Mere velfærd med ny teknologi

Velfærd

15/11/2012 11:04

Nick Allentoft

I Esbjerg Kommune ser vi en positiv udfordring i at finde nye måder at tilbyde vores velfærdsindsatser på, så vi bedst muligt understøtter borgernes sundhed, egenomsorg og livskvalitet, og så vi får mest mulig sundhed for pengene. Brug af velfærdsteknologi er én af dem.

Af Arne Nikolajsen, direktør for Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune

Tak for stafetten til Henrik Kagenow fra Welfare Tech, som spørger, hvordan efterspørgslen på velfærds- og sundhedsteknologiske produkter og services til borgere i eget hjem egentligt ser ud, og hvilke konkrete leverancer fra virksomhederne der er næste skridt.

Jeg ser den potentielle efterspørgsel efter velfærdsteknologi til borgere i eget hjem som særdeles stor.

Vi skal i kommunen understøtte en udvikling, hvor flere borgere bliver selvhjulpne og i stand til at mestre egen situation og få – eller længst muligt fastholde – et godt hverdagsliv uafhængigt af hjælp. En udvikling, hvor vi går fra hjælp til selvhjælp, fra behandling til forebyggelse, fra en sen til en tidlig indsats, og hvor hjælpen målrettes dem, der har behov. På langt sigt skal vi gå fra service til en aktiv borgerindsats, hvor borgeren selv efterspørger velfærdsteknologiske løsninger, der kan bidrage til mestring og uafhængighed.

En sådan udvikling er forbundet med positive effekter og potentiale for udvikling og effektivisering af den kommunale drift, herunder også for arbejdsmiljøet.

I Esbjerg Kommune ser vi en positiv udfordring i at finde nye måder at tilbyde vores velfærdsindsatser på. Brug af velfærdsteknologi er én af dem. Vi vil sammen med borgere, medarbejdere, virksomheder og andre samarbejdspartnere finde muligheder for at bruge teknologi til at løse vores serviceopgaver mindst lige så godt, som vi gør det i dag – for alle parter. Samtidig vil vi gerne være med til at udvikle et marked for velfærdsteknologiske løsninger til borgerne og dermed understøtte vækst i erhvervslivet inden for området.

Fokus på effekt

Først når vi har formuleret de effekter, vi ønsker på kort og langt sigt, kan vi begynde at tænke i løsninger og aktiviteter. Jeg ser især tre overordnede effekter, som velfærdsteknologi kan være med til at understøtte:

Livskvalitet - den aktive borger

Teknologi skal medvirke til, at borgere i videst muligt omfang kan tilrettelægge deres egen hverdag, klare sig selv og få et aktivt liv med livskvalitet.

Effektivitet og vækst - maksimal velfærd for skattekronerne

Teknologi skal understøtte kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen og frigive tid fra rutineprægede opgaver til pleje- og omsorgsopgaver. Udviklingen af velfærdsteknologi skal understøtte erhvervsudviklingen i Danmark og dermed skabe grobund for vækst.

En bedre arbejdsplads

Endelig skal teknologi være med til at forbedre arbejdsforholdene for vores medarbejdere. Ved at bruge teknologi kan vi mindske nedslidning og skabe attraktive arbejdspladser og dermed modvirke problemer med mangel på arbejdskraft.

Konkrete leverancer – nu og på vej

Vi har i Esbjerg Kommune opnået gode resultater i arbejdet med velfærdsteknologi. Vi har fået en forståelse af, at det ikke er teknologien i sig selv, der skaber en mere effektiv og kvalitetsmæssig bedre opgaveløsning. Vi tror på, at 80 % af succes i arbejdet med teknologien afhænger af kultur og holdninger hos medarbejdere og borgere, og 20 % afhænger af teknologien.

Medarbejderne og borgerne skal inddrages i teknologiarbejdet helt fra start, da det sikrer medindflydelse og en sundhedsmæssig vinkel på implementeringen. Medarbejderne skal kompetenceudvikles til at kunne arbejde med teknologien, og vi investerer også kun i teknologi, som vores medarbejdere vurderer, har en gavnlig effekt for borgeren.

Med dette som udgangspunkt har vi i Esbjerg Kommune skabt et rigtig godt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder, der udvikler velfærdsteknologi. Vi har fået skabt en grobund for innovation.

Digital velfærdsplatform

Et vigtigt resultat af vores samarbejder er etableringen af Digital velfærdsplatform, et partnerskab mellem Esbjerg Kommune, Next Step Citizen A/S, Region Syddanmark og Esbjerg Erhvervsudvikling. Med dette projekt vil vi skabe en national standard for, hvordan vi kommunikerer med borgere i eget hjem, og hvordan vi understøtter borgerne i at klare eget liv.

Velfærdsteknologiske apps skal gøre borgerne mere selvhjulpne og uafhængige af offentlige indsatser. Disse apps skal bl.a. udvikles til at hjælpe med at måle blodtryk, lave slanke- og genoptræningsprogrammer m.v. Projektet udvikler en app store, hvor man som offentlig myndighed eller privat person kan downloade en app med de funktioner, man måtte ønske sig. Virksomhederne vil kunne udvikle apps til velfærdsteknologiske produkter og lægge dem på en digital portal.

Vi har også etableret et fysisk care-center. Dette skal fungere som det kommunikative interface mellem alle involverede parter, og det skal håndtere de tilbagemeldinger, der kommer via velfærdsteknologien i borgerens hjem.

Virtuel genoptræning

Blandt de projekter, som allerede er udviklet og sat i værk, er virtuel genoptræning. Virtuel genoptræning bruges blandt andet på Esbjerg Døgnrehabilitering. Her kan borgerne ved hjælp af en touch-skærmcomputer og et 3D-kamera gennemføre deres træning, og efter opholdet kan de fortsætte træningen i eget hjem. Træningen kan følges af den ansvarlige fysioterapeut, der altid kan se, om der er fremskridt i træningen, eller der er behov for opfølgende samtaler.

Borgerne kan således træne, når de vil, og skal ikke transportere sig til kommunens sundhedscentre for at modtage genoptræning. Se virtuel genoptræning i brug (video nederst på siden).

Stafetten går til...

Systemet er udviklet i samarbejde med Welfare Denmark. Jeg vil derfor give stafetten videre til direktør Ulrik Møll fra Welfare Denmark med spørgsmålet: Hvilke muligheder ser du for udviklingen og brug af virtuel genoptræning?

Mest Læste

Annonce