EU-projekt til 50 mio. kroner skal skabe større biodiversitet i 25 danske skove

Bæredygtighed

03/3/20 11:43

Kristian V. Jensen

Nyt EU-projekt skal skabe mere mangfoldig natur i 25 statslige og private danske skove. Det er en del af EU-LIFE projektet Open Woods og skal sikre, at der bliver gjort en ekstra indsats for Danmarks løvskove og skovmoser og de truede arter, der lever i dem. Alle skovområderne har det til fælles, at de er Natura 2000-områder, der er udpeget for at beskytte truede naturtyper, dyr og planter.

Det nye EU-projekt, der over en otteårig periode skal skabe større artsmangfoldighed i 25 danske skove, har været undervejs i et par år. De 19 statslige skove, som indgår i projektet, tilhører de 45 biodiversitetsskove, som blev udpeget under den tidligere Fødevare- og Miljøminister Esben Lunde-Larsen.  Udover at være Natura-200 områder er de udpegede skovområder også alle løvskove.

Et af projektets mål er at skabe gode levesteder for insekter i skovene. Derfor skal der blandt andet etableres indhegninger til græssende dyr, skabes mere plads til gamle løvtræer og lukkes grøfter, så skovene bliver vådere. Projektet skal også skabe mere dødt ved, der er levested for dyr og svampe.

Blandt de truede arter, som lever i de udpegede skovområder, er den sjældne bille eremit samt flagermus og hasselmus. Samtidig skal der bekæmpes problemarter og invasive arter, der ikke hører hjemme i den danske natur.

”Naturen kalder på handling nu, hvis vi skal vende den naturkrise, vi står midt i. Mange af vores truede arter behøver mere lys, vand og dødt ved for at trives. Her sætter vi nu ind i 25 skove lige fra Nordjylland til Møn. Men arbejdet for en rigere natur stopper ikke her. Derfor er vi i regeringen på vej med en ambitiøs natur- og biodiversitetspakke,” siger miljøminister Lea Wermelin i forbindelse med offentliggørelsen af det nye projekt.

Blandt de 19 statslige skove i projektet er skove fra Rold Skov i Nordjylland til Almindingen på Bornholm. Derudover indgår en række private skove, hvor der laves en særlig indsats for den truede og sjældne insektart eremit. I projektet indgår også skove ejet af AAGE V. JENSEN NATURFOND, som desuden støtter indsatsen med 5 mio. kroner.

”Det er en kæmpe opgave at vende tilbagegangen for vores natur, men vi kan komme langt, hvis vi står sammen om langsigtede løsninger for større sammenhængende naturområder. Open Woods er et godt eksempel på et samarbejde, der kan gøre en reel forskel for vores natur, og som rækker langt ud over de otte år, som projektet er sat til,” siger Lea Wermelin.

Som en del af projektet udvikler Skovskolen under Københavns Universitet et kursus om forvaltning af Natura-2000 skovnaturtyper og biodiversitet for Naturstyrelsens medarbejdere med ansvar for den konkrete forvaltning af skovene og maskinførere. Kurset vil efterfølgende blive inddraget i undervisningen af bl.a. nye skov- og landskabsingeniører.

Projektets samlede budget er på 50 mio. kroner, hvoraf EU’s LIFE Nature fond finansierer 30 mio. kroner. LIFE bidrager til etableringsudgifter og tiltag i projektperioden, men ikke til indtægtstab eller varige omkostninger. 

Det 25 skove er:

Jylland:
Rold Skov, Skindbjerglund, Livø, Hald, Silkeborgskovene, Velling Skov, Staksrode Skov, Tofte Skov (ejet af Aage V. Jensen Naturfond), Høstemark Skov (ejet af Aage V. Jensen Naturfond), Pamhule Skov, Gråsten Dyrehave, Augustenborg Skov

Fyn og øerne:
Æbelø (ejet af Aage V. Jensen Naturfond)

Sjælland:
Farumskove, Hellebæk/Teglstrup Hegn, Gribskov, Bognæs (privat skov), Bidstrupskovene, Myrdeskov, Sorø Sønderskov (privat skov), Lekkende Dyrehave (privat skov), Klinteskoven, Ulvshale Skov

Bornholm:
Almindingen, Hammersholm/Slotslyngen

Tag med skovfoged Hans Jessen på tur i Bidstrup Skovene, der er med i det nye biodiversitetsprojekt Open Woods her.

Foto: Rold Skov, Wikimedia Commons