Foto: Per Johansen

Tiltalte får dom 6 uger hurtigere end i 2010

Ledelse

26/11/2013 13:11

Freja Eriksen

Der går nu i gennemsnit knap fire måneder, fra anklagemyndigheden rejser tiltale i en straffesag, til den tiltalte får sin dom af dommeren og de to domsmænd i byretten. Det er næsten 6 uger hurtigere end i 2010, da sagsbehandlingstiden var længst.

Det viser de nyeste tal fra Domstolsstyrelsen, der fører statistik over retternes sagsbehandling. Tallene dækker 1.-3. kvartal 2013.

”Tallene for de tre første kvartaler bekræfter den positive udvikling, vi har set de sidste 2-3 år, og de understreger, at den fokuserede indsats har givet resultater. På nogle områder er vi ved at nå dertil, at vi har realiseret vores mål om korte sagsbehandlingstider. På andre områder skal vi stadig finde veje og indsatser til en tilfredsstillende sagsbehandlingstid”, siger Charlotte Münter, direktør i Domstolsstyrelsen, i en kommentar til de nyeste tal.

Fra fem til tre måneder i tilståelsessager

En straffesag behandles som domsmandssag, når den tiltalte nægter sig skyldig, og anklageren kræver fængselsstraf under fire år eller frakendelse af rettigheder. Disse sager tager som nævnt i snit knap fire måneder. Har den tiltalte tilstået, falder dommen i gennemsnit på under tre måneder, to måneder hurtigere end i 2010, en forbedring på over 40 %.

For borgere, der bliver idømt en bøde, går processen også hurtigere end tidligere. En forenkling på området, indført i efteråret 2011, har således mere end halveret den tid, det tager at behandle en bødesag ved byretten.

I retssager, hvor anklagemyndigheden kræver fire års fængsel eller derover, får den tiltalte i gennemsnit sin dom i løbet af knap fem måneder. Her behandler retten sagen som en nævningesag, hvor retten består af tre juridiske dommere og seks nævninger. Antallet af nævningesager ved byretterne er på landsplan omkring 100-150 årligt og udgør dermed kun en lille del af det samlede antal straffesager.

Færre privatpersoner og virksomheder anlægger sag

Statistikken for de sidste fem år viser, at stadig færre privatpersoner og virksomheder anlægger civile sager ved byretten. Det er især antallet af almindelige civile sager og småsager om beløb under 50.000 kr., der er faldet, mens antallet af familiesager og boligretssager ligger ret stabilt.

”Sagsbehandlingstiden for civile sager har igennem flere år været domstolenes akilleshæl, men også her går det den rigtige vej: Sagsbehandlingstiderne falder, og 85 % af de civile sager er i dag afgjort inden et år – resten tager længere tid. De civile sager har været et af de helt store fokusområder ved Danmarks Domstole i 2013, og vi forventer, at resultaterne vil afspejle sig i statistikkerne de næste år”, siger Charlotte Münter.

Landsretter og Højesteret

Mens sagsbehandlingstiden ved byretterne og i Højesteret faldt i 1.- 3. kvartal 2013, steg den i de to landsretter på stort set alle sagsområder. En civil 1. instanssag var i 1.-3. kvartal 22,5 måneder undervejs i landsretten. Almindelige civile ankesager blev i årets første 9 måneder behandlet på godt et år.

Efter domstolsreformen i 2007 begynder alle sager i udgangspunktet i byretten med mulighed for at anke til landsretten. Landsretterne får altså naturligt flere ankesager, mens det samlede antal 1. instanssager falder i takt med, at man får afsluttet gamle sager.

FAKTA

Øvrige udvalgte tal fra statistikken 1.- 3. kvartal

 • 99,9 % af alle tinglysningssager er afsluttet inden for 10 dage og knap tre fjerdedele af alle tinglysningssager behandles uberørt af menneskehånd.
 • Antallet af tvangsauktioner tegner til at falde i 2013 efter en årrække med et meget højt niveau. Der er dog stadig 30 % flere tvangsauktioner end før finanskrisen.
 • Det tager mellem 1½ og 3 måneder at få behandlet en fogedsag eller en dødsboskiftesag. 
 • Danmarks Domstole behandlede i årets første 3 kvartaler flere end 550.000 straffe-, foged, skifte- og civile sager.                     

Udvalgte initiativer for korte sagsbehandlingstider

 • Lean-projekter ved en lang række retter
 • Intensiveret samarbejde med politi, anklagemyndighed, forsvarere og kriminalforsorg i straffesager
 • Intensiveret samarbejde med advokatforeningerne
 • Fælles vejledning om civile sager ved byretterne
 • Anbefalinger om hurtigere behandling af straffesager (offentliggjort juli 2013)
 • Udvalgsarbejde om varetagelse af skiftesagsbehandlingen (offentliggjort oktober 2013)
 • Udvalgsarbejde om bedre og mere effektiv behandling af civile sager (afsluttes ultimo 2013)

Danmarks Domstole fik medio 2009 tilført ekstra midler til bunkebekæmpelse.

Statistikker for perioden og tidligere år

Se nøgletal for domstolenes sagsbehandling i 1.-3. kvartal 2013 sammenlignet med foregående år i vedlagte fil.

Se statistikker og nøgletal for tidligere perioder

 

 

Mest Læste

Annonce