Samskabelsespiloter sætter strøm til velfærdsudviklingen i Frederiksberg Kommune

Velfærd

15/12/17 1:15

Samskabelsesbevægelsen

Frederiksberg Kommune har skabt en intern dynamo til eksterne samarbejdsalliancer og fundet nye og bedre løsninger på konkrete og komplekse velfærdsudfordringer – i tæt samarbejde med en lang række involverede aktører.

Grænsesøgende unge, ensomme ældre og sårbare familier. Ingen faglighed eller tilgang alene kan løse de komplekse udfordringer, kommuner rundt om i landet står midt i. Det gælder også i Frederiksberg Kommune, hvor succesfuld velfærdsudvikling er et spørgsmål om fælles engagement og bredt forankrede indsatser.

Som svar på udfordringerne og behovet for nye samarbejdsalliancer har man i Frederiksberg Kommune klædt en række HR-konsulenter på til selv at iværksætte og drive samskabelsesforløb. Et tiltag, der hurtigt har resulteret i konkrete resultater gennem tætte samarbejder mellem HR, medarbejdere i kommunen, byens borgere og ildsjæle fra foreninger samt både landsdækkende og internationale organisationer – eller dem, man i Frederiksberg Kommune kalder for samskabelsespiloter.

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Med de nye samskabelsespiloter har kommunen i dag en intern dynamo, der fremadrettet kan mobilisere vigtige aktører og sætte det mest relevante hold til at løse de komplekse udfordringer, der kalder på samskabelse og nye samarbejdsalliancer. Samtidig udvider Frederiksberg Kommune hele tiden sit netværk af vigtige eksterne co-pilots, der kan indgå i opgaveløsningen, når det giver mening.

Det starter med en krystalklar ambition

Som blommen i et æg ligger Danmarks tættest befolkede kommune, Frederiksberg, lige midt i Hovedstaden. Kommunen er på én gang den arealmæssigt mindste og samtidig blandt de rigeste i landet, og selvom det måske lyder trygt og godt, så står Frederiksberg Kommune over for præcist de samme velfærdsudfordringer som stort set alle andre kommuner i landet. Opgaveløsningen og arbejdet med at skabe bedre velfærd for den enkelte borger i en generelt økonomisk presset tid står øverst på dagsorden.

Med Frederiksbergstrategien i både hånden, hovedet og hjertet er kommunen derfor drevet af en ambition og et krystalklart mål om at udvikle fremtidens velfærdsløsninger på tværs og sammen med borgerne, at gøre Frederiksberg både smart og bæredygtig og samtidig få mest muligt ud af kommunens investeringer.

Vejen mod et Fælles Frederiksberg er brolagt med tværgående samarbejder

Frederiksberg Kommunes indbyggertal har været stigende gennem flere år, og den brede befolkningssammensætning med såvel udsatte som ressourcestærke børnefamilier, studerende og ældre understreger, hvor vigtigt det er, at kommunen arbejder proaktivt med hele byens udvikling. ”Frederiksbergstrategien sætter retningen for kommunens udvikling i de kommende år, og i det arbejde er samskabelse og borgerinddragelse helt centrale elementer”, som kommunaldirektør i Frederiksberg Kommune Torben Kjærgaard udtrykker det. Og hvis strategien om vores fælles Frederiksberg skal realiseres og målene deri nås, er det afgørende, at kommunens folk – fra HR konsulenter og fagprofessionelle til boligsociale medarbejdere – i stadig stigende grad åbner op for tætte samarbejder med de borgere, virksomheder, organisationer og foreninger uden for forvaltningen, der er Frederiksberg.

Hør mere om samskabelsespiloter

Så kontakt HR Chef Birgitte Rømer, Frederiksberg Kommune, [email protected], eller partner i Resonans, Nanna Hebsgaard, [email protected]

Det kræver ganske enkelt en fælles og bred indsats at vende utryghed i udsatte boligområder til robusthed og et godt ungeliv, at lykkes med at samle ensomme ældre i nye meningsfulde fællesskaber og at styrke målgruppekendskabet til sårbare familier, så de I højere grad får glæde og gavn af kommunens kulturtilbud.

Frederiksberg satte strøm til samarbejdet med samskabelsespiloter

Drevet af denne ambition om at etablere bredere samarbejdsalliancer mellem relevante velfærdsaktører har Frederiksberg Kommune derfor sammen med konsulenthuset Resonans skabt en ramme og et afsæt for tværfaglig videndeling mellem interne og eksterne centrale aktører, nye fællesskaber og samarbejdsalliancer, empowerment af sårbare beboere i særligt udsatte boligområder og nye veje til velfærd på forskellige velfærdsområder.

I et fokuseret udviklingsforløb har kommunen med andre ord sat strøm til medarbejdernes viden om og kompetence til samskabelse og nye deltagelsesformer. Og i denne proces var samskabelsespiloterne nøglen til, at kommunens områder i højere grad har fået øjnene op for nye veje i arbejdet med at løse de komplekse udfordringer, som i mange år har optaget både medarbejdere og lederes tid uden bæredygtige resultater.

Børn, SSP’er og nationale foreninger i tæt samspil

De involverede forvaltningsområder identificerede og formulerede i starten af forløbet konkrete velfærdsudfordringer, som trods mange års fokus endnu ikke var løst. Kommunens HR-konsulenter agerede herefter drivere og sparringspartnere for en række mangfoldige teams af både interne og eksterne samskabelsespiloter, som alle var nøje sammensat med udgangspunkt i den specifikke udfordring.

De tætte samspil omkring forskellige fælles missioner med høj relevans for alle involverede parter betød, at de typiske barrierer blev brudt ned, og at døre blev åbnet til nye værdifulde samarbejder og indsigter.

Gennem forløbet blev interne og eksterne aktører mobiliseret omkring idégenerering og minieksperimenter i både aktive workshops og direkte i praksis på borgernes hjemmebane. Her bidrog alt fra børn og unge drenge, politi, boligsociale medarbejdere, stabsmedarbejdere, ældre borgere, institutionsledere, SSP’er og kulturaktører til medarbejdere og frivillige fra foreninger som Mødrehjælpen, Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors til den fælles opgaveløsning.

Hele forløbet blev faciliteret som en innovativ proces og med aktionslæring som bærende princip. Fokus var særligt rettet mod tillæring af nye deltagelsesformer, mobilisering af interne og eksterne kræfter samt at træne det tætte samspil med Frederiksbergs borgere.

Har skabt en intern dynamo til eksterne samarbejdsalliancer

På den korte bane har kommunens HR-konsulenter gennem forløbet øvet sig i at drive samskabelsesforløb og undervejs skabt konkrete resultater sammen med byens borgere og organisationer. Blandt andet har:

  • Grænsesøgende unge drenge været dybt involveret i at arrangere og være værter for sociale arrangementer i deres boligområde, der har skabt nye relationer og tillid mellem politiet, SSP, boligsociale medarbejdere, pædagoger og beboere i området.
  • Konstruktiv idéskabelse mellem børn, forældre, ældre, pårørende og professionelle medarbejdere ført til, at man har transformeret et uudnyttet areal mellem to daginstitutioner til en socialt bæredygtig ”by i byen” og dermed skabt en ny oase for fællesskaber.
  • Brobygning og samarbejde mellem kultur- og fritidsforvaltningen, lokale kulturaktører, medarbejdere fra familieafdelingen, sundhedsplejen og boligsociale medarbejdere samt involverede fra bl.a. Mødrehjælpen, Dansk Flygtninge Hjælp og Røde Kors resulteret i, at kommunen har skabt et formaliseret netværk, hvor målgruppekendere 5 gange om året udveksler viden, erfaringer, ideer, information og formidling af kulturaktiviteter til sårbare familier.

Og dette er bare nogle af resultaterne.

På den lange bane har Frederiksberg Kommune med de nye samskabelsespiloter og HR-konsulenter som drivere fået etableret en intern dynamo, der ifølge kommunaldirektør Torben Kjærgaard baner vejen for ”nye og andre løsninger på nogle af byens strategiske temaer – hvad enten det handler om at skabe livskvalitet i hverdagen eller understøtte den socialt bæredygtige by”.

Og den nye måde at tænke og arbejde med samskabelse har brændt sig fast på de interne linjer. Med Torben Kjærgaards ord har det således givet de enkelte ledere og medarbejdere, der har arbejdet med samskabelsespiloterne, motivation og gejst til at arbejde på nye måder: ”Som de har udtrykt det, går de jo ikke nu tilbage og arbejder på den ’gamle’ måde igen”, udtaler han og uddyber samtidig, at han som kommunaldirektør oplever en generel øget bevidsthed i organisationen om, at ”det er muligt at finde nye og bedre løsninger på de komplekse problemstillinger, som samtidig kan inspirere til yderligere samarbejde på tværs i relation til andre opgaver – fordi kontakterne på kryds og tværs nu er etableret”.

Torben Kjærgaard tøver ikke med at konkludere, at arbejdet med samskabelsespiloter i Frederiksberg Kommune nu fungerer som løftestang for læring og bidrager til udvikling af nye løsninger gennem brede samarbejdsalliancer i tråd med ambitionen i Frederiksbergstrategien. ”Vi har på en værdifuld måde fået styrket vores samskabelseskapacitet – til gavn for både deltagerne, for den brede organisation og ikke mindst for borgerne”, slutter han.

Se konkrete eksempler på udfordringer og resultater på tre udvalgte områder fra forløbet her.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce