Nye former for forkyndelse skal skabe effektiviseringer

Politik

04/10/12 12:12

Nick Allentoft

Fremover skal det være muligt at modtage en stævning over telefonen eller via e-mail. Det er virkningen af et lovforslag, som justitsminister Morten Bødskov fremsætter i dag om modernisering af reglerne for forkyndelse. Formålet er at effektivisere området.

Når en sagsøgt i dag modtager en stævning, sker det ofte ved, at en stævningsmand møder op hjemme hos vedkommende. Denne fremgangsmåde koster mange ressourcer både ved domstolene og hos politiet. Samtidig må retsmøder jævnligt udsættes, fordi forkyndelse ikke er sket rettidigt.
Regeringen vil derfor modernisere reglerne om forkyndelse.
Justitsminister Morten Bødskov fremsætter i dag et lovforslag om to nye former for forkyndelse. For det første skal det være muligt at forkynde over telefonen. For det andet skal man fremover kunne modtage en forkyndelse ved at åbne en e-mail i en digital postkasse.
Justitsminister Morten Bødskov udtaler:
”Der anvendes i dag betydelige ressourcer ved domstolene og politiet på forkyndelse. Det er for omkostningstungt og ineffektivt. Vi vil derfor modernisere mulighederne for forkyndelse, så det fremover foregår mere effektivt og tidssvarende – men uden at det sker på bekostning af retssikkerheden.”
Fremover skal domstolene og politiet også kunne sende påmindelser pr. sms og e-mail til personer, der skal møde i retten.
Desuden foreslås det, at det også bliver muligt for andre myndigheder end domstolene at foretage digital forkyndelse, uden at borgeren forinden har givet sit samtykke, hvilket ellers er et krav i dag.
Forkyndelse skal endvidere kunne ske for ledelsen eller personalet på en institution eller et hospital, hvor den pågældende opholder sig.

Baggrund
Der blev i finansåret 2010 foretaget ca. 594.000 forkyndelser på domstolenes område.
Forkyndelse sker ofte ved, at en stævningsmand møder op på den sagsøgtes adresse og beder ham kvittere for modtagelsen.
Formålet med forkyndelsen er at sikre, at eksempelvis en sagsøgt bliver bekendt med, at vedkommende er stævnet, så de retsvirkninger, der er knyttet til forkyndelsen, kan indtræde.
Baggrunden for lovforslaget er, at der i dag anvendes betydelige ressourcer ved domstolene og politiet på at få forkyndt indkaldelser mv. i både civile sager og i straffesager. Det forekommer endvidere jævnligt, at manglende rettidig forkyndelse medfører udsættelser af retsmøder.
Lovforslaget sker på baggrund af anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der afgav betænkning i november 2011.
Lovforslaget indeholder følgende ændringer:
Det foreslås at ændre retsplejelovens regler om postforkyndelse og stævningsmandsforkyndelse, så forkyndelse efter omstændighederne kan ske for ledelsen eller personalet på en institution eller et hospital, hvor den pågældende er bosat eller midlertidig opholder sig.
Der foreslås indført regler om telefonforkyndelse og en mere enkel form for digital forkyndelse, hvor der ikke stilles krav om aktiv medvirken fra modtagerens side (”forenklet digital forkyndelse”).
Retsplejelovens regler om digital forkyndelse (der endnu ikke er sat i kraft) foreslås ændret, så også andre myndigheder end domstolene får mulighed for at foretage digital forkyndelse uden samtykke.
Der foreslås indført regler i retsplejeloven om forkyndelse for juridiske personer (selskaber mv.).
Med henblik på at modvirke, at tiltalte og vidner udebliver fra retsmøder, foreslås der skabt adgang til, at retterne og politiet kan sende sms-påmindelser og påmindelser pr. e-mail til personer, der skal møde i retten.
Endelig foreslås en række præciseringer og justeringer af flere af retsplejelovens bestemmelser om forkyndelse, stævningsmænd mv. bl.a. for at bringe lovens ordlyd i overensstemmelse med praksis.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce