Foto: Ilona Gondesen

Sådan vil regeringen møde Dansk Folkeparti: Her er trekløverets udlændingepolitik

Politik

27/11/2016

Nick Allentoft

Nyt asylsystem, nye regler for familiesammenføring og opgør med konventioner er på programmet.
Følgende er direkte hentet fra regeringsgrundlaget, som du han hente i sin fulde længde her   EN BALANCERET OG REALISTISK UDLÆNDINGEPOLITIK Regeringen vil føre en stram, konsekvent og realistisk udlændingepolitik. Vi skal hjælpe i verden, samtidig med at vi passer på Danmark. Der skal være en balance mellem idealisme og realisme.   Vi danskere er et åbent folkefærd, der gerne hjælper dem, som har behov. Det er en tradition, vi skal være stolte af. Samtidig skal vi være realister. Verdens problemer med krige, konflikter og fattigdom løses ikke blot ved at byde alle udlændinge velkommen.

Ny regering

Vil du vide mere om den nye regering? Få overblikket lige her - og kig også tilbage på tidligere nye regeringer. 

Ukontrolleret indvandring løser ingenting, men skaber tværtimod nye problemer i form af økonomiske udfordringer og værdimæssige konflikter. Regeringen vil føre en udlændingepolitik, hvor vi hjælper flest i nærområderne, og hvor vi aktivt forebygger migrationsstrømme. Og de udlændinge, som kommer hertil, skal overholde vores fælles spilleregler.

Med finanslovsaftalen for 2017 er taget væsentlige skridt. Der vil blive indført en nødbremse, så vi kan afvise asylansøgere ved grænsen, hvis der opstår en krisesituation, der sætter de danske grænser under pres. Der vil blive gennemført en øget politiindsats ved asylcentrene med henblik på at opretholde ro og orden i og omkring centrene, ligesom kontrol- og sikkerhedsindsatsen på udlændingeområdet generelt styrkes. Reglerne for permanent ophold vil blive strammet markant, så der fremover stilles højere krav til flygtninge og indvandreres evne og vilje til at integrere sig i det danske samfund. Desuden vil der ske en styrket indsats på udsendelsesområdet, og en række økonomiske tiltag skal øge udlændinges ønske om at rejse frivilligt hjem. Endelig styrkes nærområdeindsatsen med i alt 1 mia. kr. i 2016-2017.   Udlændinge skal have lov til at praktisere deres egne skikke, så længe det ikke er i strid med lovgivningen og grundlæggende værdier i det danske samfund. Udlændinge skal samtidig mødes med håndfaste krav og forventninger om, at de respekterer det danske demokrati, dansk kultur og den danske samfundsmodel.   Danmark skal vedblive med at være et land for dem, der kan og vil. Regeringen ønsker, at Danmark skal være åbent for velkvalificerede udlændinge, som kommer hertil med lyst, evner og appetit på at gøre en positiv forskel. Vi skal tiltrække udlændinge – særligt unge – der vil lære noget, udrette noget, skabe noget.   Regeringen tror på, at globaliseringen er en gevinst for det enkelte individ og for vores fællesskab. Danmark vinder, når idéer, arbejdskraft og varer krydser landegrænser. Vi beriges som mennesker og som samfund. Vækst skabes ved at se fremad og ved at møde udfordringer med et positivt og åbent gensvar.   Et nyt asylsystem Regeringen ønsker et nyt asylsystem. Vi skal fjerne grundlaget for menneskesmuglere og samtidig lette presset på Europas ydre grænser. Regeringen vil sammen med ligesindede europæiske partnere arbejde for et system, hvor man søger om asyl fra et tredjeland fremfor ved de europæiske landes grænser. Vi skal væk fra et system, der giver fortrin til asylansøgere, som har penge og kræfter, og som understøtter menneskesmuglernes kyniske forretningsmodel.   Nye familiesammenføringsregler Regeringen vil indføre nye regler for familiesammenføring. Der er for mange familiesammenførte udlændinge, som ikke bliver en del af det danske samfund, og som bidrager for lidt til vores fællesskab. Derfor ønsker regeringen at stramme kravene til familiesammenføring for de udlændinge, der har ringere forudsætninger for at blive integreret i samfundet.   Skærpede optjeningsprincipper for velfærdsydelser Udlændinge, der opholder sig i Danmark, skal bidrage aktivt på arbejdsmarkedet. Derfor vil regeringen skærpe brugen af optjeningsprincipper i forhold til offentlige ydelser for at tilskynde den enkelte til at forsørge sig selv, og fordi retten til fulde sociale ydelser skal være forbeholdt borgere, der har tilbragt en vis tid i Danmark. Regeringen vil med afsæt i udspillet Et Stærkere Danmark – Styr på flygtningestrømmen foreslå skærpede optjeningsprincipper for velfærdsydelser.   Strammere adgang til dansk statsborgerskab Regeringen vil skærpe betingelserne for at opnå dansk statsborgerskab.    Integration En aktiv deltagelse på det danske arbejdsmarked er vejen til vellykket integration i vores fælles samfund. Blandt andet derfor er der indført en integrationsydelse. I det forgangne år er der endvidere indgået en trepartsaftale om integration med arbejdsmarkedets parter og en topartsaftale med kommunerne. Med aftalerne er integrationsprogrammet intensiveret og gjort mere jobrettet. Der er oprettet en ny integrationsgrunduddannelse, som gør det lettere for nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge at blive en del af det danske arbejdsmarked. Regeringen vil fortsætte det spor, der er blevet lagt med disse aftaler, så vi også fremover i fællesskab kan finde holdbare løsninger på fælles udfordringer.   Flygtninge skal i højere grad end i dag forsørge sig selv. Alle, der kan, skal arbejde. I dag er kun tre ud af ti flygtninge i arbejde efter tre år i Danmark. Det er ikke godt nok, og det skal der rettes op på. Regeringens ambition er, at hver anden flygtning skal i beskæftigelse efter tre år.   Parallelsamfund og religiøse forkyndere Det udfordrer vores samfunds sammenhængskraft, når der i Danmark er personer, som lever isoleret fra det omgivende samfund i udsatte boligområder, og som følger egne normer og regler.   Regeringen ønsker at modvirke dannelsen af parallelsamfund, der modarbejder det danske samfund og vores fælles værdisæt. Vi vil gennemføre lovgivningsinitiativer fra aftalen om religiøse forkyndere, så der kan sættes en stopper for, at personer her i landet udviser en adfærd, som er i strid med de værdier, rettigheder og forpligtelser, som samfundet bygger på.

