Struer Kommune har dette banner på forsiden af deres hjemmeside.
Struer Kommune har dette banner på forsiden af deres hjemmeside.

Borgerne kan anmelde hinanden - skal politikerne gå fri?

Politik

19/3/14 7:17

Nick Allentoft

Mens politikere kan få udbetalt store summer i tabt arbejdsfortjeneste uden videre kontrol opfordrer selv samme kommuner deres borgere til at angive hinanden anonymt for socialt bedrageri. Det er den primære grund til, at tidligere borgmester retter kraftig kritik af en lang række kommuner.

Lokalpolitikeren Mads Jakobsen kunne efter valget i november erklære sig for Struer Kommunes nye borgmester. På vejen til posten havde venstremanden i 2012 fået erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for blandt andet en turistkonference, indvielse af et energianlæg og en afskedsreception. Disse eksempler er sandsynligvis i strid med reglerne, og derfor har borgmesteren nu bedt sin revision om at gennemgå kommunens forvaltning af reglerne i sidste valgperiode.

Alt om tabt arbejdsfortjeneste

DenOffentlige har tidligere afsløret, hvordan mindst 150 politikere fra regioner og kommuner i hele landet brugte reglerne om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for at øge lønnen. Det førte til en lønreform for lokalpolitikere i sommeren 2014.

Se alle artikler i sagen her.

 

 

“Endvidere har vi strammet op på reglerne, og revideret vores regelsæt, så der fremover ikke kan opstå nogen misforståelser,” siger borgmester Mads Jakobsen.

I Struer Kommune gør man meget ud af, at afsløre socialt bedrageri. Så meget, at kommunen på forsiden opfordrer brugerne til at anmelde socialt bedrageri.  

Hedensted Kommune har også en forsidehenvisning til anmeldelse af socialt bedrageri, og for nylig anmeldte kommunen selv et tidligere byrådsmedlem for uretmæssigt at have fået 388.000 i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Mads Jakobsen kan godt forstå, at sammenligningen opstår, og fortæller til DenOffentlige, at han først for nylig er blevet opmærksom på, at kommunen opfordrer borgerne til at anmelde hinanden med et banner på forsiden. Derfor er han også ekstra opmærksom på, at rydde op, hvis reglerne for hans eget og andre politikeres vedkommende ikke er fulgt i sidste valgperiode.

“Jeg har efter bedste evne forsøgt at overholde reglerne, for det er da både irriterende og et kæmpe problem, hvis man kan komme i møllen for det her. Derfor har vi nu opstrammet reglerne, så den slags ikke kan betvivles fremover,” siger Mads Jakobsen.

Vil have mere konsekvens

Kommunernes offensiv omkring socialt bedrageri skal ifølge tidligere borgmester Uffe Thorndahl, der har gennemgået området omkring tabt arbejdsfortjeneste med en pincet, stå som moralsk målestok også for de politikere, der hæver erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i strid med reglerne.

“Bedrageri er alvorligt, og rammer hele samfundet. Det jeg ikke forstår er, hvorfor den enlige mor, som sagtens kan være i mere god tro end politikere, der misbruger reglerne om tabt arbejdsfortjeneste, både skal betale de uberettiget udbetalte penge tilbage og samtidigt idømmes fængselsstraf, mens der efter KL's opfattelse intet skal ske vedrørende eksempelvis Lars Poulsen og Arne Ehmsen i Hedensted Kommune, for de store beløb, der ulovligt er blevet udbetalt til dem,” siger Uffe Thorndahl med henvisning til en sag fra Næstved Kommune, hvor en borger blev forfulgt og idømt fængselsstraf efter erkendt misbrug af reglerne om sygedagpenge.

Thorndahl mener, at reglerne for erstatning af tabt arbejdsfortjeneste til politikere forvaltes fuldstændig i strid med intentionen, og når kommunerne på den ene side opfordrer deres borgere til anonymt at anmelde socialt bedrageri, så skal de på den anden side sørge for orden i egen rede.

En gennemgang af de kommuner, hvor politikere gør brug af reglerne for tabt arbejdsfortjeneste viser da også, at de fleste samtidig tilbyder borgerne at anmelde socialt bedrageri. Flere af dem med henvisninger fra forsiden på deres hjemmesider.

Fik penge for receptioner - nu er han borgmester

En af de kommuner, som Uffe Thorndahl rejser skarp kritik af, er Struer, hvor den nuværende borgmester Mads Jakobsen og byrådsmedlem Per Jakobsen begge gjorde brug af ordningen for tabt arbejdsfortjeneste i 2012. Struer Kommune opfordrer på forsiden af sin hjemmeside borgerne til at anmelde socialt bedrageri. Men når det gælder kontrollen af egne politikeres brug af tabt arbejdsfortjeneste har viljen til kontrol været mere lempelig.

