Ny undersøgelse: Over 800.000 pejse og brændeovne i Danmark

Bæredygtighed

29/11/16 8:42

Nick Allentoft

Varmeforbruget fra brænde svarer til knap 390.000 husholdninger ifølge ny undersøgelse, der vurderer, at der er ca. 842.000 brændeovne, pejse og masseovne og omkring 46.200 brændekedler i boliger og fritidshuse i Danmark.
En ny undersøgelse fra Energistyrelsen og Miljøstyrelsen, viser at det samlede forbrug af brænde var 22.900 TJ i 2015. Det svarer til varmeforbruget i knap 390.000 husholdninger. Undersøgelsen bygger på en ny og mere omfattende metode end tidligere.

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen har fået opgjort forbruget af brænde og antallet af fyringsenheder til brænde i Danmark i 2015. Brændeforbruget er opgjort til 22.900 TJ svarende til varmeforbruget i knap 390.000 husholdninger, og undersøgelsen vurderer, at der er ca. 842.000 brændeovne, pejse og masseovne og omkring 46.200 brændekedler i boliger og fritidshuse i Danmark.

Det samlede forbrug af brænde i Danmark er 4 pct. højere i 2015 end i opgørelsen fra 2013, men forbruget er sammenligneligt med undersøgelsen fra 2011, hvor antallet af brændeovne m.v. var lavere, men hvor det gennemsnitslige brændeforbrug var højere. Svingningerne i antallet af brændeovne formodes i højere grad at skyldes opgørelsesmetode end en egentlig ændring.   Brændeovne er yngre end tidligere skønnet EA Energianalyse vurderer, at der er ca. 842.000 brændeovne, pejse og masseovne i boliger og fritidshuse i Danmark. Omkring 88 pct. eller 740.000 af disse er brændeovne og pejseindsatser, mens resten udgøres af åbne pejse og masseovne. Det skønnes, at der findes ca. 46.200 brændekedler i boliger og fritidshuse. Dette tal anses for at være mere retvisende end tidligere undersøgelser, om end tallet fortsat er behæftet med en vis usikkerhed.   Undersøgelsen viser, at bestanden af anlæg gennemsnitligt er yngre end i 2013-undersøgelsen, idet ovne fra før 2005 udgør en mindre andel end i undersøgelsen fra 2013. Ændringen kan skyldes skiftet i undersøgelsens metode, men det kan også skyldes et øget fokus på behovet for skrotning af de gamle ovne, herunder Miljøstyrelsens skrotningsordning for brændeovne.   Fakta om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen har været at kunne beregne energiforbruget og partikeludledningen fra brændefyring i Danmark. Undersøgelsen er gennemført af Ea Energianalyse i samarbejde med Danmarks Statistik.

I undersøgelsen er 40.000 husstande udvalgt tilfældigt til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse, hvor de via digital post er blevet spurgt om deres brændeforbrug mv. I alt har 13.229 husstande svaret, og 4.506 har oplyst, at de har en eller flere brændeovne/pejseindsatse, masseovne eller åbne pejse i boligen. Svarene er vægtet og opregnet til at dække hele landet. Det er et langt større antal svar sammenlignet med tidligere undersøgelser, der byggede på telefoninterviews med tilfældigt udvalgte respondenter. Resultaterne fra stikprøven regnes derfor for mere retvisende end tidligere.

Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.   Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.   Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.   Der er ca. 400 beskæftiget i Energistyrelsen.

Annonce