Ny aftale om det specialiserede socialområde skal give mennesker med særlige behov en kvalificeret indsats

Velfærd

13/11/2013 15:00

Regeringen har indgået en ny aftale med alle Folketingets partier. Partierne er enige om at oprette en national koordinationsstruktur for at sikre, at der ikke forsvinder vigtig specialiseret viden og kompetencer på det mest specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Evalueringen af kommunalreformen har rejst bekymring for, om der fremover vil være tilstrækkelig specialiseret viden og kompetencer på det sociale område og specialiserede undervisningstilbud til rådighed. Alle Folketingets partiet har derfor indgået aftale, der medfører både lovændringer og en række initiativer, som skal bidrage til at styrke samarbejdet gennem en ny dialogbaseret national koordinationsstruktur.

Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen siger:
”Det er helt afgørende, at vi ikke mister specialiseret viden. Derfor opretter vi nu en ny national koordinationsstruktur under Socialstyrelsen. Med aftalen om det specialiserede socialområde får vi også styrket samarbejdet og skabt bedre incitamenter til at drive de mest specialiserede tilbud, så vi sikrer, at den rette hjælp er til rådighed for de mennesker, der har særlige behov. Jeg er glad for, at alle Folketingets partier er med i aftalen.”

Undervisningsminister Christine Antorini siger:
”Der er et stort behov for viden og rådgivning i forbindelse med inklusion. Med den nye aftale styrker vi samarbejdet mellem kommuner og regioner. Det betyder, at tilbud til børn, der har sjældne eller særligt komplicerede behov, ikke risikerer at blive nedlagt. Alle børn skal naturligvis have det undervisningstilbud, de har brug for – uanset om det er på en specialskole eller et tilbud tættere på den almindelige undervisning.”

Eyvind Vesselbo, Venstre, siger:
”Jeg er meget tilfreds med, at vi nu får en central koordinering, som sikrer en kvalificeret indsats over for grupper med særlige behov, og at Venstre er med til at forbedre vilkårene for disse grupper fremover.”

René Christensen, Dansk Folkeparti, siger:
”Dansk Folkeparti glæder sig over, at de specialiserede tilbud styrkes, samt at vidensopbygningen fastholdes. Dansk Folkeparti opfatter aftalen som et skridt i den rigtige retning.”

Pernille Skipper, Enhedslisten, siger:
"Kommunalreformen betød desværre, at vigtige sociale institutioner er lukket, og at borgerne ikke har fået den hjælp og støtte, de har behov for. Det er fx ikke acceptabelt, at unge mennesker med hjerneskader bliver placeret på et plejehjem. Forhåbentlig kan denne løsning rette lidt op på de groveste problemer, men vi har ingen illusioner om, at verden er reddet med denne aftale.”

Leif Mikkelsen, Liberal Alliance, siger:
”Jeg er glad for, at vi med den her aftale får rettet op på fejlene og kommer tættere på det, der egentlig var hele ideen med kommunalreformen. For med aftalen forsøger vi at tage særlige hensyn til de mennesker, der har det svært således, at de får den rette behandling og kan få det bedre.”

Benedikte Kiær, Det Konservative Folkeparti siger:
”Jeg er særligt glad for, at vi med aftalen styrker det faglige grundlag for visitationen, når borgere med særlige behov skal have hjælp. Desuden er det positivt, at vi får skabt større driftssikkerhed for de mest specialiserede tilbud, og at kommuner, der påtager sig drift- og udviklingsansvaret, er sikret et bedre finansieringsgrundlag.”

Aftalen indeholder en lang række tiltag til justering af kommunalreformen, herunder:

• Styrket opbygning af viden og bedre samarbejde på tværs af regioner og kommuner: Etablering af en ny national koordinationsstruktur og opbygning af viden, som forankres i Socialstyrelsen.

• Øget synergi på specialundervisningsområdet: VISO/Socialstyrelsen overtager ansvaret for at tilvejebringe den specialrådgivning, som i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud.

• Bedre grundlag for planlægning og investering for de regionale tilbud: Beliggenhedskommunernes mulighed for at overtage regionernes sociale tilbud og mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud begrænses til kun at kunne ske én gang i hver valgperiode.

• Incitament til effektiv drift: Revision af takstreglerne skal sikre gennemsigtighed og sammenlignelighed på tværs af private og regionale tilbud og understøtte udbuddet af særligt specialiserede tilbud.

Satspuljepartierne er enige om at afsætte 10 mio. kr. årligt fra satspuljen til den nationale koordinationsstruktur og opgaven med vidensopbygning i Socialstyrelsen vedrørende de specialiserede social- og undervisningsindsatser. Den øvrige del af aftalen holdes inden for de eksisterende økonomiske rammer

Mest Læste

Annonce