Foto: Miljø- og Fødevareministeriet
Foto: Miljø- og Fødevareministeriet

Miljøminister lancerer værktøj, der hjælper kommunerne med kystbeskyttelse

Bæredygtighed

30/11/20 9:44

Theis

Miljøminister Lea Wermelin offentliggør i dag en ny national kortlægning af risikoen for oversvømmelse og erosion langs de danske kyster. Det digitale værktøj, Kystplanlægger, skal hjælpe landets 76 kystkommuner med at prioritere og sikre større sammenhæng i kystbeskyttelsen.

Danmark står over for store udfordringer. Stigende havvandstand og hyppigere og voldsommere storme. Her er kommunernes planlægning helt central i klimatilpasningen af kysterne. For at give kommunerne et solidt udgangspunkt for planlægningen, offentliggør miljøminister Lea Wermelin sammen med Kystdirektoratet en ny national risikokortlægning i form af det digitale planlægningsværktøj Kystplanlægger 2120.

"Vi står over for en fremtid med højere vandstande, voldsommere storme og mere regn. Oversvømmelse og erosion er reelle trusler mod vores kyster, og de huse og andre store værdier, vi har i kystområderne. Med værktøjet Kystplanlægger får vi detaljeret viden om, hvor risikoen er størst 100 år ud i fremtiden. Værktøjet er en skattekiste af viden og forslag, som kystkommunerne kan bruge til at planlægge fremtidens kystbeskyttelse", siger miljøminister Lea Wermelin.

Data på tværs af kommuner
Kystdirektoratet har lavet den nationale kortlægning af Danmarks 7.300 km lange kystlinje. Den viser risikoen for oversvømmelse, og hvor havet nedbryder kysten (erosion), samt mulige skader og økonomiske tab. Alle disse data er tilgængelige i det nye værktøj, som ved hjælp af digitale kort viser risikoen på en given strækning i dag, om 50 år og om 100 år. Samtidig giver Kystplanlægger vejledende forslag til kystbeskyttelse på den valgte strækning, det kan for eksempel være at anlægge et dige eller at forstærke kysten med sand. 

"Havet er ligeglad med kommunegrænser. Derfor er Kystplanlægger lavet, så det kan understøtte samarbejdet om kystbeskyttelsesindsatser på tværs af kommuner. Generelt ser vi ind i en fremtid, der bliver varmere, vådere og med mere ekstremt vejr. Vi er gået i gang med en national klimatilpasningsplan, hvor vi ser på udfordringerne fra kilde til kyst, og hvordan risikoen udvikler sig over tid. Det arbejde kan Kystplanlægger også understøtte", siger miljøminister Lea Wermelin.

Kystlinjen i Kystplanlægger er delt op i 15 hovedstrækninger, som yderligere er underopdelt i 458 strategi-strækninger med konkrete forslag til kystbeskyttende tiltag.

Kystplanlægger 2120 er udviklet af Kystdirektoratet og designet i tæt dialog med KL og kommunerne. Værktøjet er tilgængeligt for alle, såvel borgere som andre interesserede kan se med på www.Kystplanlaegger.dk