tilskud til anlæg af en ny letbane i Odense. De samlede anlægsinvesteringer udgør i alt 2,4 mia. kr.   4. Beskæftigelse (1.000 mio. kr. i 2014) Med finansloven afsættes midler til bedre beskæftigelsesincitamenter for kontanthjælpsmodtagere, en indsats mod social dumping og flere jobrotationsansættelser.   Højere beskæftigelsesfradrag: Der afsættes 490 mio. kr. i 2014 (810 mio. kr. i direkte virkning) faldende til 200 mio. kr. (330 mio. kr. i direkte virkning) i 2017 til at fremrykke skattereformens forhøjelse af beskæftigelsesfradraget.   Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere: Der afsættes 105 mio. kr. (200 mio. kr. i direkte virkning) i 2014 til fremrykning af ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere.   Højere jobfradrag for kontanthjælpsmodtagere: Der afsættes 60 mio. kr. årligt i 2014-17 til at lempe modregningen af arbejdsindkomst i kontanthjælpen, så det bedre kan betale sig for kontanthjælpsmodtagere at have deltidsarbejde.   Indsats mod social dumping: Styrket indsats mod social dumping gennem målrettet myndighedsindsats mv. Der afsættes i alt ca. 74 mio. kr. årligt i 2014-2017 hertil.   Jobrotation: Den samlede finanslovsbevilling til jobrotation i 2014 øges til i alt 1.200 mio. kr. svarende til en samlet finansieret løft på 322. mio. kr  

Mest Læste

Annonce