Universitetet - drivkraft for udvikling og innovation!

Ledelse

06/09/2011 12:30

Nick Allentoft

Universitetets rolle og bidrag til innovation og erhvervsudvikling er blevet stedse mere betydningsfuld. For at begå sig i den globale konkurrence har virksomhederne brug for adgang til den nyeste viden og til opbygning af kompetencer, der sætter dem i stand til fortsat at innovere og udvikle på eksisterende og nye forretningsområder. Samarbejde og kompetenceintegration er nøgleord, idet nye idéer og koncepter opstår ved interaktion mellem virksomheder, behandlere, forsker og brugere.

Af dekan Egon Toft,  Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,  Aalborg Universitet 

Jeg har modtaget hospitalsstafetten fra lægelig direktør ved Odense Universitetshospital Henrik Villadsen. Han har bedt mig dele ud af mine erfaringer med hensyn til, hvordan vi på Aalborg Universitet har skabt tætte bånd mellem den private og offentlige sektor og skabt udvikling på tværs af fag og virksomhedstyper.

Tænketanken Policy Exchange i England har set på innovation og virksomheder og universiteternes rolle og bidrag hertil. Konklusionen er, at universiteternes rolle mht. innovation er mere betydningsfuld end hidtil antaget. De producerer højtuddannet arbejdskraft, som bevæger sig mellem industri og akademia, de inkuberer og udspinder nye virksomheder og bidrager med ekspertise; de producerer viden som anvendes af virksomheder; de bidrager med offentlige rum, hvor folk fra forskellige dele af forskningen mødes. Universitetet betragtes således som et krafthus for idéer og intellektuel udforskning, hvor man dels ”skubber” ny teknologi ud til gavn for bl.a. virksomheder, men også et sted, hvor virksomhederne kan komme og ”trække” den viden ud, som kan gavne deres udvikling. Endelig skal universitetet være et sted, hvor der kan etableres længerevarende netværksrelationer og opbygges en gensidig tillid mhp. vidensudveksling og –opbygning.

Kobling mellem teori og praksis Universitetets rolle og bidrag til innovation og erhvervsudvikling

Denne tankegang er ikke fremmed for Aalborg Universitet, der, siden universitetet blev grundlagt, har haft fokus på betydningen af interaktion med det omgivende samfund. Dette underbygges yderligere af den problem-baserede læringsmodel, som er et kendetegn for universitetet, og som sikrer, at studerende kombinerer teori med praksisnære problemstillinger ofte i tæt samarbejde med private og offentlige virksomheder.

For forskernes vedkommende er der også fokus på de anvendelsesorienterede aspekter af forskningen, dog uden at gå på kompromis med grundforskningen, der betragtes som en væsentlig fødekilde til at skabe nye forskningsbaserede anvendelser og innovationer.

Tværfaglighed & diversitet

I forhold til i de sundhedsteknologiske og sundhedsvidenskabelige områder ved universitetet er de som udgangspunkt tværfaglige fag, der kombinerer viden og kompetencer fra den teknologiske og kliniske verden. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet huser da også så forskellige stillingskategorier som ingeniører, læger, fysioterapeuter, psykologer m.fl. Denne mangfoldighed af fag og kompetencer sætter medarbejderne ved universitetet i stand til at adressere mange forskellige problemstillinger og forstå den verden som vores eksterne samarbejdspartnere kommer fra det være sig medico-virksomheder, farma-virksomheder, sundhedssektor m.v.

Bred vifte af tilbud til omverdenen

Diversiteten af fag, kompetencer og forståelse for forskellige målgrupper har da også betydet, at universitetet gennem tiden har udviklet en række forskellige samarbejdstilbud til omverdenen. Vi er bevidste om, at der er forskel på den lille virksomhed, som ikke tidligere har samarbejdet med universitetet og den store internationale virksomhed med egne forsknings- og udviklingsaktiviteter, og har derfor udviklet en palette af tilbud, der spænder lige fra mindre forpligtende samarbejdsinitiativer til de meget forpligtende. Af de mere uforpligtende tilbud kan nævnes studenterprojekter, netværkssamarbejde (vidensdeling- og udveksling ) og vores matchmaking-initiativ, der introducerer virksomhederne til samarbejdsmulighederne med universitetet på en let og overskuelig måde. I den anden ende af skalaen har vi forpligtende forskningssamarbejder med danske og udenlandske virksomheder. Endelig arbejdes der bevidst med at udvikle en entreprenant kultur allerede blandt de studerende, der får mulighed for at arbejde med gode idéer med hjælp fra universitetets iværksætterinitiativ SEA eller tilbydes muligheden for et ophold i fakultetets inkubator efter endt studie. Universitetet fungerer generelt som en tragt for den globale viden, der omsættes i konkrete samarbejder. Samtidig får universitetet inspiration til forsknings- og uddannelsesaktiviteter via sin interaktion med omverdenen. Udover egne initiativer indgår universitetet som en aktiv partner i regionale klyngeorganisationer bl.a. inden for medico og IKT, der arbejder for at understøtte erhvervsudvikling. Betydningen heraf underbygges af Oxford Research, der har påvist, at offentlig intervention fra vidensinstitutioner gør en væsentlig forskel for klyngeudviklingen.

Resultater og nye veje

Det konkrete udbytte af fakultetets innovationsstrategi har bl.a. mundet ud i flere licensaftaler, et stort antal virksomheder, der er spundet ud af forskningen ved fakultetet, ligesom Aalborg Universitet i dag er det universitet i Danmark, der har flest samarbejder med industrien.

Som en sidste oprustning på området kan nævnes etableringen af HealthNTech Science & Business Park, der er en regional satsning støttet af Vækstforum Nordjylland, som Aalborg Universitetet bliver primus motor på. Målet med den nye Business Park er at samle de nordjyske kompetencer indenfor sundhedsteknologi og sundhedsvidenskab fra universitet, sundhedssektor og industri og med baggrund heri udnytte og udvikle nye forskningsbaserede forretningsområder via samarbejde med danske virksomheder, via tiltrækning af internationale virksomheder/investeringer og endelig via opstart af nye virksomheder. Det overordnede formål er at være katalysator for udviklingen af mere vidensintensiv industri og dermed bidrage til en positiv, fremadrettet og innovativ erhvervsudvikling. Visionen er at lancere Nordjylland som en testregion, hvor virksomheder kan få testet nye produkter og løsninger inden for en række discipliner.

Stafetten går videre til…

Direktør Peter Samuelsen, Acarix A/S, som har erfaring med innovation i samarbejde med universitetsverdenen. Spørgsmålene til Peter er hvordan man kan gøre det mere attraktivt for virksomhederne at etablere samarbejde med universiteterne? Hvilke incitamenter kan man lægge ind og hvilke procedurer kan man forbedre for at fremme mulighederne for privat offentligt samarbejde?
 

Mest Læste

Annonce