Frikommuneforsøg: Sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder

Infrastruktur

10/10/16 4:55

Nick Allentoft

Frikommunenetværk vil styrke samarbejdet på tværs af sektorer, så bl.a. patienterne får bedre behandlingsforløb. Esbjerg, København, Aarhus, Odense og Randers Kommuner er gået sammen. Læs projektbeskrivelsen her.
Frikommunenetværket ønsker at udføre forsøg inden for temaet ’Mere sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder’. Det primære fokus i nærværende frikommunenetværk er sundheds- og omsorgsområdet herunder det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med aktørerne heri – sygehusene og de praktiserende læger. 

Frikommuneforsøg

Vi samler historier om og fra frikommunerne her

Kommunikation og samarbejde mellem kommune, almen praksis og sygehus er helt central, hvis ønsket om bedre og mere sammenhængende borgerforløb skal lykkes. Aktuelt er forskellige it-systemer og diverse lovgivninger en stor barriere for optimal kommunikation og samarbejde mellem parterne.

De væsentligste udfordringer i det nære sundhedsvæsen kan opsummeres til følgende:  
  • Manglende sammenhæng i borger- og patientforløb på tværs af sektorgrænser (større fokus på forløb og ikke enkeltindsatser)
  • Accelererede patientforløb, idet patienter i stigende omfang sendes tidligere hjem eller behandles ambulant
  • Manglende kommunikation, herunder lovgivningsmæssige barrierer i forhold til datadeling mellem aktørerne i det nære sundhedsvæsen
  Frikommunenetværket ønsker et styrket samarbejde med almen praksis og sygehusene for at sikre sammenhængende forløb for borgere på tværs af sektorer. Samarbejdet skal bygge på klart definerede opgaver og roller for de involverede aktører i forhold til blandt andet genoptræningsområdet, kommunikation (datadeling), plejehjemstilsyn, tilkøbsydelser og en tværsektoriel akutfunktion.   Ovenstående er eksempler på mulige forsøg, som det samlede frikommunenetværk har tilsluttet sig. Det er dog ikke alle kommuner, der kommer til at deltage i alle forsøg, fx deltager Odense Kommune ikke i forsøget omkring Plejehjemstilsyn.  

Annonce