Der er i forlængelse af aftalen om religiøse forkyndere nedsat et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan der kan skabes større åbenhed om udenlandske donationer, som tilflyder religiøse foreninger og trossamfund i Danmark, og hvordan mulighederne for at kontrollere disse pengestrømme kan forbedres. Vi skal gøre alt, hvad der er muligt, for at undgå, at udenlandske regeringer, organisationer eller enkeltpersoner gennem donationer til foreninger og trossamfund medvirker til radikalisering og modarbejder det danske demokrati. Regeringen vil følge op på udvalgets arbejde.

  Styrket indsats for udsendelse Udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste udlændinge er uønskede her i landet og skal udsendes, så snart muligheden opstår. Og asylansøgere, der har fået afslag på asyl, har ikke ret til at opholde sig her i landet og skal derfor udrejse. Men mange afviste asylansøgere nægter at udrejse frivilligt og bliver i landet. Det undergraver asylsystemets legitimitet. Derfor vil regeringen styrke samarbejdet og dialogen med hjemlandene om tilbagetagelse af deres egne statsborgere, og vi vil undersøge mulighederne for brug af diplomatiske forsikringer i forhold til udsendelser af personer på tålt ophold.    Konventioner Danmark har en klar interesse i en stærk international retsorden, herunder respekt for menneskerettigheder. Regeringen ønsker at indgå i et aktivt internationalt samarbejde og overholde de internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig. Der er imidlertid behov for at se kritisk på den måde, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dynamiske fortolkning har udvidet rækkevidden af dele af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Regeringen vil afholde en international ekspertkonference om konventionen som led i det kommende danske formandskab for Europarådet.   

Mest Læste

Annonce