Fingerplan skal udvikles: Hovedstadskommuner får nye muligheder

Infrastruktur

04/04/2017 07:05

Nick Allentoft

59 konkrete forslag til modernisering af hovedstadsområdets fingerplan er sendt i høring. Se de 59 forslag her.
Det er første del af revisionen af Fingerplanen, der skal give hovedstadskommunerne nye udviklingsmuligheder.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Hovedstadsområdet har udviklet sig hastigt i de sidste 20 år, og der er behov for, at vi nu giver de 34 kommuner bedre rammer til at udvikle den fysiske planlægning, så hovedstadsområdet er attraktivt og kan udvikle sig balanceret i forhold til beboelse, transport, grønne områder og erhvervsliv. Derfor gennemfører vi i tæt dialog med de 34 kommuner i hovedstadsområdet en modernisering af den såkaldte Fingerplan.”

Med forslaget imødekommer erhvervsminister Brian Mikkelsen 59 af ud af i alt 152 forslag, som de 34 hovedstadskommuner har indsendt til ændring af den såkaldte fingerplan, der bestemmer den fysiske planlægning i hovedstadsområdet. Kommunerne får fx mulighed for at udlægge nye arealer til boliger og erhverv, gøre sommerhusområder til byområder, benytte mindre afgrænsede dele af de grønne kiler og de såkaldte transportkorridorer, til andre formål, samtidig med at der opretholdes natur- og miljøområder.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen igangsætter samtidig en større revision af planlægningen i hovedstaden, der bl.a. skal håndtere, at området frem mod 2030 ventes at vokse med 200.000 indbyggere.

I 2030 er hovedstadsområdet vokset med lige så mange indbyggere som der bor i Odense kommune i dag. Det er vigtigt for mig, at hovedstadskommunernes planlægning tager højde for det, og ikke indskrænkes af utidssvarende rammer eller manglende fleksibilitet. Vi skal udvikle hovedstadsområdets store erhvervspotentiale, som motor for vækst og udvikling ikke bare i København, men også for resten af landet, samtidig med, at her fortsat skal være attraktivt at bo” siger Brian Mikkelsen.

I denne revisionens spor 2 vil der blive gennemført et servicetjek af nogle af de mere grundlæggende principper i Fingerplanen, herunder detailhandelsplanlægningen i hovedstaden, i lyset af bl.a. erhvervsudviklingen og den store befolkningstilvækst i de kommende år.

 

