Kommunerne passer på naturen

22/02/2011 12:09

Nick Allentoft

Det har føget med beskyldninger, men et serviceeftersyn viser, at kommunerne i deres administration af Naturbeskyttelseslovens § 3 passer lige så godt på naturen som de tidligere amter. Kommunerne afgør dog lidt færre sager, end amterne gjorde.

Over 60 procent af Danmarks areal er opdyrket, og derfor er der behov for at beskytte vilde dyrs og planters levesteder. Med Naturbeskyttelsesloven i hånden skal man blandt andet passe på de enge, overdrev, moser, heder, søer og vandløb, der ofte ligger mellem markerne.

Miljøministeriet har netop gennemført et omfattende serviceeftersyn af naturbeskyttelsesloven og kommunernes administration og beskyttelse af den såkaldte § 3-natur. Kommunerne fik med kommunalreformen ansvaret for registrering, tilsyn og administration af de beskyttede naturtyper. De beskyttede naturtyper udgør ca. 10 procent af Danmark og er hjørnestenen i den danske naturbeskyttelse.

Konklusionen i en 136 sider lang analyse er, at kommunerne i 2008 afgjorde i alt 1.085 sager på næsten nøjagtig samme måde som amterne, der i 2006 afgjorde 1.391 sager. Sidste år var der ellers mange beskyldninger fremme i dagspressen om, at kommunerne ikke var gode nok til at passe på vilde dyr og planters levesteder. Derfor blev servicetjekket sat i gang den 1. februar 2010.

Kommunerne tager arbejdet alvorligt
- Serviceeftersynet har været utroligt nyttigt. Kommunerne var udsat for en meget omfattende kritik for ikke at passe ordentligt på naturen, og jeg synes, eftersynet har givet et helt andet billede. Vi kan se, at kommunerne tager arbejdet alvorligt og ikke har givet flere dispensationer end amterne. Selvom der er lidt færre sager, går jeg ud fra, at kommunerne behandler det antal, de skal, siger miljøminister Karen Ellemann.

Foruden en analyse af kommunernes administrationspraksis omfatter eftersynet også en bedre registrering af § 3-naturen. Blandt andet har det vist sig, at de kort, der viser, hvor § 3-naturen findes, ikke var gode nok. Derfor er der nu afsat 36 millioner kroner til at finkæmme Danmark for beskyttelsesværdig natur, der skal registreres.

- Vi betragter analysen som et kompliment til de hundredvis af kommunale medarbejdere, der hver eneste dag passer på den danske natur. Vi har sat pris på miljøministerens eftersyn, og udfaldet må nu få kritikken til endeligt at forstumme. Analysen cementerer med al tydelighed, at det var rigtig set af regeringen at placere ansvaret for den lokale natur i kommunerne, siger Martin Damm, formand for KL´s Teknik- og Miljøudvalg.

Fakta
Naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter de fleste vandløb, søer og vandhuller på mindst 100 m2, moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strandsumpe med arealer på mindst 2.500 m2.

Læs mere om serviceeftersynet af § 3-beskyttet natur på Naturstyrelsens hjemmeside.

Mest Læste

Annonce