FAKTA: Nye regler træder i kraft når Danmark er i krig

Politik

14/01/2015 14:55

Suleman Haider

Hvis Danmark er i krig, kan myndighederne blandt andet aflytte borgere uden retskendelse og åbne deres breve.

* Justitsminister Mette Frederiksen (S) åbner onsdag for, at danske statsborgere vil kunne dømmes for landsforræderi, hvis de tager til Syrien og Irak og kæmper mod de danske styrker.

* De to bestemmelser i straffeloven om landsforræderi indeholder begge ordet "krig" og kræver dermed underforstået, at Danmark befinder sig i en krig, hvis de skal kunne bruges.

* Hvis Danmark er i krig, er det dog ikke kun bestemmelserne om landsforræderi, som træder i kraft. Det samme gør forsvarslovens paragraf 17. 

* Den indeholder en række nødretslige bestemmelser, som blandt andet betyder, at myndighederne kan vælge at aflytte borgere uden retskendelse og åbne deres breve. 

* Det er fortsat uklart, om regeringen mener, at Danmark er i krig, så paragraf 17 er trådt i kraft.

* Det siger forsvarslovens paragraf 17:

"Under krig eller andre ekstraordinære forhold kan forsvarsministeren:

1) uden retskendelse træffe foranstaltninger som omhandlet i grundlovens § 72 over for telefonsamtaler, postforsendelser og anden kommunikation,

2) regulere og kontrollere sejlads og fiskeri inden for dansk søterritorium og uden for dette udøve kontrol med danske skibes sejlads og

3) regulere og kontrollere lufttrafik inden for dansk luftrum og uden for dette udøve kontrol med danske flys lufttrafik.

Stk. 2. Under de forhold, der er nævnt i stk. 1, skal borgerne mod fuld erstatning stille deres ejendom til rådighed for landets forsvar efter regler, der fastsættes af forsvarsministeren. Erstatningen fastsættes efter tilsvarende regler, som er indeholdt i beredskabsloven."

Kilder: Forsvarsloven

FAKTA: Sådan kan man straffes for landsforræderi

Danmark skal være i krig, for at man kan dømmes for landsforræderi efter den civile eller militære straffelov.

På Christiansborg er det nu ikke længere kun de borgerlige partier, men også justitsminister Mette Frederiksen (S), som ønsker at straffe Syrien-krigere for landsforræderi. Det juridiske grundlag er dog fortsat uklart.

Både den civile og den militære straffelov indeholder bestemmelser, som måske kan bruges til at dømme personer, der kæmper imod danske soldater og interesser. 

Det siger lovene:

* Straffeloven indeholder to paragraffer, paragraf 101 og 102, der kaldes landssviger- eller landsforræderparagrafferne. Det er i første omgang disse paragraffer, politikerne har rettet deres blik imod. De kan begge give op til 16 års fængsel.

* Paragraf 101 i straffeloven fastslår: "Den, som med krig, besættelse eller andre fjendtligheder for øje foretager nogen handling, hvorved bistand til fjenden forberedes, straffes med fængsel indtil 16 år."

* Paragraf 102 i straffeloven fastslår: "Den, som under krig eller besættelse yder fjenden bistand ved råd eller dåd eller til fremme af fjendtlig interesse svækker den danske stats eller dens forbundsfælles kampdygtighed, straffes med fængsel indtil 16 år."

* Også den militære straffelov indeholder en række paragraffer om forræderi, som under en "væbnet konflikt" ikke kun gælder for ansatte i militæret, men for "enhver, der gør sig skyldig i overtrædelse af denne lovs §§ 28-34 og 36-38".

* Den militære straffelovs paragraf 28 siger blandt andet, at man kan straffes med fængsel på livstid, hvis man "søger at opnå, at tropper, materiel, territorium eller infrastruktur bringes under fjendens kontrol eller ikke kommer dansk militært forsvar til nytte".

* Den militære straffelovs paragraf 29 siger blandt andet: "For spionage straffes med fængsel indtil på livstid den, der hemmeligt eller under falsk påskud tilvejebringer eller søger at tilvejebringe oplysninger på det militære forsvars operationsfelt for at meddele dem til fjenden." 

* Den militære straffelovs paragraf 36 fastslår desuden, at man kan straffes med fængsel på livstid, hvis man forsætligt "bruger krigsmiddel eller fremgangsmåde", som overtræder eksempelvis reglerne for krigsførelse i Geneve-konventionen, som Danmark har tiltrådt. Det har Islamisk Stat gentagne gange gjort med blandt andet drab på civile.

Kilder: Straffeloven og den militære straffelov

 

Mest Læste

Annonce