Advokatundersøgelse om DSBFirst færdiggjort

Infrastruktur

02/04/2012 13:18

Administrator

DSB’s bestyrelse iværksatte straks efter afskedigelsen af administrerende direktør Søren Eriksen den 17. marts 2011 en uvildig advokatundersøgelse for at komme til bunds i sagen om DSBFirst.

Advokatfirmaet Bruun & Hjejle har den 29. marts 2012 afgivet en redegørelse om advokatundersøgelsen. Advokatundersøgelsen bygger på en omfattende gennemgang af bestyrelsesmateriale fra DSB SOV, DSBFirst, interne DSB-dokumenter og møder med bestyrelsesmedlemmer samt andre centrale personer i forhold til DSBFirst. Redegørelsen kan læses på DSB’s hjemmeside.

I redegørelsen anbefaler advokaterne følgende:

• At DSB ikke tager yderligere ansættelsesretlige eller erstatningsretlige skridt over for tidligere administrerende direktør Søren Eriksen ud over den allerede gennemførte afskedigelse.
• At bestyrelsen overvejer tiltag, der er egnede til at sikre et øget fokus i DSB’s organisation på efterlevelse af gældende regnskabsregler, herunder transaktioner mellem koncernforbundne virksomheder.

Bruun & Hjejles redegørelse konkluderer følgende om direktionens rapportering til bestyrelsen:

• DSB’s bestyrelse blev ikke før april 2011 orienteret om en betydelig og vedvarende mellemregning mellem DSB og DSBFirst. Direktionen burde tidligere have oplyst bestyrelsen om mellemregningen og udviklingen heri.
• Direktionen burde tillige have oplyst bestyrelsen om risikoen for, at rentesatsen for mellemregningen kunne være i strid med gældende regler.
• Bestyrelsen i DSB havde fået et mere retvisende billede af den økonomiske situation i DSBFirst, hvis DSB’s direktion ikke blot havde informeret om, at udviklingen i DSBFirsts økonomi i det væsentlige fulgte budgettet, men også havde suppleret med oplysninger om de betydelige afvigelser på væsentlige underliggende poster.

Redegørelsen kritiserer også på andre punkter direktionens dispositioner i forhold til DSBFirst.

Redegørelsen klarlægger, at Søren Eriksens adfærd – trods den ovennævnte kritik – ikke har en sådan alvorlig karakter, at DSB kan undlade at udbetale hans fratrædelsesgodtgørelse på 3,9 mio. kr.

Advokatundersøgelsen har efter aftale med Transportministeriet været forelagt Kammeradvokaten, der var enig i, at der var saglig grund til at afskedige Søren Eriksen, men at der ikke er grundlag for at fratage Søren Eriksen hans fratrædelsesgodtgørelse.

Bestyrelsen må på grundlag af redegørelsens resultater konkludere, at – til trods for, at bestyrelsen løbende har haft særlig fokus på samhandelsforhold og transfer pricing mellem DSB og DSBFirst – har den tidligere direktion ikke levet op til sin informationspligt og sædvanlige principper for god governance.

Dette bekræfter, at det var korrekt at opsige samarbejdet med den tidligere administrerende direktør for DSB, Søren Eriksen, og at det var velbegrundet, at bestyrelsen i efteråret 2010 tog initiativ til at styrke DSB’s økonomifunktion ved at ansætte en ny økonomidirektør og senere en ny regnskabschef for DSB.

Bestyrelsen har i samarbejde med DSB’s daglige ledelse taget initiativer, som vil styrke selskabets økonomistyring, interne kontroller og økonomirapportering. I den forbindelse nedsætter bestyrelsen et revisionsudvalg med særlig fokus på dette område.
/DSB/

Mest Læste

Annonce