KREVI: Præstationsmålinger er bedre end deres rygte

24/06/2010 00:00

Nick Allentoft

Debatten om, hvorvidt præstationsmålings-systemer kan højne kvaliteten af offentlige service-ydelser, har kørt i højt gear med bastante udsagn i flere år. Fx har det været et kerneargument for modstanderne, at det vil gå ud over de primære opgaver, hvis fx sygehuspersonale bruger tid og energi på bestemte skrivebordsmål frem for at tage sig af patienterne.

Nu viser KREVIs første danske evaluering af et af de omdiskuterede målingssystemer, NIP – Det Nationale Indikatorprojekt – at selvom et præstationsmålings-system ikke pr. automatik medfører bedre kvalitet i indsatsen, så medfører det heller ikke pr. automatik et kæmpe spild af res-sourcer.
NIP er et obligatorisk præstationsmålings-system, skabt for at støtte kvalitetsudviklingen inden-for otte sygdomsområder på de danske sygehuse.
Evalueringen viser, at hvis der er opbakning fra medarbejdere og ledere ude på sygehusafdelin-gerne, så virker et præstationsmålings-system som NIP efter hensigten: Det øger kvaliteten af arbejdet. Hvis man lokalt afviser systemet, så har det til gengæld ingen effekt – heller ikke nogen negativ effekt.
”Resultatet af vores evaluering betyder, at vi kan skære gennem den debat, der har kørt om præstationsmålinger og konstatere, at det virker, hvis man giver det en chance. Både ledere og medarbejdere skal tage det til sig, finde det meningsfuldt og synes, at det er indsatsen værd, ellers har det ingen mærkbar effekt,” siger KREVIs direktør Torben Buse.
KREVI har undersøgt, hvordan NIP virker på fire sygehusafdelinger i Århus, Esbjerg, Randers og Augustenborg. På afdelingerne i Århus og Esbjerg er NIP accepteret og anerkendt, og målingerne bruges aktivt til kvalitetsudvikling.
På afdelingerne i Augustenborg og Randers er der en generel afvisende holdning til NIP, og må-lingerne indgår ikke i kvalitetsarbejdet.
Evalueringen viser, at hvis man virkelig vil udnytte det fulde potentiale i disse præstationsmå-lings-systemer til kvalitetsudvikling, så skal man være opmærksom på følgende:

  • Man bør overveje, hvilken dokumentationspraksis, der er hensigtsmæssig lokalt.
  • De lokale ledere skal have fokus på systemet.
  • Et vist pres fra eksternt hold – lokalpolitikere fx – på de lokale organisationer, for at de klarer sig godt i målingerne.
  • Der skal være overensstemmelse mellem systemet og de faglige normer på afdelingen.
  • Der skal være en positiv holdning til dokumentation generelt i organisationen.
  • Der skal fokus på, hvordan systemet kan formidles og anvendes lokalt.


Du finder hele evalueringen af NIP her
Mere info hos direktør Torben Buse på 72 26 99 77 – [email protected] eller projektleder, specialkon-sulent Hanne Søndergård Pedersen på 72 26 99 85 – [email protected]
 

Mest Læste

Annonce