Initiativer mod misbrug af børn

03/05/2012 00:00

Social -og Integrationsministeriet

1. Opsang til kommuner med manglende beredskab i sager om seksuelle overgreb - Ministeren har udsendt et brev til landets kommuner, der kraftigt opfordrer til, at der udarbejdes beredskaber om håndtering af seksuelle overgreb.

2. Børnehuse - Som en del af satspuljen for 2012 blev der afsat 10 mio. kr. årligt fra medio 2012 til projektet om udvikling og etablering af børnehuse. I børnehusene skal den professionelle hjælp til børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, samles, så indsatsen overfor barnet koordineres, og så barnet kun skal henvende sig ét sted, for at for hjælp. Børnehusene omfatter de sociale myndigheder, sundhedspersonale samt politi og retsvæsen.

3. Oprettelse af task force, der skal hjælpe kommunerne med bedre sagsbehandling i børnesager - Der er nedsat en permanent task-force med henblik på at understøtte kommunerne i bedre sagsbehandling. Task-forcen skal kunne rekvireres af kommunerne og kunne give sparring til arbejdsgange, organisering og konkret sagsbehandling, herunder i forhold til underretninger, undersøgelser og handleplaner/fremtidsplaner.

4. Bedre børnefaglige undersøgelser - Et nyt udviklingsprojekt skal styrke kvaliteten af de børnefaglige undersøgelser (de såkaldte § 50- undersøgelser). I projektet skal det også undersøges, hvordan man mere systematisk følger op på, om indsatsen for barnet er den rigtige. Målet er bl.a. at udvikle konkrete retningslinjer for den gode § 50-undersøgelse og den gode handleplan for barnet.

5. Indgåelse af partnerskab med KL om mere kvalitet på børneområdet - Der blev i november 2011 indgået af nyt strategisk partnerskab mellem Social- og Integrationsministeriet og KL, hvor parterne vil samarbejde om at løfte kvaliteten på socialområdet, herunder tilsynet.

6. Ankestyrelsens undersøgelse om implementering af Barnets Reform - Ankestyrelsen gennemfører en undersøgelse af kommunernes implementering af Barnets Reform.

7. Kulegravning af de seneste års værste sager om overgreb - Ankestyrelsen har gennemført en tilbundsgående kulegravning af de seneste års alvorlige sager om børn og unge, der er blevet udsat for massivt omsorgssvigt, vold og/eller seksuelle overgreb. Kulegravningen danner baggrund for ekspertpanelets arbejde, så vi kan finde ud af, hvordan indsatsen bliver bedre.

8. Nedsættelse af ekspertpanel, der skal rådgive ministeren - Social- og integrationsministeren har nedsat et ekspertpanel, som på baggrund af resultaterne af Ankestyrelsens kulegravning skal drøfte de problemer, som kulegravningen generelt påviser. Drøftelserne skal munde ud i anbefalinger til ministeren med det formål at styrke indsatsen. Anbefalingerne ligger klar inden udgangen af maj.

9. Søskenderabat ved dyre anbringelser - Social- og integrationsministeren har fremsat lovforslag om, at:

1) Grænsen for, hvornår der gives refusion til kommunerne for sociale indsatser over for udsatte børn og unge nedsættes.

2) Der gives mulighed for, at udgifterne til foranstaltninger for flere børn i en familie regnes sammen, når der skal gives refusion, hvis der er tale om fire eller flere børn i samme husstand,. Ordningen sikrer, at den enkelte kommunes økonomi bliver mindre belastet, når de giver hjælp til udsatte børn og unge.

10. Børns rettigheder styrkes - Social- og integrationsministeren har fremsat et lovforslag, som indeholder:

1) Børnerådets funktion som uafhængig fortalervirksomhed over for regering og Folketing præciseres. Herved styrkes Børnerådets funktion som officielt talerør for børns rettigheder.

