Recepten på mere konkurrence

Politik

02/1/13 2:15

Jesper Brønnum

Det 400 år gamle apoteksvæsen i Danmark er under pres for modernisering, liberalisering eller blot mere konkurrence. Branchen har rigtig mange interessenter, og de mødtes fornylig på et seminar, arrangeret af Dansk Erhverv. Enige blev de ikke, og kun ét er sikkert: Der vil ske ændringer. Af Kristian Kongensgaard

Den modernisering af det danske apotekssystem, som regeringen har sat en arbejdsgruppe i gang med at komme med forslag til, har blandt andet som et væsentligt mål at sikre det offentlige en økonomisk fordel.
Markedsdirektør Henrik Hyltoft, Dansk Erhverv, var da heller ikke sen til at gøre opmærksom på økonomiske gevinster og muligheder for at skabe dynamik og udvikling, da han åbnede seminaret om modernisering af apotekersektoren. Han nævnte fire oplagte steder at undersøge nærmere:

”For det første begrænser kravet om farmaceutejerskab adgangen til markedet med deraf følgende mindre dynamik i forhold til at sikre den bedste service og kvalitet. Patientsikkerheden kan fortsat sikres ved, at den daglige leder af apoteket skal være uddannet farmaceut.”

”Det andet kunne være at udnytte synergieffekterne ved etablering af apoteker i forbindelse med eksisterende butikker, såkaldt shop-i-shop løsninger. En del faste omkostninger er i forvejen betalt, og det vil muliggøre nye centrale beliggenheder.”

”Et tredje område, hvor man måske kunne nedbringe de samfundsøkonomiske udgifter til medicin, er ændringer af det eksisterende tilskudssystem til apotekerne. Det behøver ikke at få negative konsekvenser for borgerne.”

”Endelig kan den nuværende udligningsordning være med til at mindske apotekernes incitament til at effektivisere driften og øge omsætningen.”

Konkurrencen har det ikke så godt
Administrerende direktør Agnete Gersing, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, sammenlignede apotekernes nuværende monopol med mejeriernes koncession på salg af mælk indtil 1971. Hun var temmelig klar i sin dom:

”Konkurrencen i apotekersektoren har det ikke så godt. Der er rum for forbedringer. Men hvad er det, der går galt? Dynamikken er væk. Der er 240 lokale monopoler med en sikker indtjening. Der kommer ingen nye aktører, der kunne komme med nye løsninger. Konkurrencerådet anbefaler, at monopolet afløses af en autorisation, at det bliver tilladt at eje flere apoteker end i dag, og mulighed for at etablere rene internetapoteker samt udbud for at sikre udkantsområder.”

Forbrugerne vil have net-apoteker
Sundhedspolitisk konsulent Sine Jensen, Forbrugerrådet, efterlyste også velfungerende e-handelsløsninger:

”Vi har spurgt forbrugerne, og 46 procent af dem er klar til at handle på nettet. Men 85 procent kender ikke engang de begrænsede muligheder, de allerede har i dag.”

Mere e-handel kunne måske også afhjælpe forbrugernes mere eller mindre udtalte behov for mere diskretion, når de kommer på et apotek.
Sine Jensen påpegede behovet for at kunne købe medicin på sygehuset i stedet for, at patienten efter endt behandling og en ny recept skal ud og finde et apotek. Kritikken af denne manglende mulighed for forbrugerne blev også rejst fra flere andre sider på seminaret.

Faglighed skal være drivkraften
Sundheds- og forebyggelsesminister Astrid Krag ville lade sin arbejdsgruppe arbejde i fred, så hun hverken kunne eller ville love noget som helst. Men ministeren ville gerne redegøre for de fire områder - faglighed, økonomi, tilgængelighed og sammenhæng - der er fokus på:

”Fagligheden og ikke bundlinjen skal være drivkraften i apotekernes arbejde. I de økonomiske aspekter ved modernisering indgår også muligheden for salg fra sygehusenes apoteker. I tilgængelighed er ventetiden før den enkelte ekspedition ikke det største problem i dagens Danmark. Men der må ikke være for langt mellem apotekerne. Ellers kan vi risikere, at nogle vælger relevant behandling fra. Udleveringsbokse og åbningstider, der er tilpasset forbrugernes behov kan fremme tilgængeligheden. Endelig er der sammenhængen med det øvrige sundhedsvæsen. For eksempel ved at udnytte apotekernes viden i forhold til patienter, der får mange forskellige slags medicin samtidig.”

