Interne skoler skal selvfølgelig evalueres og effektmåles

Velfærd

25/8/16 8:51

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

For få dage siden kom SFI med en rapport, der giver et indblik i, hvordan en række velrenommerede såkaldte ”interne skoler” på opholdssteder og døgninstitutioner arbejder med at give landets allermest sårbare børn og unge den bedst mulige skolegang.

SFI’s rapport ”Anbragte børns skolegang på intern skole” er tænkt som et inspirationskatalog for de øvrige interne skoler i Danmark. Vi i LOS, der organiserer de private, sociale tilbud, er glade for rapporten. Vi lover at lære af eksemplerne og sørge for at vores skoler fortsætter det gode arbejde.

LOS er udgiver på DenOffentlige

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud - deler viden og erfaringer på DenOffentlige.

Læs mere fra LOS lige her.

 

 

I forlængelse af rapporten vil vi samtidig gerne komme med tre konkrete ønsker til forskere, myndigheder og det almene skoleområde.

Vores første ønske knytter sig til, at SFI-forskerne skriver, at de hverken har evalueret eller effektmålt de besøgte skoler. Fint nok. Men vi vil godt både evalueres og effektmåles – på linje med vores ”kolleger” i folkeskolen! Selvfølgelig med behørig respekt for vores elevgrundlag, og selvfølgelig på en fagligt, redelig måde.

Samtidig vil vi gerne slå et slag for, at forskerne ikke bare ser på de sociale døgntilbuds egne skoler. Der findes masser af private dagbehandlingstilbud, der gør et kæmpe arbejde med at undervise og behandle de børn og unge, der ikke kan rummes i folkeskolen, men som bor hjemme hos forældrene. I daglig tale kalder LOS dem alle for ”private specialskoler”.

PPR og distriktsskoler vil kunne bruge dokumentationen

Dokumentationen skal kunne rumme, hvordan disse skoler – som også nævnt i rapporten - finder nye, kreative veje til at vække elevernes skolelyst, fx ved at tilbyde praktiske læringsmiljøer som værksteder og dyrepark, ved at opdyrke en faglighedskultur gennem særlige afgangsklasser, ved sanseintegration og/eller ved at give eleverne faglige succesoplevelser i stedet for nederlag.

Jeg er sikker på, at forskerne vil komme frem til, at de fleste af vores elever i kraft af vores læreres og pædagogers kompetencer, i kraft af det familiearbejde, som mange af skolerne tilbyder, og i kraft af de nye samarbejder med de lokale folkeskoler, der skyder op rundt omkring, når så langt, som de realistisk set kan nå. Oven i købet i en dagligdag, hvor skolerne – det siger SFI også - udfordres af, at deres elevgrundlag efter blandt andet folkeskolereformen skal rumme færre og mere belastede elever end tidligere.

En sådan dokumentation vil formentlig få flere PPR’er og distriktsskoleledere til at se det gavnlige i at kunne visitere de elever, som folkeskolen har svært ved at inkludere, til en af de private skoler i lokalområdet, der retter sig mod børn og unge med et behandlingsbehov, hvad enten de er anbragt uden for hjemmet eller ej.

I dag stritter elevplaner og handleplaner tit i hver sin retning

Vores næste ønske er rettet mod de planer, som den enkelte elev får med sig fra henholdsvis skole- og socialforvaltningen. Vi ser gerne én plan fra kommunen, der samtænker det sociale og det undervisningsmæssige.

SFI-rapporten peger på, at de gode, interne skoler stræber efter at skabe den bedst mulige balance mellem den traditionelle skolefaglighed og den omsorg og socialpædagogiske støtte, som eleverne har brug for for at blive motiverede for læring. Netop derfor er det langt fra hensigtsmæssigt, at elever, der visiteres til os fra en kommune, har to forskellige ”planer” med sig fra kommunen, der ofte stritter i to forskellige retninger. Elevplaner for det skolemæssige og handleplaner for det socialpædagogiske.

For elevens skyld bør kommunen koordinere sine egne ønsker til vores arbejde.

Øget kendskab til hinandens hverdage

Vores tredje ønske knytter sig til de folkeskoler, der geografisk ligger tæt på de interne skoler. De – og vi – skal blive bedre til at åbne os op over for hinanden.

Som SFI-rapporten viser, kan den enkelte, interne skole have svært ved at leve op til kravet om at tilbyde den fulde fagrække og kravet om, at den enkelte elev skal kunne gå op i alle fag til folkeskolens afgangsprøver. Nogle interne skoler/private specialskoler og folkeskoler har allerede fundet sammen i et frugtbart samarbejde, hvor den interne skoles elever kan følge enkelte fag – fx fysik – på den lokale folkeskole, og hvor den interne skole kan få god sparring af sine folkeskolekolleger. Men denne praksis skal bredes langt mere ud – til gavn for eleverne.

Nogle elever skal have mere støtte til at blive sluset fra den interne skole tilbage til folkeskolen. Nogle folkeskoleelever skal have mulighed for at følge undervisningen på en intern skole i en periode. Nogle folkeskolelærere vil kunne have gavn af sparring til deres sårbare elever, så disse kan fastholdes i normalmiljøet. Det hele kræver et øget kendskab til hinandens hverdage.

Glad for Skolelederforeningens melding

Derfor hilser jeg det også velkomment, at Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal ved offentliggørelsen af SFI’s rapport ytrede et ønske om en større åbenhed mellem folkeskolen og de interne skoler, og at han – som formand for regeringens inklusionsudvalg – tænker, at de interne skoler skal indregnes som en ressource i det samlede skolebillede. Den åbning vil vi i LOS gerne arbejde positivt videre med.

 

 

 

Annonce