Oversigt over forslag der imødekommes i forbindelse med finger-planrevisionens spor 1   I nedenstående oversigt oplistes de 59 forslag fra kommuner i hovedstadsområdet, der i rammerne af fingerplanrevisionens spor 1 imødekommes.   Nogle af forslagene imødekommes fuldt ud, mens andre forslag imødekommes på forskellige betingelser – det kan fx være betingelser vedrørende anvendelsen af et givent areal, eller forslag som forudsætter tilladelser eller ny lovgivning. Ved disse forslag er der på nedenstående liste anført betinget.   Oversigt Albertslund 1) Muliggøre boligudlæg på areal i Albertslund (”Radiostation”) (betinget)   Allerød 2) Muliggøre forbliven af virksomheden Norrecco A/S på areal i Vassingerød (betinget) 3) Muliggøre boligudlæg på Bjergvej syd for Lillerød (betinget) 4) Muliggøre boligudlæg ved Enghaven nordvest for Lillerød (betinget)   Brøndby 5) Område omkring Brøndby Stadion (”Sportsbyen”) gives særlige byggemuligheder til idrætsrelaterede funktioner og erhverv (betinget) 6) Fastholde arealreservation til S-togstation ved Priorparken og Vibeholm i Brøndby (betinget) 7) Fastholde byggemulighed for klubhus i grøn kile i Brøndby 8) Muliggøre parkering i grøn kile ifm. større arrangementer i Sportsbyen i Brøndby (betinget)   Egedal 9) To ejendomme ved Risbyvej 28 ved Smørum tages ud af grøn kile (betinget) 10) Mindre rammebelagt boligområde ved Skebjergvej ved Smørum tages ud af grøn kile (betinget) 11) Mindre landzoneareal ved Tværvej ved Ledøje tages ud af grøn kile (betinget)   Fredensborg 12) Muliggøre mindre byafrunding af Karlebo landsby udenfor landsbyafgrænsningen (betinget) 13) Muliggøre mindre byafrunding ved Fredensborg by ved inddragelse af en landbrugsejendom, hvor der kan etableres boliger (betinget) 14) Muliggøre mindre boligudlæg syd for Karlebo Landsby (betinget)   Frederikssund 15) Afgrænsning af erhvervsområde Nord i Vinge 16) Vinge Station optages på listen over S-togsstationer i Fingerplanen 17) Muliggøre etablering af hotel- og konferencecenter på Kalvøen ved Frederikssund (betinget og med forbehold vedr. igangværende modernisering af naturbeskyttelseslov)  2/3   Furesø 18) Lempelse af sommerhusregler så kommuner kan give individuelle tilladelser til helårsbeboelse (betinget og med forbehold vedr. igangværende modernisering af planlov)   Gribskov 19) Opdatering af arealreservationer til overordnet cykelstinet 20) Arealudlæg til byudvikling i Gilleleje og udlæg af areal til perspektivområde (betinget) 21) Arealudlæg til byudvikling i den nordlige del af Helsinge (betinget) 22) Ændring af arealreservation til vejføring af Helsinge-Gillelejevejen (betinget) 23) Mulighed for overførsel af tre sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone – et område øst og to vest for Gilleleje (betinget)    Halsnæs 24) Udvidelse af Industriområde Nord i Frederiksværk (betinget) 25) Indretning af boliger i den tidligere Kregme skole (betinget) 26) Mulighed for overførsel af to sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone – Hanehoved og Asserbo Syd (betinget) 27) Fremme bymæssige vækst- og udviklings-potentialer i Hundested (Trekanten) Mellemrummet ved Hundested Havn og ved Lynæs Havn (betinget og med forbehold vedr. igangværende modernisering af naturbeskyttelseslov) 28) Muliggøre udvidelse (med økologisk bydel) af landsbyen Torup (betinget)   Helsingør 29) Ophævelse af transportkorridorreservation vest for Helsingør (betinget)   Hillerød 30) Muliggøre byudvikling (erhvervsområde) på areal mellem Favrholm, Solrødgaard og Lyngevej (betinget) 31) Muliggøre byudvikling (erhvervsområde) på to arealer i Favrholm i tilknytning til virksomheden Novo A/S (betinget) 32) Muliggøre udvidelse af virksomheden J. Jensen A/S på Højlundevej ved Uvelse (betinget) 33) Mulighed for overførsel af et sommerhusområde i Nødebo til byzone (betinget)   Hvidovre 34) Mindre ændring af afgrænsningen af grøn kile i den vestlige del af Avedøre Landsby, så to enfamilieshuse og tre gårde tages ud   Høje-Taastrup 35) Justering af transportkorridoren ved Hedehusene Øst    Ishøj 36) Indeklemt areal (ml. jernbane og erhvervsområde) udtages af grøn kile og udlægges til byområde (betinget) 37) Indeklemt areal (ml. motorvej og erhvervsområde) udtages af grøn kile og udlægges til byområde (betinget) 38) Justere transportkorridor nord for Ishøj Landsby 39) Ændret afgrænsning af grøn kile i Ishøj Landsby 40) Ensretning af plangrundlag for Ishøj Landsby (overførsel af rammelagte landzonearealer indenfor den eksisterende landsbyafgræsning til byzone mv.) (betinget)   København 41) Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav i Nordhavnen udtages af Fingerplanen 42) Opfyld og overførsel af tidligere havnebassin på Nordhavnen til byzone    Lyngby-Taarbæk 43) Ændring af § 13 i Fingerplan 2013, så den fremover kun omfatter Scion-DTU / Forskerparken i Rudersdal Kommune   Rudersdal 44) Justering af afgrænsninger ved matrikelskel ved Henriksholms Allé og Carl von Rosensvej 45) Mindre ændring af afgrænsning af grøn kile ved Lollikhus, Birkerød Kongevej 46) Minde ændring af afgræsning af grøn kile ved Sjælsøhallen, Ravnsnæsvej i Birkerød 47) Mindre ændring af grøn kile ved Gefion Institutionen, Karpevænget i Birkerød 48) Muliggøre udvidelse af virksomheden Brüel & Kjær A/S i Nærum Erhvervsby (betinget)   Rødovre 49) Muliggøre flytning af kolonihaveområder med henblik på byudvikling (betinget)   Vallensbæk 50) Muliggøre udvidelse af idrætscenter (ny svømmehal og ny idrætshal) ved mindre ændringer af afgrænsninger af hhv. grøn kile og transportkorridor (betinget)   Greve 51) Tilpasning af afgrænsningen af den indre kile i Ll. Vejleådal   Køge 52) Udlæg af areal til boliger syd for Ll. Skensved, vest   Lejre 53) Mulighed for overførsel af sommerhusområde i kystnærhedszonen ved Bramsnæs til byzone (betinget)   Roskilde 54) Ændret afgræsning af byfinger ved Frederiksborgvej 55) Reservation til principiel linjeføring af vej øst om Trekroner føres uden om bebyggelse (betinget)   Solrød 56) Mulighed for at planlægge for Jersie Privatskole (betinget) 57) Mulighed for etablering af erhvervsareal til transport- og logistikerhverv på to indeklemte arealer mellem motorvej og jernbane (betinget) 58) Omdannelse af gård i Solrød Landsby til boliger (betinget)   Stevns 59) Muliggøre overførsel af sommerhusområde i kystnærhedszonen ved Strøby Egede til byzone (betinget)   Foruden ovenstående vil der i rammerne af fingerplanrevisionens spor 1 og i medfør af den gældende Fingerplans § 16, stk. 3 udlægges et større nyt kileareal i den ydre Frederikssundfinger omkring Vinge. Endvidere ophæves en reservation til et overhalingsspor på S-banen mellem Ny Ellebjerg og Hundige. Endelig ophæves en række reservationer til infrastruktur- eller energiforsyningsanlæg.  

Mest Læste

Annonce