Meget tilfredse kunder i Sverige
Fra Sveriges Apoteksförening kom Henrik Ehrenberg for at fortælle om svenske erfaringer og anbefalinger.
Her blev apoteksvæsenet moderniseret i 2009. Det er foreløbig resulteret i 37 procent flere apoteker, og markedet er domineret af otte store kæder.

”Apotekerne har den højeste kundetilfredshed i detailhandlen, og markedet er blevet udviklet med blandt andet mere rådgivning, også på telefon og web. Der er således kommet flere fagfolk på apotekerne, men derudfra kan man ikke uden videre konkludere, at fagligheden så også er steget.”

Ifølge Henrik Ehrenberg er lønsomheden i branchen, siden moderniseringen blev gennemført, blevet dårligere. Der er desuden problemer med at få distribueret en del af medicinen hurtigt nok.

Norske myndigheder presser avancerne
Oddbjørn Tysnes, Apotekforeningen i Norge, kunne fortælle, at før den nye apoteklov blev gennemført i 2001, var branchen præget af store overskud og store subsidier:

”Nu er det markedet, der bestemmer. Med visse undtagelser er ejerskabet givet frit, og der er kommet en del flere apoteker. Det norske apoteksvæsen er i dag domineret af tre store kæder. Men det er kun personer med en farma-uddannelse, der kan få selve koncessionen til at drive apotek.”

Ifølge Oddbjørn Tysnes er den faglige kvalitet blevet jævnet mere ud: Ildsjælene er væk, og det samme er dem, der kun havde lidt at byde på. Om de økonomiske vilkår sagde han:

”Myndighederne presser priserne og avancerne, og det tvinger apotekerne til at sælge flere almindelige varer. Det er med til at hæmme yderligere tilgængelighed, for eksempel udviklingen af e-handel.”

Sikkert og billigt system men det kan blive bedre
Niels Kristensen, formand for Danmarks Apotekerforening, havde forventeligt nok et noget andet syn på en modernisering end en del af de øvrige indlægsholdere:

”Der ér konkurrence i branchen, og vi har et sikkert og billigt system, hvor priser og avancer er de laveste i Europa. Men naturligvis kan det blive bedre. Et af de største problemer er forkert brug af medicin, og derfor skal vi have bedre hånd om medicinhåndtering. Men der er ikke behov for flere hundrede nye apoteker. Det vil blot smøre fagligheden tyndere ud. Der er derimod behov for en mindre restriktiv politik med hensyn til at tillade yderligere etablering, så der eksempelvis kan komme flere apoteker på centrale placeringer, hvor folk færdes.”

Apotekernes formand lagde stor vægt på, at ejerskabet er tæt knyttet til branchen og de krævede kompetencer:

”Apotekervirksomhed skal ikke være en del af detailhandlen, hvor medicin er en slagvare.”

Vi accepterer alle krav
Det var dog heller ikke det, der stod på dagsordenen hos Terje List, administrerende direktør i Matas, da han skulle give sin erhvervsvinkel på en modernisering:

”Reglerne for personalet skal som minimum være de samme som i dag, og vi har ingen problemer med at skulle opfylde alle lovkrav om apoteksvirksomhed. Men alle, der opfylder kravene, skal have lov til at nedsætte sig som apoteker. Jeg har vanskeligt ved at få øje på spøgelset om, at en modernisering skulle kunne resultere i manglende tilgængelighed.”

Risikerer nyt monopol
Ida Sofie Jensen, administrerende direktør for Lif - Lægemiddelindustriforeningen, havde svært ved at se fordelene ved at forsøge at øge konkurrencen i branchen:

”Man bygger jo heller ikke en Storebæltsbro ved siden af den nuværende for at opnå mere konkurrence. Lægemidler er et meget stabilt marked, og vi risikerer at gå fra én type monopol til en anden. Norge er nok det grelleste eksempel med tre dominerende kæder, som kører deres egne mærkevarer. Grossistleddet får en større margen, når man kobler det med detailleddet.”

Hun gik også ind for at åbne apoteker på sygehusene:
”Men det er en misforståelse, at sygehusene skal drive dem.”

Bekymret for større logistikomkostninger
Administrerende direktør Henrik Kaastrup, lægemiddelgrossisten NOMECO, støttede grundlæggende det nuværende apotekssystem:

”Det må gerne moderniseres, men jeg mener dog, at ejerskabet nødvendigvis skal være knyttet til farmaceutiske kompetencer. Derimod kan jeg være bekymret for forsyningskæden, hvis der kommer flere apoteker, for de vil uundgåeligt blive mindre. Dermed vil apotekernes logistikomkostninger blive øget.”

Han forudså en hel masse flere ”småspillere” i branchen og en risiko for, at det bliver sværere at holde forfalskninger ude af markedet.
 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce