Pornofotograf eller Socialrådgiver?

Velfærd

02/01/2013 01:02

Puk Sabber

Det er ikke nogen nyhed, at der i landets jobcentre ansættes mennesker uden kvalifikationer eller relevant uddannelse til at varetage sociale sager. De ansatte har til opgave at vurdere hvilken matchgruppe, de enkelte borgere tilhører - og har retten til at fratage dem det nederste eksistensgrundlag – kontanthjælpen. Man har derfor fra politisk side oprettet en ny etårig uddannelse, der skal sikre borgerens rettigheder. Men er en etårig uddannelse nok?

At vurdere en matchkategori har afgørende betydning for den enkelte, da der fx stilles krav om straksaktivering og muligheder for sanktioner, når man er i matchgruppen 1 eller 2 - og ikke i match gruppe 3, hvor man kan fritages for at skulle stå til rådighed og dermed blive sanktioneret, at få uddannelsespåbud eller blive straksaktiveret.

Hvem er det så kommunerne ansætter til at vurdere, hvornår et menneske er rask eller syg i forhold til fx at skulle stå til rådighed?

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) ved Aalborg Universitet gennemførte for et lille års tid siden en omtalt undersøgelse blandt 1.121 medarbejdere og chefer i 27 af landets 91 jobcentre.

Af denne undersøgelse fremgår det, at kun fire ud af ti vejledere i jobcenterene er uddannet socialrådgivere eller socialformidlere. Undersøgelsen viste også, at en ansat var tidligere pornofotograf, frimærkesamler eller vinduespudser. Disse ansatte har nu fået mulighed for at blive efteruddannet - men der er ingen sikkerhed for, at de bliver det, da det blot er en mulighed og ikke et krav. Derudover kan man stille spørgsmålstegn ved, om en etårig uddannelse kan erstatte en socialrådgivers 3½ årig uddannelse i forhold til at yde råd og vejledning Jf. den Sociale Lovgivning. Når arbejdet som vejleder i et Jobcenter omfatter noget så afgørende som at træffe afgørelser om sanktioner -  samt andre juridiske spørgsmål, der kan have indflydelse på det enkelte menneskes liv, kan det virke helt vanvittigt, at man ikke har større fokus på netop dette område. Når det kan forekomme at ansatte uden nogen form for relevant uddannelse bliver sat til at forvalte en kompliceret beskæftigelseslov er retssikkerheden sat over styr, og man kan sammenligne det med at sætte en blind til af vise en gangbesværet vej.

Jeg har set eksempler på vejledere, som fx dyrlæge og tjener, fejlmatche gamle, syge og hjemløse narkomaner til en match 2 kategori. De skulle derfor stå til rådighed og i aktivering, hvilket de ikke kunne magte, hvorfor de blev frataget deres kontanthjælp. Når man forsøger at få ophævet sanktionen, skal man igennem en bureaukrati uden lige. Først skal man sende en mail, da det ikke kan foregå telefonisk, med en begrundelse til vejlederen, der så efterfølgende skal overbevise Ydelsesservice om, at borgen skal have ophævet sanktionen. Og nogle steder er det omvendt. Systemerne slås så at sige indbyrdes med hinanden - og efterlader borgen i et tomrum uden retssikkerhed. Denne proces kan tage over en måned - fordi telefonsystemerne gløder - hvilket resulterer i, at borgeren ikke får udbetalt kontanthjælpen. Og kontanthjælpen er vel at mærke det nederste sikkerhedsnet.

Jeg ved ikke om det er med vilje, at man har fravalgt at ansætte socialrådgivere eller formidlere i disse stillinger, men noget kunne tyde på det, da jeg optil flere gange har hørt, at det bestemt ikke er en fordel, at man er uddannet socialrådgiver, når man skal søge stillingen som vejleder i et Jobcenter. Der er jo ellers masser af arbejdsløse socialrådgivere - hvorfor mon? Er det fordi socialrådgivere bruger 3½ år på at uddanne sig til at varetage sådanne sager, at socialrådgivere er kvalificerede til at behandle sager efter LAB og LAS eller eksempelvis kender forvaltningsloven - og tager pligten til at vejlede borgerne om deres rettigheder og pligter efter den sociale lovgivning alvorligt? Jeg kunne godt tænke mig at vide det, da jeg ikke kan se meningen med det nuværende ansættelsessystem. Hvorfor oprette en ny etårig uddannelse, der opkvalificerer en vinduespudser, pornofotograf og frimæreksamler frem for at ansætte en socialrådgiver, som staten bruger mange penge på at uddanne til netop at varetage sådanne sager?

I undersøgelsen fra CARMA fremgår det, ”at mange vejledere slet ikke føler sig klædt på til at udføre den opgave, de er sat til,” og i Ankestyrelsens Praksisundersøgelse fra 2011 om ”Kontanthjælp og Sanktioner” fremgår det da også, at ”I 38 procent af sagerne har kommunerne givet utilstrækkelig eller ingen vejledning til borgeren om konsekvenserne af at udeblive fra et tilbud, en jobsamtale, en rådighedssamtale i jobcentret mv., eller om hvilke skridt personen skal tage for igen at blive berettiget til hjælp.” Eller som forskeren fra Aalborg Universitet, bag undersøgelsen fra CARMA, Henning Jørgensen udtrykker det i en artikel til ugebrevet A4: ”Det sejler, når det drejer sig om kvalifikationer i jobcentrene. Der er simpelthen ikke den tilstrækkelige professionelle viden og kunnen, som der må kunne kræves.”

Hvem ville du selv fortrække at blive vejledt af, hvis du blev arbejdsløs, syg, misbrugende eller hjemløs og ikke havde andet forsørgelsesgrundlag tilbage end det nederste - en tidligere pornofotograf med en etårig efteruddannelse i beskæftigelse eller en socialrådgiver?

Jeg ved godt, hvem jeg selv ville vælge!

Link til Ankestyrelsen undersøgelse om Sanktioner og Kontanthjælp

Link til artikel fra Ugebrevet A4: Jobkonsulenter mangler kvalifikationer

Link til undersøgelse af Jobkonsulenter

Link til ny 1årig uddannelse ”Profilforløb i beskæftigelse”

Link til Socialrådgiveruddanelsen

Link til kronik den 02.01.2013 i Information - om manglende retssikkerhed i Jobcenterne

Mest Læste

Annonce