Brev fra KL vedr håndtering af tunge børnesager

Politik

20/05/2012 13:06

Line Oxholm Thomsen

Til Borgmesteren Kære borgmester Kommunernes håndtering af de tunge børnesager står igen for skud. Den negative omtale kommer midt i evalueringen af kommunalreformen og skaber naturligt nok tvivl om, hvorvidt ansvaret for børneområdet overhovedet bør ligge i kommunerne. Social- og integrationsministeren har tydeligt meldt ud, at det er kommunerne, der har ansvaret og skal sørge for, at tingene fungerer til gavn for børnene.

Læs de 12 opmærksomhedspunkter

Social- og integrationsministerens udtalelse kommer i kølvandet på offent-liggørelsen af Ankestyrelsens kulegravning fra den 20. april 2012 af de seneste års 10 værste sager om overgreb mod børn.

Kulegravningen har gjort det tydeligt, at det er vigtigt, at pædagoger, lærere og alle omkring børnene underretter, og ikke mindst at kommunerne tager underretningerne alvorligt.

Ifølge en undersøgelse, som KL foretog i december 2011 om den faglige kvali-tet, har godt 90 % af landets kommuner udarbejdet retningslinjer for håndte-ring af bekymringer for børn og unge. Og lidt under 90 % har retningslinjer for, hvordan underretningerne skal håndteres i forvaltningen.

Der er behov for, at vi i kommunerne viser, at vi kan løfte opgaven, og at der er orden i de mange børnesager.

KL opfordrer derfor til, at man i kommunen efterser sine retningslinjer og anvendelse af disse med henblik på at sikre kvaliteten i alle dele af processen i forbindelse med håndtering af underretninger.

Systematik og overblik i sagerne er en forudsætning for den gode sagsbehand-ling og for varetagelsen af barnets tarv. KL vil derfor også opfordre til, at man seriøst overvejer at anvende DUBU eller et lignende IT-system, der kan under-støtte sagsbehandlingen og skabe overblik over de mange børnesager.

KL har med inspiration fra en række kommuner udarbejdet en række opmærksomhedspunkter om, hvad der bør være fokus på for at sikre den bedst mulige håndtering af de indkomne underretninger.

Opmærksomhedspunkterne omfatter hele processen fra frontpersonalets bekymring for et barns trivsel og udvikling til kommunens vurdering af, om der er behov for at iværksætte en børnefaglig undersøgelse. Opmærksom-hedspunkterne er tænkt til inspiration og input til den lokale dialog om kommunens håndtering af underretninger.

Som opfølgning på kulegravningen overvejer social- og integrationsministeren en række initiativer, der vil kunne hjælpe kommunerne i løsningen af opgaven med håndtering af underretninger. Ministeren foreslår allerede nu, at den enkelte kommune opretter en central enhed, der skal håndtere alle underretninger.

Ankestyrelsens kulegravning skal nu indgå i det arbejde, som et ekspertud-valg er i gang med. Udvalget ventes at komme med en række anbefalinger i slutningen af maj 2012, hvorefter ministeren vil indkalde til politiske forhandlinger.

Jeg vil opfordre til, at alle kommuner tager ejerskab og medvirker konstruk-tivt til at synliggøre, at kommunerne tager ansvaret på sig og vil løfte opgaven.

Med venlig hilsen

Erik Fabrin

Mest Læste

Annonce