København afviser statens krav om tilbagebetaling

11/04/2011 23:56

Nick Allentoft

Københavns Kommune tager nu første juridiske skridt i kommunens tvist med staten om tilbagebetaling af 390 mio. kr. for 2008 og 2009 i sagen, som oprindeligt handlede om et aktiveringstilbud i Farvergade, hvor der er udbetalt 57 mio. kr. i statsrefusion i 2008 og 2009.

Læs brevet på Københavns Kommunes hjemmeside

Kommunen afviser via sine advokater i et brev til Arbejdsmarkedsstyrelsen at tilbagebetale de 390 mio. kr., som styrelsen har krævet, medmindre kommunen inden den 1. juni 2011 dokumenterer, at samtlige sager i 2008 og 2009 vedr. kontant- og starthjælpsmodtagere i tilbud opfylder styrelsens påståede krav om fremmøde på et bestemt sted som betingelse for refusion.

Ifølge advokaterne er Arbejdsmarkedsstyrelsens afgørelse ugyldig. For det første er advokaterne ikke enige i, at styrelsen kan stille krav om lediges fremmøde på et bestemt sted som betingelse for refusion, og for det andet peger advokaterne på, at Arbejdsmarkedsstyrelsens afgørelse er i strid med en række grundlæggende retsprincipper.

Brevet er afsendt i dag, og politikerne i Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er informeret om brevet i eftermiddag. I brevet har advokaterne gjort det klart, hvad konsekvensen vil være, hvis Arbejdsmarkedsstyrelsen fastholder kravet og som bebudet trækker 390 mio. kr. Advokaterne skriver i brevet:

”Såfremt AMS foretager modregning som anført i brevet af 6. december 2010, er vi instrueret om straks herefter at stævne staten med påstand om, at den foretagne modregning er uberettiget, og at det modregnede beløb skal tilbagebetales til kommunen. Der vil samtidig blive nedlagt en rentepåstand i sagen, og AMS risikerer således, at det med urette modregnede beløb skal tilbagebetales med mere end 8 % i rente.”

De væsentligste kritikpunkter fra kommunens advokater af Arbejdsmarkedsstyrelsens afgørelse er følgende:

* At Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke har hjemmel i loven til at stille krav om fremmøde på et bestemt sted som betingelse for refusion.

* At Arbejdsmarkedsstyrelsen har udvidet sagen uden sagligt grundlag, og uden at styrelsen har undersøgt sagen tilstrækkeligt.

* At Arbejdsmarkedsstyrelsens krav om dokumentation og eventuelt tilbagebetaling af 390 mio. kr. er ude af proportioner og dermed i strid med proportionalitetsprincippet om, at en afgørelse ikke må være mere indgribende end formålet tilsiger.

* At Arbejdsmarkedsstyrelsen foretager usaglig forskelsbehandling af Københavns Kommune, da styrelsen har været bekendt med, at andre kommuner ikke har levet op til det fremmødekrav, som styrelsen hævder er gældende, uden at styrelsen har reageret.

Sagen handlede oprindeligt om, hvorvidt Københavns Kommune skal kræve af motiverede og jobparate ledige, at de udfører deres jobsøgning på en bestemt adresse i byen for at kalde dem aktiverede og dermed hæve høj refusion fra staten.

Arbejdsmarkedsstyrelsen valgte imidlertid i sin afgørelse den 6. december 2010 at udvide sagen med et krav om, at Københavns Kommune som udgangspunkt tilbagebetaler 390 mio. kr., svarende til refusionen for samtlige sager i 2008 og 2009 vedrørende alle kontant- og starthjælpsmodtagere i tilbud efter samme kapitel i loven.

Det er sket, selvom 83 procent af tilbuddene – svarende til 324 mio. kr. for 2008 og 2009 – under alle omstændigheder lever op til de krav, Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller. Kommunens revisor har således gennemgået disse tilbud og konkluderer, at de har været tilerettelagt på en måde, der har været betryggende i forhold til at sikre, at et krav om fremmøde i 25 timer ugentligt på et bestemt sted efterleves i tilbuddene.

Herudover nævner kommunens advokater, at Rigsrevisionen tidligere har opfordret Arbejdsmarkedsstyrelsen til at præcisere reglerne for aktivering, uden at styrelsen har reageret.
 

Mest Læste

Annonce