2) Det tydeliggøres, at Børnerådet som led i sin fortalervirksomhed kan anmode institutioner, hvor børn opholder sig, om at aflægge besøg. Formålet er at give rådet mulighed for at indhente konkret, aktuel viden om børns opvækstvilkår, herunder også om de børn, som ikke så ofte selv kommer til orde i debatten.

11. Bedre adgang til lukkede familier - Social- og integrationsministeren har fremsat lovforslag, som i særlige sager giver kommunalbestyrelsen adgang til forældremyndighedens indehavers bolig og rum, hvor adgangen til hjemmet sker som led i en børnefaglig undersøgelse efter § 50 og må anses for nødvendig for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns sundhed eller udvikling, og hvor forældrene har modarbejdet, at en vurdering af barnets støttebehov kan gennemføres med andre mere lempelige foranstaltninger.

12. Underretninger mellem kommunerne - Social- og integrationsministeren har fremsat lovforslag, der skal sikre at alt nødvendigt sagsmateriale oversendes i forbindelse med en underretning mellem kommunerne i sager, hvor udsatte familier med børn, der har behov for støtte, flytter mellem kommuner. Forslaget indeholder også en adgang til at gennemføre regler om underretning ved flytning mellem Danmark og Grønland.

13. Bedre rammer for plejefamilier, partstatus til børn fra 12 år og klageret vedr. efterværn - Social- og integrationsministeren har fremsat lovforslag om, at:

1) Handle- og betalingsforpligtelsen vedrørende plejefamiliers efteruddannelse og supervision flyttes til den anbringende kommune med henblik på at sikre at plejefamilierne får de bedste rammer og forudsætninger for at varetage den vigtige opgave med at bidrage til deres plejebørns udvikling og trivsel.

2) Børn fra 12-14 år partstatus ved domstolene i sager om særlig støtte til børn.

3) Unge under 18 år sikres adgang til at klage over afgørelser om efterværn.

14. Oprettelse af et børneombud - Der fremsættes i maj 2012 lovforslag om oprettelse af et børnekontor hos Folketingets Ombudsmand, der skal styrke ombudsmandens børnefaglige kompetencer og ressourcer.

15. Socialreform - Social- og integrationsministeren har igangsat arbejdet med en socialreform. Socialreformen indeholder bl.a.:

1) et øget fokus på anvendelse af metoder, der har dokumenteret effekt

2) en reform af godkendelses- og tilsynsreglerne

3) styrket forebyggelse og rehabilitering af udsatte borgere

4) klare mål for indsatsen.

16. Godkendelses- og tilsynsreform
Social- og integrationsministeren har påbegyndt arbejdet med en reform af reglerne for godkendelse og tilsyn. Godkendelses- og tilsynsreformen skal sikre en højere og mere ensartet kvalitet i indsatsen gennem klarere og mere præcise regler for godkendelse og tilsyn med tilbuddene på det sociale område, og herunder de faglige krav til anbringelsesstederne. Samtidig skal det sikres, at indsatsen understøtter barnets udvikling.

17. Undersøgelse af sagsbehandlingen i Esbjerg Kommune - På baggrund af Ankestyrelsens undersøgelse af Esbjerg-sagen har ministeren besluttet, at der skal gennemføres en tilbundsgående undersøgelse af sagsbehandlingen på børneområdet i Esbjerg kommune generelt. Undersøgelsen gennemføres fra maj til oktober 2012.

18. Bedre vilkår for plejefamilier, der ønsker at adoptere deres plejebarn - Social- og integrationsministeren fremsætter lovforslag, der bl.a. skal tydeliggøre muligheden for at anbringe børn uden for hjemmet med henblik på senere at give plejefamilien mulighed for at adoptere barnet i sager, hvor det vurderes, at forældrene varigt er uden forældreevne. 

Læs også: "Nye initiativer skal stoppe overgreb og misrøgt af børn"

Mest Læste

Annonce