Politisk aftale fremmer talentindsatsen på de videregående uddannelser

Politik

20/12/2013 09:30

Danmark skal have en talentkultur, hvor elever og studerende på alle niveauer får de bedste muligheder for at udnytte deres potentiale.

Regeringen er sammen med Venstre og de Konservative blevet enige om at sende lovforslag i høring, der giver universiteterne bedre rammer for at styrke talentindsatsen.

Aftalen omfatter universitetsområdet, men uddannelsesminister Morten Østergaard udbreder forslagene til at gælde for alle de videregående uddannelser.

Forslagene skal være med til at sikre alle studerende udfordringer, der giver dem lyst, evner og motivation til at udvikle deres særlige talenter og ambitioner fuldt ud. Med initiativerne får institutionerne blandt andet mulighed for at lægge ekstra ECTS point på særlige talentforløb for studerende, der ønsker at gøre en ekstra indsats, og samtidig give de studerende en udmærkelse herfor på eksamensbeviset.

Morten Østergaard glæder sig over aftalen.

- Vores uddannelsessystem skal være i stand til at udfordre hver enkelt til at nå sit fulde potentiale, men i praksis har vi haft et uddannelsessystem, der lagde et loft over, hvor klog man måtte blive. Det gør vi nu op med, og med de fire foreslåede initiativer sætter vi talentarbejdet frit for at få en talentkultur, hvor alle uddannelsesinstitutioner får bedre muligheder for både at udfordre og anerkende studerende, der ønsker at dyrke et særligt talent ved eksempelvis at gennemføre intensive forløb udover den almindelige undervisning, siger Morten Østergaard.

Aftalen indebærer også bedre muligheder for brobygningsaktiviteter mellem ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Dygtige elever fra ungdomsuddannelserne skal efter udenlandsk forbillede have mulighed for at tage fag på en videregående uddannelse og få merit for deres indsats ved et eventuelt senere optag på den pågældende eller beslægtede videregående uddannelse, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor.

- Uanset om man er dygtig til fysik, musik, et håndværk eller har potentiale til at blive en fremragende pædagog, så skal man også i gymnasiet og på erhvervsuddannelserne have mulighed for at dyrke sit talent ved eksempelvis at tyvstarte på en videregående uddannelse inden for det felt, hvor man har særlige evner. Vi ved, at man nogle steder allerede tilbyder studerende sådanne muligheder, og nu sørger vi for, at indsatsen kan udbredes, siger Morten Østergaard.

Uddannelsesministeren gennemførte i 2012 en bred dialogproces med institutioner, studerende, aftagere og øvrige interessenter om talentindsatsen på baggrund af oplægget "Plads til talenterne" fra juni 2012, der præsenterede ti konkrete initiativer til en styrket talentindsats. En række af de øvrige initiativer i talentoplægget kan løftes af institutionerne inden for de eksisterende rammer og fremmes blandt andet via regeringens øvrige uddannelsespolitiske tiltag.

En styrket talentindsats er samtidig en del af regeringens innovationsstrategi fra december 2012.

De fire initiativer i lovforslaget indebærer:

Udmærkelse på eksamensbeviset

Uddannelsesinstitutionerne får mulighed for at honorere talentfulde studerende, der er højt motiverede og har ydet en ekstraordinær indsats på deres studium, ved at give dem en udmærkelse på eksamensbeviset. Det kan f.eks. være studerende, der har gennemført et særligt intensivt studieprogram med ekstra ECTS. Institutionerne får mulighed for selv at fastsætte de nærmere kriterier for udmærkelsen med udgangspunkt i institutionens strategi og inden for nogle overordnede nationalt fastsatte rammer.

Anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter på eksamensbeviset

Uddannelsesinstitutionerne får mulighed for at anerkende ekstra-curriculære aktiviteter direkte på eksamensbeviset, da dette kan understøtte dokumentation af dobbeltkompetencer for studerende, der yder en ekstra indsats på deres studium. Det kan f.eks. være innovations- og entreprenørskabsaktiviteter, eller fremmedsprogsaktiviteter for studerende der ikke har sprog som studieområde, og hvor sprog markant styrker relevansen og kvaliteten af uddannelsen.

Ekstra ECTS-point

Særligt dygtige og højt motiverede studerende får mulighed for at påtage sig en ekstraordinær arbejdsbelastning, som udløser ekstra ECTS-points, for eksempel på talentspor som uddannelsesinstitutionerne målretter de talentfulde studerende. De ekstra ECTS skal gennemføres inden for den studietid, der er fastsat for den ordinære uddannelse.

De ekstra ECTS kan enten være i form af gennemførelse af et ekstra fag fra eksisterende uddannelser, eller der kan være tale om særlige tilrettelagte forløb med ekstra studiebelastning. Flere institutioner kan også i fællesskab tilrettelægge og udbyde et talentforløb. Det vil være op til institutionerne at finde de rigtige måder at tilbyde de studerende ekstra ECTS, og institutionerne skal selv prioritere finansieringen af aktiviteterne inden for institutionernes eksisterende bevillingsrammer.

Tidlig studiestart for elever i ungdomsuddannelser 

Dygtige gymnasie- og erhvervsskoleelever skal efter udenlandsk forbillede under uddannelsen have mulighed for at tage fag på de videregående uddannelser, og de skal kunne få merit for deres indsats ved et eventuelt senere optag på den pågældende eller beslægtede videregående uddannelse, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor.

Formidling, rekruttering, udvælgelse, praktisk gennemførelse m.v. af initiativet skal ske i samarbejde mellem de involverede institutioner fra henholdsvis de videregående uddannelser og ungdomsuddannelserne. De videregående uddannelsesinstitutioner vil modtage taxametertilskud, når en studerende, der har gennemført et enkeltfag som led i en tidlig studiestart, efterfølgende optages på en bacheloruddannelse og får faget indmeriteret.

Mest Læste

Annonce