Således er det foreløbig kun Hedensted Kommune, der er gået så grundigt til værks, at de først bad KL's juridiske konsulenter gennemgå deres forvaltning af reglerne, og samtidig fik udarbejdet et nyt regelsæt for politikernes brug af tabt arbejdsfortjeneste.

FAKTA: Det har Struer Kommune strammet op på

Struer Kommune iværksatte allerede kort efter valgkampen i 2013 en gennemgang af regelsættet om brug af tabt arbejdsfortjeneste. I januar vedtog kommunens Økonominudvalg således et nyt regelsæt, hvor de væsentligste ændringer er:  

  • Uddybning af hvad der skal og kan ydes tabt arbejdsfortjeneste til

  • Økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget bemyndiges til at godkende timelønnen for selvstændige erhvervsdrivende

  • For øget gennemsigtighed offentliggøres den årlige udbetale tabte arbejdsfortjeneste på Struer Kommunes hjemmeside

Hvad gør kommuner, der gør brug af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste, i forhold til socialt bedrageri?

Fredericia har forsidehenvisning til denne

Frederikshavn har forsidehenvisning til denne  

Hedensted har forsidehenvisning til denne

Herning - har forsidehenvisning til "Giv os et praj" der også dækker socialt bedrageri

Hjørring - ingenting

Holstebro, fundet ved at søge på "socialt bedrageri"

Ikast-Brande -fundet ved at søge på "socialt bedrageri"

Kolding Kommune - fundet ved at søge på "socialt bedrageri"

Lemvig - direkte link på forside til anmelderformular

Morsø - ingenting

Silkeborg - fundet ved at søge på "socialt bedrageri"

Skive - fundet ved at søge på "socialt bedrageri"

Struer  MARKANT forsidehenvisning til denne side

Thisted - fundet ved at søge på "socialt bedrageri"

Varde Kommune har forsidehenvisning til denne

Vejen - ingenting 

Vejle - ingenting 

Vesthimmerlands - ingenting

Viborg - ingenting

Aalborg - fundet ved at søge på "socialt bedrageri"

Aarhus - fundet ved at søge på "socialt bedrageri"

Bornholms - forsidehenvisning direkte til denne formular

Gladsaxe - ingenting

Holbæk - kontrolgruppen med link direkte til formular

Hvidovre - ingenting

Kalundborg - fundet ved at søge på "socialt bedrageri"

København - ingenting

Køge - fundet ved at søge på "socialt bedrageri"

Lolland - fundet ved at søge på "socialt bedrageri"

Roskilde - fundet ved at søge på "socialt bedrageri"

Fakta: Det siger styrelsesloven om vederlag, honorarer og tabt arbejdsfortjeneste til lokalpolitikere

§ 16. Der ydes et fast vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om vederlaget. Vederlaget omfatter medlemmernes

a) deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg samt underudvalg,

b) deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af kommunalbestyrelsen, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse,

c) deltagelse i kurser m.v., der af kommunalbestyrelsen eller af økonomiudvalget efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv,

d) deltagelse i seminarer, jf. § 9 a,

e) deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, jf. § 42 c,

f) varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg og

g) udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under litra a-f nævnte møder m.v.

Stk. 2. For medlemskab af økonomiudvalg og stående udvalg kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde kommunalbestyrelsens medlemmer udvalgsvederlag. De nærmere regler om udvalgsvederlag fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren, som tillige kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen kan yde vederlag for medlemskab af andre udvalg, der er nedsat af kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. For deltagelse i det konstituerende møde, jf. § 6, ydes der diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i § 16 a.

Stk. 4. Til et kommunalbestyrelsesmedlem, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, ydes et tillægsvederlag. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om tillægsvederlaget og om afgrænsning af kredsen af medlemmer, der skal ydes et sådant vederlag.

Stk. 5. Et medlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag. Valget foretages med virkning for et regnskabsår ad gangen. Erstatning ydes for deltagelse i de i stk. 1, litra a-e, nævnte møder m.v. Herudover kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde erstatning til et medlem for udførelse af de i stk. 1, litra f, nævnte aktiviteter. Erstatningen kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som af økonomi- og indenrigsministeren er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed, jf. § 16 a, stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om ydelse af erstatningen, herunder om reduktion af det faste vederlag.

Stk. 6. Er der tillagt nogen særligt honorar eller vederlag, bortset fra ydelser efter stk. 1, 2 og 4, for varetagelse af et kommunalt hverv, kan der ikke ydes den pågældende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hvervets varetagelse.

 

Annonce