Whistleblower-ordning: Udvalg anbefaler information men ingen ny lovgivning

Ledelse

10/04/2015 11:01

Nick Allentoft

Et enigt udvalg har fundet, at der er behov for en fortsat og løbende informationsindsats om offentligt ansattes ytringsfrihed, og er i den forbindelse kommet med forslag til en række mulige initiativer, der kan tages både lokalt og fra centralt hold.
Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, der har haft højesteretsdommer Jens Peter Christensen som formand, har haft til opgave at vurdere, om der er behov for lovgivning om offentligt ansattes ytringsfrihed, en styrket informations- og rådgivningsindsats eller andre administrative tiltag for at understøtte offentligt ansattes ytringsfrihed. Udvalget har også set på, om der er behov for øget ansættelsesretlig beskyttelse af offentligt ansatte, der anvender deres ytringsfrihed.

Udvalget har desuden haft til opgave at belyse fordele og ulemper ved whistleblowerordninger i den offentlige forvaltning, vurdere behovet for sådanne ordninger og pege på, hvilke generelle retningslinjer eller hvilken lovregulering, der i givet fald vil kunne opstilles for whistleblowerordninger.

Et enigt udvalg har fundet, at der er behov for en fortsat og løbende informationsindsats om offentligt ansattes ytringsfrihed, og er i den forbindelse kommet med forslag til en række mulige initiativer, der kan tages både lokalt og fra centralt hold.   Samtidig peger et stort flertal i udvalget på, at der ikke er behov for at lovgive om offentligt ansattes ytringsfrihed eller meddeleret, mens udvalget er mere delt med hensyn til, om der bør gennemføres en yderligere ansættelsesretlig beskyttelse af offentligt ansatte.                   Læs også: Anbefalinger møder kritik   For så vidt angår whistleblowerordninger har et enigt udvalg fundet, at der ikke bør gennemføres lovgivning. Udvalget anbefaler i stedet, at det i den enkelte myndighed overvejes, om det er hensigtsmæssigt, at en whistleblowerordning etableres i myndigheden. Udvalget har i den forbindelse opstillet nogle generelle retningslinjer om, hvordan whistleblowerordninger i den offentlige forvaltning kan etableres og administreres.   Justitsminister Mette Frederiksen udtaler:   ”Det er vigtigt i et demokratisk samfund, at de offentligt ansatte føler sig trygge ved at deltage i den brede debat, også uden at de skal frygte for karrieren.   Jeg vil nu sende udvalgets anbefalinger i høring hos en bred kreds. Jeg ser frem til at modtage høringssvarene, så regeringen kan få relevante input til brug for vores videre overvejelser om, hvordan vi bedst muligt sikrer, at de offentlige ansatte kan bruge deres ytringsfrihed i praksis.”   Læs hele betænkningen fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger.   Baggrund Udvalget har haft højesteretsdommer, dr. jur. Jens Peter Christensen som formand og har herudover været bredt sammensat med bl.a. deltagelse af professorer fra universiteterne, Danske Medier, Dansk Journalistforbund, KL, Danske Regioner, FTF, Landsorganisationen i Danmark (LO), Akademikerne (AC), DJØF, Folketingets Ombudsmand og Datatilsynet.   Udvalgets betænkning vil blive sendt i høring hos en bred kreds af relevante myndigheder og organisationer mv. med høringsfrist den 5. juni 2015.   Sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger I de følgende afsnit sammenfattes udvalgets beskrivelser af de gældende regler om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret (afsnit 2.1), udvalgets undersøgelser af offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret i praksis (afsnit 2.2), udvalgets overvejelser og anbefalinger vedrørende offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret (afsnit 2.3), samt udvalgets undersøgelser og overvejelser vedrørende whistleblowerordninger (afsnit 2.4).   Hvad angår udvalgets anbefalinger om mulige lovgivningsinitiativer, som der mere udførligt redegøres for nedenfor i afsnit 2.3 og 2.4, kan disse ikort oversigtsform sammenfattes som følger:    Lovfæstelse af de gældende regler om offentligt ansattes ytringsfrihed? Flertallet: Nej Dansk Journalistforbund, Danske Medier og Michael Gøtze: Ja   Lovgivning om offentligt ansattes meddeleret? Et enigt udvalg: Nej   Lovgivning om mulighed for dom til fortsat ansættelse? Flertallet: Nej Dansk Journalistforbund, Danske Medier, FTF og Landsorganisationen i Danmark (LO) samt Michael Gøtze og Søren Højgaard Mørup: Ja   Lovgivning om regler om omvendt bevisbyrde? Et enigt udvalg: Nej   Lovgivning om delt bevisbyrde? Jens Peter Christensen (formand), KL, Danske Regioner, Danske Medier og Søren Højgaard Mørup: Nej Dansk Journalistforbund, FTF, Landsorganisationen i Danmark (LO), Akademikerne (AC) og DJØF samt Michael Gøtze: Ja Repræsentanterne for Statsministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Datatilsynet og Folketingets Ombudsmand: Ingen stillingtagen   Lovgivning om øget godtgørelse ved afskedigelse mv? Jens Peter Christensen (formand), KL, Danske Regioner, Danske Medier og Søren Højgaard Mørup: Nej Dansk Journalistforbund, FTF, Landsorganisationen i Danmark (LO), Akademikerne (AC) og DJØF samt Michael Gøtze: Ja Repræsentanterne for Statsministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Datatilsynet og Folketingets Ombudsmand): Ingen stillingtagen   Oprettelse af et nævn til sikring af offentligt ansattes ytringsfrihed? Et enigt udvalg: Nej   Lovgivning om whistleblowerordninger? Et enigt udvalg: Nej Et enigt udvalg anbefaler i stedet, at det i den enkelte myndighed overvejes, om det er hensigtsmæssigt, at der etableres en særlig adgang til rapportering af mistanker om ulovligheder mv. gennem etableringen af en whistleblowerordning i myndigheden. Udvalget har på den baggrund opstillet visse generelle retningslinjer om, hvordan etablering og administration af whistleblowerordninger i den offentlige forvaltning kan ske på administrativt grundlag inden for de gældende retlige rammer.  

 

Mest Læste

Annonce