Vand respekterer ikke kommunegrænser

17/11/2011 10:59

Nick Allentoft

MILJØMINISTERIET: Miljøministeren beder nu Kort & Matrikelstyrelsen om at komme med forslag til, hvordan der kan klimasikres nemmere og bedre ved at bruge fælles data og viden. Det skal ske inden årets udgang.

Danskerne har i sommeren 2011 for alvor oplevet usædvanlig voldsomme skybrud. Skybrud er en stor udgiftspost i samfundsøkonomien på grund af oversvømmelser af veje og bygninger. Derfor vil miljøministeren den kommende tid sætte ind med en aktiv klimatilpasningsindsats. Et af midlerne vil være brug af fælles data til afklaring af risikoen for oversvømmelser overalt i landet.

- Flere kommuner og styrelser er i gang med at klimasikre, så feks. borgere ikke får vand i kælderen. Men vi skal ikke opfinde den dybe tallerken to gange. For eksempel kan viden om vandløb, søer, højder, by og land genbruges. Jeg har derfor bedt Kort & Matrikelstyrelsen om - inden årets udgang - at komme med forslag til at sikre, at kommuner, stat og regioner deler og udnytter de nødvendige fælles data, siger miljøminister Ida Auken.

Klimatilpasning er en kompleks og fælles udfordring for stat og landets kommuner. Arbejdet skal derfor udføres i dialog med hinanden og gennem en langsigtet planlægning på tværs af sektorer og myndigheder. Private virksomheder, der har specialiseret viden på området, spiller også en vigtig rolle i klimatilpasningsarbejdet.

Miljøministeren vil etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde en national handlingsplan for klimatilpasning og sikre, at EU's oversvømmelsesdirektiv bliver implementeret hurtigt. Herudover skal der udarbejdes handlingsplaner for klimatilpasning i alle kommuner indenfor max 2 år.

- Vand efter oversvømmelser respekterer ingen grænser. Når der skal vælges data til brug for kommunernes arbejde med klimatilpasning, så skal det ske i tæt samarbejde mellem kommuner og stat og på tværs af kommunegrænser. Det nytter jo ikke meget, hvis vandet fx bare løber fra en kommune videre til nabokommunen. Både stat, kommuner og regioner samt private virksomheder og borgere skal derfor benytte fælles data. Ellers kan vi risikere, at vores indsats i værste fald er spildt arbejde, siger miljøminister Ida Auken.

Mest Læste

Annonce