Ny ambitiøs innovationsstrategi skal sikre mere vækst og beskæftigelse

27/12/2012 10:58

Uddannelsesministeriet

Regeringen lancerer Danmarks nationale innovationsstrategi og sætter dermed gang i et paradigmeskift for innovationspolitikken. - Innovationsstrategien: Danmark - Løsningernes land

En ny national innovationsstrategi skal sikre, at de betydelige offentlige investeringer i forskning, innovation og uddannelse i højere grad omsættes til nye løsninger på samfundsudfordringer samt vækst og jobskabelse i erhvervslivet.

Regeringen har den 20. december præsenteret Danmarks nationale innovationsstrategi, hvor den sætter ind på tre områder:

Samfundsudfordringer skal drive innovation: Efterspørgsel efter løsninger på konkrete samfundsudfordringer skal prioriteres højere i den offentlige innovationsindsats.

Mere viden skal omsættes til værdi: Fokus på gensidig videnudveksling mellem virksomheder og videninstitutioner og mere effektive innovationsordninger.

Uddannelser skal øge innovationskapaciteten: En kulturændring i uddannelsessystemet med mere fokus på innovation.

Innovationsstrategien indeholder 27 konkrete initiativer og regeringen lægger blandt andet op til at etablere et nyt, større og mere slagkraftigt råd med et budget på omkring 2,2 milliarder kroner, der skal samle de aktiviteter, som i dag håndteres af Det Strategiske Forskningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation og Højteknologifonden.

Det forventes, at op til en tredjedel af rådets midler målrettes nye, stor-skala samfundspartnerskaber, der tager udgangspunkt i globale samfundsudfordringer og indenfor ganske få år skal søge at finde løsninger på helt konkrete udfordringer. I forbindelse med lanceringen har regeringen præsenteret fire, konkrete pilotpartnerskaber, der sættes i værk allerede i 2013.

Formålet med revisionen er at forenkle rådssystemet, reducere antallet af virkemidler og give bedre muligheder for større strategiske satsninger, men i særdeleshed også at gøre det mere enkelt og fleksibelt for små og mellemstore virksomheder (SMVer) at deltage i innovationsprojekterne.

På uddannelsessiden vil regeringen med en række initiativer sikre, at innovation bliver en mere integreret del af uddannelserne, end det er tilfældet i dag.

Uddannelsesminister Morten Østergaard er stolt af at kunne præsentere en ambitiøs strategi, der skal sætte gang i et paradigmeskift for den fremadrettede innovationspolitik.

– Med investeringer på omkring 20 milliarder offentlige kroner i forskning om året ligger vi i toppen internationalt set, men vi er ikke nær så gode til at omsætte vores viden og idéer til nye løsninger, virksomheder og job.

Derfor er der behov for at nytænke vores innovationssatsning. En hjørnesten i regeringens nye innovationsstrategi er storskala samfundspartnerskaber, der skal vende globale udfordringer til danske løsninger, der kan sælges på globale markeder. Vi vil samtidig foretage en revision af det nuværende innovationssystem, så det bliver mere tilgængeligt for små og mellemstore virksomheder, ligesom vi vil påbegynde en kulturændring i uddannelsessystemet, så vi får flere innovative unge ud og tage del i det innovationsløft, Danmark har brug for, siger Morten Østergaard.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen glæder sig over innovationsstrategien, der giver et forenklet og forbedret innovationssystem, som vil hjælpe flere nye produkter og løsninger ud på markedet.

– Innovationsstrategien indgår sammen med blandt andet konkurrenceudspillet og arbejdet med de otte vækstteams som et vigtigt element i regeringens offensive erhvervs- og vækstpolitik. De store offentlige investeringer i forskning og innovation skal i højere grad omsættes til vækst og beskæftigelse i virksomhederne. Samtidig skal vi blive bedre til at få nye innovative produkter og løsninger hurtigere ud på markedet. Derfor omlægger vi Fornyelsesfonden til en markedsmodningsfond, som særligt skal hjælpe små og mellemstore virksomheder med at overvinde de barrierer, de oplever i markedsmodningsfasen, siger Annette Vilhelmsen.

Alle Folketingets partier vil blive indkaldt til politiske forhandlinger om revisionen af rådsstrukturen i begyndelsen af det nye år.

Om innovationsstrategien
Innovationsstrategien er udarbejdet i samarbejde mellem uddannelsesministeren og erhvervs- og vækstministeren.

Visionen i strategien er, at Danmark skal være løsningernes land, hvor innovative løsninger på store samfundsmæssige udfordringer omsættes til vækst og beskæftigelse.

Afsættet for arbejdet med innovationsstrategien er de danske erhvervs- og videnmæssige styrkepositioner, herunder blandt andet arbejdet med FORSK2020 og i regeringens vækstteam samt en international evaluering af det danske innovationssystem.

Derudover bygger arbejdet med strategien på en bred inddragelse af en lang række interessenter. Der er blandt andet modtaget 39 skriftlige indspil, og der har været afholdt mere end 50 møder med interessenter

- Se tema om innovationsstrategien her

Mest Læste

Annonce